logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 12 / Digitalt ledermøte 2020

Digitalt ledermøte 2020

1074-5

Som så mye annet i 2020 ble NTFs ledermøte et digitalt arrangement. Rundt 50 representanter fra NTFs lokal- og spesialistforeninger, samt ulike råd, komiteer og utvalg var rigget foran skjermen for å motta informasjon og delta i diskusjoner om smått og stort av det som rører seg i foreningslivet.

Ledermøtet holdes de årene det ikke er representantskapsmøte, og er et viktig forum for kommunikasjon mellom de lokale og sentrale foreningsleddene. Møtet ble ledet av NTFs president Camilla Hansen Steinum, som innledet med en rapport fra arbeidet sentralt i foreningen. Ved hjelp av mentiwmeter-avstemning med mobiltelefon ga deltakerne til kjenne sine synspunkter og oppfatninger om forhold knyttet til pandemien. Det var gledelig å se at avbestillinger og utsettelser på grunn av smittefrykt og økonomi ikke opplevdes som et stort problem på nåværende tidspunkt. På spørsmål om de ofte opplever at pasientene avbestiller på grunn av smittefrykt landet deltakerne på 2,4 i snitt (skala 1 – 7 hvor 1 er i liten grad og 7 i stor grad), mens snittet kun var på 1,6 med hensyn til om kostbar behandling avlyses eller utsettes på bakgrunn av økonomi.

Deltakerne fikk en gjennomgang av det viktigste som skjer på den tannhelsepolitiske fronten, og en kort innføring i hvordan forslaget til statsbudsjett for 2021 vil påvirke tannhelsetjenesten. De ble informert om hva de ulike partiene sier om tannhelse i sine utkast til partiprogram. Med kun ett unntak (Venstre) viser alle partene vilje til å satse på tannhelse, men det er lite i programmene som forplikter. NTF har sendt innspill til alle partier og har jevnlig dialog med de fleste av dem. Foreningens hovedmål er å få gjennomført en helhetlig gjennomgang av både stønadsordningene og tannhelsetjenesteloven, slik at ordningene kan styrkes og gis en bedre innretning, og at det sikres tilstrekkelige bevilgninger til den offentlige tannhelsetjenesten.

Valgkomiteen er på jakt etter kandidater!

Leder i valgkomiteen, Torbjørn Fauske, informerte så om komiteens arbeid. Pandemien har, som på så mange andre områder, skapt problemer for deres arbeid. Valgkomiteen deltar vanligvis på større kurs og samlinger for å snakke med medlemmer og fange opp aktuelle kandidater, men de fleste av disse arrangementene har enten blitt avlyst eller digitalisert i år. Dette er en utfordring for valgkomiteen, som i år er enda mer avhengige av tips og råd fra de lokale foreningsleddene om aktuelle kandidater. De som selv kunne tenke seg å stille til sentrale verv, eller har forslag til gode kandidater kan ta kontakt med valgkomiteen eller sin lokalforening.

Informasjon om nye regler for obligatorisk etterutdanning

Utdanningssjef Øyvind Asmyhr gikk gjennom de nye reglene for obligatorisk etterutdanning som ble vedtatt på fjorårets representantskap, og som trer i kraft 1. januar 2021. (Les mer om de nye reglene i Tidende 11/2020 – innta lenke for de som leser Tidende digitalt?).

Da møtedeltakerne ble spurt om aktuelle tema for obligatoriske kurs, var svarene ganske tydelige; etikk, smittevern og trygdeordningene. Det er mye som gjenstår i planleggingen av fremtidens kursportefølje, men alle disse temaene vil garantert bli dekket av reviderte/eksisterende og nye, digitale kurs som vil tilbys i nær fremtid.

Evalueringen av årets landsmøte var enda ikke avsluttet da ledermøtet gikk av stabelen, men deltakerne fikk likevel se noen foreløpige tall. Selv om medlemmene hadde ganske høye forventninger til landsmøtet, rapporterer de at forventningen i høyeste grad ble oppfylt. På en skala fra 1 til 6 (6 = best) fikk helhetsinntrykket av landsmøtet en score på 5,12. Den store oppslutningen om at NTF bør gjøre landsmøtet digitalt også i 2021 var noe overraskende, og viser at det nye formatet falt i smak. Det er ikke fattet noen beslutning om hvordan landsmøtet 2021 skal gjennomføres, men Bergen tannlegeforening gjorde det helt klart at de vil sette alle kluter til og lage et alle tiders fysisk landsmøte med et godt sosialt program hvis situasjonen tillater det.

Mer informasjon om resultatene av evalueringen finner du i egen nettsak på NTFs nettsted.

Asmyhr viste også til den nye strategiplanen for foreningens etterutdanningsvirksomhet de neste fire årene. Dokumentet gir en oversikt over hvilket kurstilbud det skal satses på å få gjennomført. Før hver ny toårsperiode med obligatorisk etterutdanning skal det lages en oversikt over NTFs etterutdanningsaktivitet i perioden. Hovedfokuset i strategien er på kvalitet, kvantitet og etikk.

Livslang læring er helt avgjørende for å opprettholde en høy etisk og faglig standard som tannlege. Med ordningen for obligatorisk etterutdanning ønsker NTF å sette en minimumsstandard for faglig oppdatering innen myndighetskrav, etikk og fag. Foreningens obligatoriske etterutdanning er et minimumskrav, og NTF anbefaler at medlemmene deltar i ytterligere etterutdanning som er tilpasset den enkeltes behov.

Stor bekymring blant studentene

Leder i NTF student, Lena Monsen, kunne legge frem helt ferske tall fra en undersøkelse gjennomført blant studentene i Oslo, Bergen og Tromsø samt norske odontologistudenter i utlandet.

Det er tydelig at studentene opplever store utfordringer ved dagens situasjon, hvor mye av undervisningen har blitt digital. Totalt svarer 54 % at de føler de får mindre læringsutbytte med dagens undervisningssituasjon, og 40 % av disse er bekymret for at det skal gå utover eksamen. 64,5 % svarer også at de får mindre klinisk praksis, og over halvparten mener pasienttilgangen er blitt mindre. Man kunne også se en stor variasjon mellom studiestedene. Studentene i Tromsø ser helt klart mest lyst på situasjonen, mens Bergensstudentene var mest bekymret. Studentene i Bergen kunne også melde om størst reduksjon i antall pasienter og minst klinisk praksis. Studentene tidlig i studieløpet er de som sliter mest med at mesteparten av undervisningen er digital, noe som også går ut over det sosiale livet til studentene.

64 % av studentene ser likevel lyst på fremtiden, og over 70 % er fornøyd med arbeidet studentforeningen gjør.

Vi vil følge opp undersøkelsen og fortsette den gode dialogen med NTF Student.

Siste nytt fra lokal- og spesialistforeningene

Etter en kort pause fulgte en runde med informasjon fra lokal- og spesialistforeningene, der lederne informerte om hva de arbeider med for tiden, hvilke planer, bekymringer og aktiviteter som opptar dem i hverdagen. Ikke overraskende kunne foreningene fortelle om en del avlyste arrangementer og utfordringer rundt en uviss fremtid hvor det er vanskelig å planlegge ulike arrangementer. De fleste kunne likevel melde om en relativt normal arbeidshverdag og ingen overskyggende bekymringer. Lokal- og spesialistforeningene gjør sitt beste for å holde kontakten og holde aktiviteten oppe, og står klare til å komme sterkere tilbake med en gang situasjonen tillater det! Alle foreningene har arbeidet med å revidere sine vedtekter dette året og de aller fleste har denne høsten fått vedtatt nye vedtekter til tross for situasjonen.

Siste nytt fra NTF

Helt på slutten av dagen fikk de tillitsvalgte en oppdatering om hva sekretariatet har gjort og gjør i denne spesielle tiden. Advokat Elisabeth Scarpello fikk vel fortjent ros fra mange for all hjelp lokal- og spesialistforeningene hadde fått i forbindelse med utarbeidelsen av sine nye vedtekter. Økonomisjef Cecilie Gjerdende informerte om NTFs økonomi, som med presidentens ord «heldigvis er bedre enn forventet», særlig på grunn av det vellykkede digitale landsmøtet. Og generalsekretær Morten Harry Rolstad rundet av med å peke på at foreningens struktur har blitt mer utfordrende etter regionreformen. Avslutningsvis stilte han det viktige og vanskelige spørsmålet – skal og bør NTF organiseres på samme måte også i fremtiden? Representantskapet har gjennom arbeidsprogrammet bestemt at foreningens organisering og struktur skal settes under lupen, så den diskusjonen vil fortsette i tiden som kommer.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.