logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 5 / NTFs innspill til partiprogrammene for 2021–25

NTFs innspill til partiprogrammene for 2021–25

463

De politiske partiene har satt i gang arbeidet med å lage partiprogrammer for neste stortingsperiode. Tannlegeforeningen (NTF) har gitt innspill til alle partier med våre forslag til tiltak for en bedre tannhelsepolitikk.

Programkomiteenes oppgave er å lage forslag til partiprogram, som etter høring i partiorganisasjonene legges frem, og vedtas, på partienes landsmøter i 2021. Partiene går så til valg på den vedtatte politikken i stortingsvalget høsten 2021.

Under denne prosessen oppfordrer komiteene ulike interesseorganisasjoner til å komme med innspill. NTF har både sendt skriftlig notat og avtalt møter med komiteene, men grunnet koronasituasjonen har disse møtene blitt utsatt på ubestemt tid.

I innspillet påpeker NTF bekymring for utviklingen vi ser i det norske tannhelsetilbudet, der det er altfor mange sårbare grupper som faller utenfor. Det er svært uheldig at folketrygdens stønadsordninger stadig svekkes gjennom kutt i statsbudsjettet, og at mange pasienter med lovfestede rettigheter innenfor Den offentlige tannhelsetjenesten ikke får det tilbudet de har krav på. Resultatet er at pasienter med ulike sykdomsbilder og diagnoser selv må ta regningen med økte egenandeler, eller at de ikke får den behandlingen de har behov for. Dette rammer de mest sårbare pasientgruppene, og på sikt vil det føre til større utgifter både for pasientene og samfunnet.

Vi peker også på de klare sammenhengene mellom oral helse og både fysisk og psykisk helse, og nødvendigheten av at orale sykdommer må inkluderes i alle strategier og planer vedrørende ikke-smittsomme sykdommer på nasjonalt nivå.

NTF ber programkomiteene gå inn for en helhetlig gjennomgang som omfatter både de prioriterte gruppene i tannhelsetjenesteloven og folketrygdens stønadsordning, for derigjennom å oppnå en bedre utformet tannhelsetjeneste som omfatter en større del av befolkningen. En slik gjennomgang må ses i sammenheng med den planlagte evalueringen av de regionale odontologiske kompetansesentrene, forsøksordningen med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus og andre prosjekter i tannhelsetjenesten. Dette vil sikre at midlene brukes på riktig måte, både for pasientene og for samfunnet, og medvirke til utjevning av sosial ulikhet i oral helse.

Etter en slik gjennomgang vil en ha et bedre kunnskapsgrunnlag for å styrke og utvide folketrygdens stønadsordning, slik at sosial ulikhet i oral helse kan utjevnes og hele befolkningen sikres tilgang til nødvendige tannhelsetjenester. Trygdestønaden bør dessuten følge pasienten og ikke bortfalle som følge av at pasienten har rettigheter etter annet lovverk.

I våre innspill har vi dessuten pekt på behovet for økt satsing på det offentlige TOO-tilbudet, styrking av Den offentlige tannhelsetjenesten i fylkeskommunene generelt og at det snarest mulig må tilrettelegges for bedre e-helsetjenester også for tannleger.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.