logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 3 / Informasjon om direkteoppgjørsavtalen til NTFs medlemmer

Informasjon om direkteoppgjørsavtalen til NTFs medlemmer

263

Viktige fakta i saken

  • NTF har vært i dialog med Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet fordi vi har vært bekymret for tannlegens direkteoppgjørsavtale med Helfo.

  • NTF har også formidlet bekymring for at regelverket er vanskelig å bruke og at vi derfor frykter at det er et underforbruk av stønadsordningen, det vil si at pasientene ikke får den stønaden de har krav på.

  • NTF har bedt om en revisjon av direkteoppgjørsavtalen og en helhetlig gjennomgang av folketrygdens regelverk.

  • Vi har nå god dialog med Helsedirektoratet som har imøtekommet oss på flere punkter.

  • NTF oppfordrer alle medlemmer til å sette seg godt inn i hva det innebærer å ha en direkteoppgjørsavtale med Helfo (se vedlagte presiseringer fra Helsedirektoratet – lenke).

  • NTF oppfordrer alle til å sette seg godt inn i regelverket slik at pasientene får den stønaden de har krav på. Vi vil understreke at Helsedirektoratet påpeker at tannlegens faglige skjønn tillegges stor vekt ved kontroller. God journalføring er derfor avgjørende. De fleste sakene med store tilbakebetalinger etter kontroll har den siste tiden vært saker med innsendingsfeil (ref. Buypass-sakene nedenfor) – ikke saker hvor tannlegens faglige skjønn er tilsidesatt.

For detaljert informasjon om direkteoppgjørsavtalen med Helfo og problematikken vises det til e-post til NTFs medlemmer i februar 2020.

Problematikken kan oppsummeres i disse fire punktene

  • En mønsteravtale for direkteoppgjør som ikke er oppdatert eller tilpasset dagens tannhelsetjeneste, samt for dårlig informasjon og veiledning fra Helfo, har ført til svært vanskelige situasjoner når det gjelder innsending av oppgjør. Det er ikke gjort tilstrekkelige avklaringer, eller gitt informasjon om, hvordan mønsteravtalen skal forstås når det gjelder hvem som kan sende inn oppgjør, og på hvilken måte oppgjørene skal sendes. Dette gjelder både offentlig og privat sektor.

  • Et vanskelig tilgjengelig regelverk for stønad, som fører til en stor usikkerhet i bruk av regelverket blant NTFs medlemmer.

  • Det gjøres fortløpende avklaringer mellom Helfo og Helsedirektoratet om tolkning av regelverket for stønad. Dette blir det ikke gitt informasjon om verken til NTF eller til tannlegene. Nye tolkninger er til dels i strid med avklaringer som er gitt tidligere, og kan ikke leses ut av regelverket for stønad. Når det ikke informeres ut om slike avklaringer, skapes det uholdbare situasjoner.

  • Helfo har endret praksis i kontrollvirksomheten. Istedenfor å bruke hele virkemiddelpyramiden, går Helfo nå direkte på de strengeste sanksjonene. Dette innebærer både umiddelbar tilbakebetaling av til dels betydelige beløp og tap av retten til å praktisere for trygdens regning.

Dette er problematikken vi har diskutert med myndighetene og som vi nå opplever at vi har god dialog rundt.

Regjeringen ved Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i folketrygdlovens kapitler 5 og 22 og forslag til forskrift om direkte oppgjør mm. Her foreslås blant annet at det for rett til stønad fra trygden er et vilkår at pasienten bruker en tannlege med direkteoppgjørsavtale. Hvis forslaget blir vedtatt slik så vil ikke lenger pasienten selv kunne kreve refusjon. Høringsfristen var 5/2 -20 og NTF har avgitt høringssvar. Se lenke til høringssvaret i e-posten fra februar eller gå inn på NTFs nettsted eller regjeringens hjemmesider for å se svaret.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.