logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 1 / Egen pensjonskonto fra 2021
Arbeidsliv

Egen pensjonskonto fra 2021

86-8

Fra 1. januar kan arbeidstagere i privat sektor samle innskuddspensjonen sin på én konto.

Dette vil gi bedre oversikt, vi forventer lavere kostnader og forhåpentligvis økt bevissthet om egen pensjonsordning og egen pensjonssparing.

Gjennom endringer i innskuddspensjonsloven har Stortinget vedtatt at om lag 1,5 millioner arbeidstakere som har innskuddspensjon tilknyttet sitt arbeidsforhold nå skal få muligheten til å få sin egen pensjonskonto. En konto hvor pensjonsopptjening fra både nåværende og tidligere arbeidsforhold kan samles.

Ikke for alle

Ordningen gjelder for ansatte i et aktivt arbeidsforhold i privat sektor som har innskuddspensjon. Ansatte i offentlig sektor får ikke egen pensjonskonto. Det samme gjelder de som allerede har pensjon under utbetaling.

Det betyr at det er mange som ikke omfattes av ordningen. Disse må fortsatt ta aktive grep selv for å sørge for at gebyrene på pensjonsmidlene ikke blir for høye.

Reduserte kostnader og økt konkurranse

Noe av målet med den nye ordningen er å redusere gebyrene som arbeidstakere i dag betaler på pensjonsopptjening fra et tidligere arbeidsforhold, noe som igjen vil sikre den enkelte mer i pensjon.

Valgrett

Pensjonsopptjeningen samles i utgangspunktet automatisk hos arbeidsgivers pensjonsleverandør. Har den ansatte allerede pensjonssparing et annet sted må den ansatte selv reservere seg om en ikke ønsker en samling hos nåværende arbeidsgiver.

Arbeidstakeren kan selv velge om han vil ha egen pensjonskonto hos arbeidsgivers pensjonsleverandør, eller om han ønsker å ha sin pensjonskonto hos en annen leverandør, en selvvalgt leverandør. Finansportalen vil vise oversikt over aktuelle pensjonsleverandører som tilbyr «Egen pensjonskonto» som selvvalgte leverandører.

I ordningen med egen pensjonskonto kan den ansatte altså selv velge hvilket selskap som skal forvalte pensjonsmidlene. Valgmuligheten har myndighetene blant annet innført for å bidra til å sikre en sunn konkurranse mellom selskapene som tilbyr forvaltning av innskuddspensjon.

Reservasjon

Ønsker man ikke en automatisk samling av pensjonsmidlene hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør må man reservere seg innen 1. mai 2021. Reservasjoner skal gjøres hos Norsk Pensjon AS (norskpensjon.no).

Pensjonsopptjening fra første dag

Samtidig med innføringen av egen pensjonskonto, fjernes tolvmånedersregelen for utstedelse av pensjonskapitalbevis.

De nye reglene innebærer at de ansatte som er medlem av bedriftens innskuddspensjonsordning vil få med pensjonsopptjening fra første dag og frem til opphør av arbeidsforholdet.

Faktisk overføring

Overføringen vil automatisk bli foretatt, dersom man altså ikke

reserverer seg, fra og med 1. mai 2021. Arbeidstakeren kan fremskynde overføring til egen pensjonskonto ved å gi aktivt samtykke til overføring før dette tidspunktet ved å registrere samtykke i Norsk Pensjons reservasjonsløsning.

Kostnadene fordeles mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

Forvaltningsgebyrer for pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold belastes arbeidstaker og forvaltningsgebyrer for pensjonsopptjening i nåværende arbeidsforhold belastes arbeidsgiver.

Også gamle pensjonsavtaler kan samles

Det vil også bli mulig å samle gamle IPS-avtaler (Individuell Pensjonssparing) og IPA-avtaler (Individuell Pensjonsavtale) inn i egen pensjonskonto. Dette vil ikke skje automatisk, men krever aktiv handling.

Arbeidstaker vil da kunne oppnå samme kostnad på pensjonskapitalbevisene og de individuelle pensjonsordningene som arbeidsgiver får i sin innskuddspensjonsordning.

Arbeidsgivers informasjonsplikt

Arbeidsgiver har et ansvar for å informere sine ansatte skriftlig om de nye reglene knyttet til egen pensjonskonto.

I utarbeidelsen av informasjonsmateriellet skal det legges vekt på å gi arbeidstakerne et godt bilde av den ansattes rettigheter, pensjonsinnskuddene og hvilken alderspensjon disse kan ventes å gi. Tilsvarende gjelder opplysninger om forsikringer som vil kunne gi uføreytelser eller ytelser til etterlatte.

Virksomheten er med andre ord forpliktet til å gi de ansatte informasjon om ordningen, slik at den ansatte kan fatte en informert beslutning knyttet til samling av pensjonskapitalbevis og valg av pensjonsleverandører.

Videre må det komme frem av materialet at overføringen vil bli gjennomført med mindre den ansatte reserverer seg mot dette innen fristen. Likeledes må det komme frem hvilke pensjonskapitalbevis som vil bli overført og at den ansatte kan få informasjon om disse fra nåværende forvalter, virkningene av overføringen for den ansatte og at den ansatte har mulighet til å samle sin pensjon hos en selvvalgt leverandør.

Det skal også gis informasjon om det investeringsvalget som er gjort for pensjonsordningen, risiko, forventet avkastning og kostnader, samt tid til uttak av alderspensjon, risikoreduserende tiltak ved få år igjen til uttak og rådgivning som kan tilbys om sammensetning av investeringsporteføljen.

Arbeidsgiver skal på anmodning fra en arbeidstaker også gi informasjon om hvilken betydning det har for pensjonsrettighetene å avslutte arbeidsforholdet, verdien av de opptjente pensjonsrettigheter og vilkårene for forvaltning og regulering av opptjente pensjonsrettigheter.

Virksomhetens leverandør av pensjonsordning skal kunne bistå den enkelte arbeidsgiver med dette.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.