logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 1 / 2021 – mulighetenes år!

2021 – mulighetenes år!

7

Foto: Kristin Aksnes.

Vi har lagt bak oss et 2020 som mange av oss helst vil glemme. Nå tar vi fatt på 2021, og jeg håper at dette året vil bli betydelig bedre! Forhåpentligvis vil covid-19-vaksinene føre til at vi etter hvert kan vende tilbake til en mer normal hverdag, slik at vi igjen kan møtes på arbeidsplasser og være sammen i sosiale lag.

2021 er et år med muligheter. Det er stortingsvalg til høsten og NTF vil søke å påvirke der vi har mulighet. Vi skal arbeide for at tannhelse blir satt på dagsorden. Det er mye aktivitet på området vårt og de ulike partiene kan virkelig få markert at de har ulike standpunkt. Mens regjeringspartiene ikke har de store vyene for tjenesten, hevder Arbeiderpartiet, SV og Rødt at de vil styrke tannhelsetjenesten kraftig og at det er et uttalt mål å redusere sosial ulikhet i tannhelse. Men det er vanskelig å få helt grep om hva de ulike partiene egentlig står for i praksis når de snakker om tannhelse. Det blir spennende å se hva som skjer fremover.

2021 er et år med muligheter. Det er stortingsvalg til høsten og NTF vil søke å påvirke der vi har mulighet. Vi skal arbeide for at tannhelse blir satt på dagsorden.

Kunnskap om tjenesten er avgjørende. NTF har derfor innledet et samarbeid med et eksternt analysemiljø for å se på hvordan tannhelsetjenesten best kan organiseres og finansieres i fremtiden. Hvilke alternativer kan vi se for oss, og hva vil gi best mulig tannhelse til folk flest? Arbeidet er en del av NTFs strategi for å påvirke de prosessene som er satt i gang på tannhelsefeltet. Spesielt er det viktig med kunnskap når Blankholmutvalgets rapport skal følges opp. Der anbefales det en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesteloven og folketrygdens stønadsordning. Vi mener at dette må ses i sammenheng med de andre prosjektene i tannhelsetjenesten, som TOO og sykehusodontologi, og ikke minst evalueringen av de regionale odontologiske kompetansesentrene. Arbeidet må bidra til å sikre en best mulig tannhelsetjeneste som bruker midlene til tannhelse på riktig måte. Målet må være god tannhelse i hele befolkningen og utjevning av sosial ulikhet i tannhelse.

Selvsagt skal NTF også stå på for å sikre gode arbeidsvilkår og rammebetingelser for medlemmene. Det er dessuten en prioritert oppgave å fremme tannlegenes faglige kompetanse og rolle som helsepersonell, slik at vi kan bidra enda mer som en viktig del av helsetjenesten. Det er det behov for.

NTF avholder også valg i 2021. Det skjer når representantskapet samles i slutten av november. Foreningen vår er helt avhengig av medlemmer som stiller opp for fellesskapet, som dyktige sentrale og lokale tillitsvalgte. Det har vi sett svært tydelig i den pandemien vi nå står midt i. Det siste året har vært krevende også for NTFs tillitsvalgte. De nyvalgte kom nesten ikke i gang med arbeidet før alt endret seg, og mange har knapt sett hverandre fysisk dette året. Det betyr at vi har mistet viktige arenaer for tillitsvalgtarbeidet. Digitale arenaer kan ikke erstatte fysiske møter med muligheter for sosiale omgang, og de gode diskusjonene kan være krevende å gjennomføre på digitale møter. Jeg håper at dere ikke mister lysten og engasjementet, og at vi i 2021 kan ta opp igjen en del av den normale virksomheten. Når det er sagt vil jeg gi stor ros til alle tillitsvalgte for måten dere har holdt aktiviteten i gang på tross av disse utfordringene.

Det er mange viktige oppgaver som ligger foran oss. Vi skal være premissleverandør og påvirke de politiske prosessene. Vi skal tilby den beste etterutdanningen for våre medlemmer. Vi skal arbeide for gode arbeidsvilkår og rammebetingelser i tannlegenes yrkesliv. Og vi skal videreføre profesjonaliseringen av foreningen vår. Alt dette er viktige oppgaver som representantskapet har pålagt oss. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet og ønsker dere alle et godt og innholdsrikt 2021!

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.