logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 1 / Kan arbeidsgiver pålegge avspasering?
Spør advokaten

Kan arbeidsgiver pålegge avspasering?

89

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å avspasere opparbeidet fleksitid pga. mangel på arbeidsoppgaver?

SVAR

Nei, de fleste fleksitidsavtaler gir ikke arbeidsgiver noen hjemmel for å pålegge uttak av opparbeidet fleksitid. Ei heller dersom covid-19-pandemien er årsaken. Dersom pandemien fører til mangel på arbeidsoppgaver er dialog den muligheten arbeidsgiver har og dette anses også som mest hensiktsmessig i forhold til uttak av opparbeidet fleksitid.

Krav om NTF-medlemskap fra forsikringsselskaper

Kan forsikringsselskapene som nå kommer på banen ett etter ett med ulike tannforsikringer virkelig kreve at tannlegen er medlem av NTF for å utbetale forsikringen til pasienten?

SVAR

Selskapene er private aktører og et helt grunnleggende prinsipp i norsk rett er avtalefrihet. I utgangspunktet står altså forsikringsselskapet fritt til å bestemme hvilket innhold avtalen skal ha og hva avtalen skal gå ut på. Forutsatt at avtalen ikke er urimelig eller strider mot lov eller ærbarhet. Og på den annen side er det den enkelte borgers frihet å inngå eller la være å inngå avtalen.

Vi kjenner ikke til hvilke vurderinger selskapene har gjort når de har tatt inn medlemskap i NTF i sine vilkår. Det er mange gode grunner som kan være årsaken. De ønsker for eksempel å være sikret en viss kvalitet når de utbetaler til tannbehandling. I tillegg til lover og regler som gjelder for alle tannleger som praktiserer i Norge har NTF pålagt sine medlemmer en del ekstra plikter som gir pasientene og nå også forsikringsselskapene gode grunner til å velge en tannlege som er MNTF.

Disse pliktene er blant annet felt ned i våre etiske regler, det er etablert en klageordning og dernest innført obligatorisk etterutdanning.

Alle medlemmer av NTF er forpliktet til å følge foreningens etiske regler. Reglene fastlegges av tannlegene selv, og danner grunnlaget for utøvelsen av tannlegeyrket. Det er hensynet til pasienten som er det overordnede i regelverket. Etiske regler viser at vi som yrkesgruppe tar ansvar for pasientene og faget vårt, og skal bidra til å opprettholde tillitten pasientene, myndighetsorganer og andre aktører i samfunnet har til tannlegen. Reglene stiller krav om at tannlegen i utøvelsen av yrket ikke skal gi grunnlag for kritikk, være faglig oppdatert og utføre arbeidet forsvarlig og til pasientens beste. Reglene inkluderer retningslinjer når det gjelder taushetsplikt og diskresjon overfor pasienter og kollegaer, utover det som er dekket av lover og regler. De legger også føringer overfor markedsføring, bruk av titler, fritt tannlegevalg, plikt til å gi råd, veiledning og øyeblikkelig hjelp, samt kollegialitet og samarbeid tannleger imellom. Ved brudd på de etiske reglene kan medlemmene motta refs og kritikk, bøter og i verste fall bli ekskludert fra foreningen.

I de fleste tilfeller kommer tannlege og pasient til enighet, både om den faglige utførelsen av tannbehandlingen og prisen på behandlingen, uten bistand utenfra. Men noen ganger kan det oppstå problemer som ikke lar seg løse eller pasienten ønsker å få en faglig vurdering fra andre. NTF har klagenemnder i alle våre 21 lokalforeninger som fungerer som «konfliktløsningsorgan». Klagenemndene har som oppgave å besvare forespørsler og/eller behandle klager fra publikum på den faglige utførelsen av behandlingen. Besvarelsen av forespørsler og behandling av klager er gratis, og tilbys alle pasienter hos tannleger som er medlemmer av NTF. Avgjørelsen er bindende for tannlegen, men ikke for pasienten som eventuelt kan ta saken videre i rettssystemet.

En av NTFs viktigste oppgaver er å sikre at våre medlemmer holder en høy faglig standard. Tannlegefaget er i konstant endring, og hvert år skjer det en utvikling innen vitenskapelige studier, myndighetskrav, trygderettigheter, materialer og teknikker. Vi setter tydelige krav til faglig oppdatering hos våre medlemmer.

Når pasienten velger en MNTF tannlege skal han være trygg på at han eller hun er faglig oppdatert, at tannlegen er underlagt NTFs etiske regler og den klageadgang klagenemndene representerer er til stede.

Det er ingen ting i veien for og kan synes naturlig at forsikringsselskapene ønsker det samme.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.