logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 6 / NTF med bekymringsmelding til Stortinget om den økonomiske situasjonen i tannhelsetjenesten

NTF med bekymringsmelding til Stortinget om den økonomiske situasjonen i tannhelsetjenesten

565

Regjeringen la 12. mai frem forslag til revidert budsjett for Stortinget. Budsjettet var naturligvis preget av tiltak for å kompensere for konsekvenser av covid-19, men inneholdt ingen ekstra økonomiske satsinger på tannhelsetjenesten.

Budsjettet skal vedtas i Stortinget 19. juni. Tannlegeforeningen gir i vårt innspill til Stortingets finanskomité klar beskjed om at vi er bekymret for befolkningens tannhelsetilbud, som en konsekvens av at både offentlig og privat tannhelsetjeneste har lidd store økonomiske tap grunnet covid-19. NTF er svært bekymret for at denne pågående situasjonen skal resultere i at hverken den offentlige eller den private tannhelsetjenesten vil klare å opprettholde et adekvat tilbud til befolkningen fremover.

Den offentlige tannhelsetjenesten

Den offentlige tannhelsetjenesten har hatt store utgifter knyttet til oppretting og drift av akuttklinikker for pasienter som er smittet/mistenkt smittet av covid-19 eller har symptomer, og til innkjøp av smittevernsutstyr. Tjenesten er også pålagt begrensninger av smittevernhensyn, noe som har medført betydelig inntektssvikt grunnet tapte behandlingsinntekter fra betalende pasienter.

Regjeringens forslag i revidert budsjett til bevilgninger til fylkeskommunene kompenserer ikke disse utgiftene og de tapte inntektene. Manglende finansiering vil kunne gå utover tilbudet til de prioriterte pasientgruppene.

NTF krever i vårt innspill at Stortinget i sin behandling av budsjettet må sikre den offentlige tannhelsetjenesten tilstrekkelige midler til å ivareta sine oppgaver, både i dagens spesielle situasjon og ikke minst etter krisen.

Privat tannhelsetjeneste

Den private tannhelsetjenesten har, sammen med Den offentlige tannhelsetjenesten, lagt ned en betydelig innsats for å sikre hele befolkningen et godt tannhelsetilbud gjennom krisen. For å avlaste resten av helsetjenesten har privat tannhelsetjeneste holdt åpent for å sikre befolkningen tilgang til akutt tannbehandling. Samtidig har all annen behandling blitt utsatt, og omsetningen har dermed vært tilnærmet null i en lang periode. Tjenesten er nå gradvis i gang, men også nå medfører smittevernhensyn betydelig redusert aktivitet og dermed meget lav omsetning.

Også privat sektor opplever betydelig økte priser på nødvendig smittevernutstyr og vanskeligheter med å få tak i slikt utstyr. Kompensasjonsordningen for private virksomheter dekker kun en svært liten del av de faste kostnadene (kun få av faste servicekostnader og lønnsutgifter selv om vi måtte holde åpent uten inntekt) og ikke noe av inntekts-/omsetningstapet.

Den økonomiske situasjonen er derfor kritisk for svært mange av virksomhetene i privat sektor.

Tannlegeforeningen etterlyser i vårt innspill til Stortinget tiltak som kan sikre at virksomhetene i privat sektor overlever denne krisen og kan opprettholde sitt tilbud til den voksne befolkningen.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.