logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 3 / Kartlegger psykisk helse

Kartlegger psykisk helse

206

Folkehelseinstituttet (FHI) og Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) inviterer 2000 av Trondheims innbyggere til en undersøkelse om psykiske lidelser.

Norge har aldri gjennomført en nasjonal kartlegging av psykiske lidelser. Hvor mange som rammes, og hvor mange som får den behandlingen de trenger, hviler med andre ord på antagelser.

Nå skal FHI og HUNT (Helseundersøkelsen i Trøndelag) kartlegge omfanget i Trondheim. Undersøkelsen vil danne grunnlag for en nasjonal kartlegging av psykiske lidelser.

Et av de store folkehelsespørsmålene er om omfanget av psykiske lidelser øker. Foreløpige resultater kan tyde på det. I fjor gjorde forskerne samme undersøkelse blant nord-trønderne i HUNT. Resultatene viste høyere forekomst av depressiv lidelse blant nord-trønderne enn det som er funnet i tidligere studier.

– I mange studier har man funnet høyere forekomsttall i byer enn på landet.  En del av kartleggingen blir derfor å undersøke om det er forskjell i psykiske lidelser mellom nord-trøndere og trondhjemmere, sier Reneflot.

Fjorårets undersøkelse i Nord-Trøndelag viste at færre nord-trøndere har såkalt spesifikk fobi sammenlignet med voksne i andre land. Spesifikk fobi er sterk frykt for spesifikke objekter eller situasjoner, for eksempel edderkopper eller tordenvær.

– Vi vet ikke hvorfor det er slik. Én mulighet kan være at det å vokse opp og bo i mer rurale strøk gjør at en fra barnsben av er vant til å ferdes i naturen. Da kan man bli mer eksponert for småkryp, og sånn sett ha blitt mer robust mot denne fobien. Det blir spennende å se hva vi finner blant innbyggerne i Trondheim, sier Reneflot.

Datainnsamlingen i Trondheim har vakt begeistring internasjonalt.

– I Norge har vi gode helseregistre, for eksempel Norsk pasientregister og Reseptregisteret. Vi vil kople kartleggingen mot slike registre. Da kan vi utforske risikofaktorer, konsekvenser og behandlingsdekning for psykiske lidelser i langt mer detaljert grad enn det som er mulig i internasjonale studier, sier Reneflot.

Hun understreker at disse koplingene vil være anonyme og uidentifiserbare. Dermed er deltagernes personvern godt ivaretatt.

– Norge råder over begrensede helseressurser. Svarene fra Trondheim vil bidra til bedre ressursbruk i forebygging og behandling av psykiske lidelser. Både i Trondheim og i Norge, sier Reneflot.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.