logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 6 / Med ønske om en trygg og god sommer til dere alle!

Med ønske om en trygg og god sommer til dere alle!

507

Foto: Kristin Aksnes

Det nærmer seg sommer og ferietid. Sommeren 2020 blir nok ganske uvanlig for de aller fleste av oss. Koronapandemien har virkelig satt sine spor i hele det norske samfunnet, og sommeren 2020 vil selvsagt bære preg av denne situasjonen.

Det er foreløpig ikke anbefalt å reise ut av landet, og gjør du det må du – enn så lenge – sitte i karantene når du kommer tilbake. Regjeringen anbefaler oss å feriere i Norge. Det er viktig, ikke minst for turistnæringen, siden det trolig vil komme svært få turister fra utlandet. Men det er mange flotte steder å oppleve i Norge, og har man muligheten, er dette en god anledning til å benytte seg av alt det vårt langstrakte land har å by på.

Den økonomiske situasjonen er ganske krevende for mange. Svært mange har vært, eller er, permitterte, og i mange bransjer går det så vidt rundt for tiden. Tannhelsetjenesten har heller ikke vært skånet.

Tannhelsetjenesten, både i privat og offentlig sektor, har store økonomiske tap grunnet covid-19, og NTF er bekymret både for tannhelsetjenesten og for befolkningens tannhelsetilbud.

NTF er svært bekymret for at den pågående situasjonen skal resultere i at hverken den offentlige eller den private tannhelsetjenesten vil klare å opprettholde et adekvat tilbud til befolkningen fremover.

Den offentlige tannhelsetjenesten har hatt store utgifter knyttet til oppretting og drift av akuttklinikker for pasienter som er smittet eller mistenkt smittet av covid-19 eller er syke. NTF er bekymret for at manglende finansiering vil gå utover tilbudet til de prioriterte pasientgruppene. Den offentlige tannhelsetjenesten må sikres tilstrekkelige midler til å til å ivareta sine oppgaver, både i dagens spesielle situasjon, og ikke minst etter krisen.

Privat tannhelsetjeneste har, sammen med den offentlige tannhelsetjenesten, lagt ned en betydelig innsats for å sikre hele befolkningen et adekvat tannhelsetilbud gjennom krisen. For å avlaste resten av helsetjenesten har privat tannhelsetjeneste holdt åpent for å sikre befolkningen tilgang til akutt tannbehandling. All annen behandling ble utsatt. Omsetningen var dermed tilnærmet null i en lang periode, inntil vi gradvis kunne åpne igjen 20. april. Selv om NTF var glade for at vi fikk gjennomslag for høyeste dekningsgrad for tannleger i kompensasjonsordningen for uunngåelige kostnader, har det vist seg at ordningen kun dekker en svært liten del av de faste kostnadene, og ikke noe av inntekts- eller omsetningstapet.

Hele tannhelsetjenesten er dessuten pålagt begrensninger av smittevernhensyn, noe som medfører betydelig inntektssvikt grunnet tapte behandlingsinntekter fra betalende pasienter. Tjenesten opplever også betydelig økte priser på nødvendig smittevernutstyr og vanskeligheter med å få tak i slikt utstyr.

Den økonomiske situasjonen er derfor kritisk for mange. Det er nå helt nødvendig med tiltak som kan sikre at tannhelsetjenesten kommer seg gjennom krisen. Dere kan være trygge på at vi arbeider for dette opp mot myndighetene og politikerne på Stortinget. Vår melding er klar: NTF er svært bekymret for at den pågående situasjonen skal resultere i at hverken den offentlige eller den private tannhelsetjenesten vil klare å opprettholde et adekvat tilbud til befolkningen fremover. Vi får allerede tilbakemeldinger om at mange pasienter utsetter nødvendig behandling på grunn av den usikre økonomiske situasjonen vi nå er i. Dette vil på sikt gå ut over tannhelsen i befolkningen. Vi vet fra før at mennesker med svak økonomi ikke har mulighet til å prioritere nødvendig tannbehandling.

Tannbehandling vil bli mer kostbart i denne situasjonen. Privat tannlegevirksomhet er en helprivat helsetjeneste som ikke får tilskudd fra myndighetene, hverken til etablering eller drift, Pasienthonorarene er eneste inntektskilde. I den situasjonen vi nå står i, har myndighetene kommet med pålegg om ekstra smittevernrutiner og bruk av utstyr som representerer betydelig økte utgifter for tannlegevirksomhetene, både i form av direkte kostnader, og økt tidsbruk. Da må behandlingen nødvendigvis også bli dyrere, både i privat og offentlig sektor.

Det er på høy tid med en helhetlig gjennomgang av hele tannhelsetjenesten. Resultatet av en slik gjennomgang bør brukes som grunnlag for å styrke den offentlige finansieringen av både den offentlige tannhelsetjenesten og folketrygdens stønadsordning.

Situasjonen har preget arbeidet i NTF og hverdagen til alle medlemmene våre de siste månedene. Det har vært mange og store utfordringer på veien, og fortsatt er det langt igjen før vi kan erklære at vi er tilbake til «normalen» igjen, og hva vil være «normalt» i fremtiden? Forhåpentligvis har vi lært så mye av denne koronakrisen at både tannhelsetjenesten, og samfunnet for øvrig, er bedre rustet neste gang vi blir satt på prøve.

På tross av den spesielle situasjonen håper jeg at dere alle får en fin sommer! Nå trenger vi å samle krefter, for antagelig må vi leve med pandemien i lang tid. Vi ses til høsten med nye krefter og fornyet pågangsmot!

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.