logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 12 / Nesten ingen unge røyker

Nesten ingen unge røyker

983

I 1999 oppga 24 prosent av norske 10.-klassinger at de røykte daglig. Siden den gang har andelen blitt stadig mindre. I 2019 var den redusert til 2 prosent. Bare Island har færre dagligrøykende ungdommer enn Norge, skriver Folkehelseinstituttet (FHI).

Den europeiske skole-undersøkelsen ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) har blitt gjennomført i over 30 europeiske land hvert fjerde år siden 1995. Nå er ESPAD-rapporten for 2019 publisert.

Rapporten viser utviklingen i bruk av rusmidler og tobakk blant europeiske 15–16-åringer i perioden 1995-2019. FHI er ansvarlig for den norske undersøkelsen.

Resultatene viser at norske 15–16-åringer kommer svært godt ut sammenlignet med ungdommer i de andre 35 europeiske landene som deltok i undersøkelsen; de ligger gjennomgående lavt både når det gjelder røyking, bruk av alkohol og bruk av andre rusmidler.

– Undersøkelsen viser også at andelen norske 10.-klassinger som bruker snus er halvert i perioden 2007–2019, sier seniorforsker Elin Bye ved FHI.

Tallene for 2019 viser ikke en ytterligere reduksjon i røyking blant norske 15–16-åringer, men ligger på samme nivå som i 2015. En av fire norske 10.-klassinger oppga i 2019 at de noen gang hadde røykt. For halvparten av disse dreide det seg om 1–5 ganger totalt.

Det siste tiåret har andelen norske ungdommer som oppgir bruk av snus daglig vært større enn andelen som oppgir dagligrøyking, men færre 15–16-åringer bruker snus nå enn før. Andelen dagligbrukere av snus er redusert fra 7–8 prosent til 4 prosent i perioden 2007–2019. Det er hovedsakelig guttene som har redusert bruken av snus. Andelen gutter som bruker snus daglig er halvert fra 12 prosent i 2011 til 6 prosent i 2019, mens andelen jenter er redusert fra 4 prosent i 2011 til 3 prosent i 2019. Andelen som oppga noen gangs bruk av snus er redusert fra 33 prosent i 2007 til 19 prosent i 2019.

Det er i 2019 for første gang inkludert spørsmål om bruk av e-sigaretter i ESPAD-undersøkelsen. I europeisk sammenheng ligger norske 10.-klassinger også relativt lavt på slik bruk, om lag 2 prosent oppga i 2019 daglig bruk av e-sigaretter. Mens tre av ti norske 10.-klassinger oppga at de noen gang hadde brukt e-sigaretter, oppga en av ti slik bruk siste 30 dager, og av disse oppga flertallet (63 prosent) at det var snakk om sjeldnere enn en gang i uken. Som for bruk av vanlige sigaretter er det også langt flere gutter som oppgir å bruke e-sigaretter sammenlignet med jenter. Hvorvidt e-sigarettene inneholdt nikotin er ikke oppgitt. Flertallet av ungdommene som oppga eksperimentering eller bruk med e-sigaretter hadde også erfaring med vanlige sigaretter og/eller snus.

Andelen norske 15–16-åringer som oppga at de hadde drukket alkohol, vært beruset eller drukket 5 alkoholenheter eller mer ved samme drikkesituasjon, har vært jevnt nedadgående etter årtusenskiftet. Tallene for 2019 indikerer at den nedadgående trenden har stoppet noe opp.  Andelene er nokså like som i 2015 for alle indikatorene på bruk (tabell 2).  Noen gangs bruk er redusert fra 86 prosent i 1999 til 53 prosent i 2019, mens bruk siste 30 dager er redusert fra 55 til 25 prosent i samme periode. I 2019 oppga 16 prosent at de hadde ha drukket 5 alkoholenheter eller mer ved samme drikkesituasjon i løpet av de siste 30 dagene, en nedgang fra 55 prosent i 1999. Norske 15–16-åringer befinner seg dermed i det nedre sjiktet sammenlignet med annen europeisk ungdom også når det gjelder bruk av alkohol (tabell B).

Bruk av cannabis har vært nokså stabil i perioden 2007–2015, men resultatene fra 2019 viser en økning i andelen unge som rapporterte slik bruk.

I årene 2007 til 2015 svarte i gjennomsnitt om lag 6 prosent av ungdommene at de hadde prøvd cannabis noen gang, mens i 2019 svarte nesten 9 prosent det samme (tabell 3 og C). Andelen med cannabiserfaring har økt både blant gutter og jenter, men det er langt flere gutter enn jenter som har erfaring med cannabis.

– For de aller fleste med cannabiserfaring dreier det seg om eksperimentell bruk én eller noen få ganger, og bruken av cannabis blant norske 15–16-åringer er fortsatt relativt lav i europeisk sammenheng, sier Bye.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.