logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 11 / Politisk arbeid

Politisk arbeid

891

Foto: Kristin Aksnes.

Covid-19-pandemien har hatt store konsekvenser for politisk arbeid, også i NTF. Mange prosesser er forsinket og mange prosjekter er blitt utsatt. Selv om pandemien ikke er over, ser vi nå at vi er i ferd med å vende tilbake til en tilnærmet normalsituasjon. Flere prosesser og prosjekter settes i gang igjen.

De politiske partiene arbeider for tiden med sine partiprogram som partiene skal gå til valg på ved neste stortingsvalg. NTF følger partienes programprosesser tett og søker å påvirke der vi har mulighet.

Alt dette er viktig arbeid som gir NTF mulighet til å påvirke prosesser og arbeid som har betydning for tannlegene og tannhelsetjenesten.

En annen svært viktig del av påvirkningsarbeidet er å besvare og følge opp høringer som kommer fra de ulike departementene. Og for tiden kommer det mange! Bare i år har NTF levert svar på rundt 20 skriftlige høringer. Alle NTFs høringssvar er publisert på nettstedet vårt under Fag og politikk.

De politiske prosessene er ofte langvarige og krevende, og det kan ta lang tid fra en sak kommer på høring til den foreslåtte endringen gjennomføres.

Høringsutkastene utarbeides av departementene. De aller fleste høringene NTF svarer på kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet, men det kan også komme høringer fra andre departementer som er relevante for tannlegene og tannhelsetjenesten.

I en høring kan alle som ønsker det komme med innspill. Som oftest sender man inn skriftlige innspill til departementet, men enkelte ganger avholdes det også høringsmøter. Etter at høringsrunden er avsluttet, arbeider departementet videre med saken. Hvis det dreier seg om et lovforslag utarbeider departementet et forslag (proposisjon), som så sendes til Stortinget for behandling, til den komiteen forslaget er mest relevant for. I komiteen blir lovforslaget diskutert, og det utarbeides en anbefaling til Stortinget om loven skal vedtas eller ikke.

Hver komite skal som hovedregel ha medlemmer fra alle partiene på Stortinget.  Komiteen innhenter informasjon slik at alle sider av saken belyses. Ganske ofte avholdes det muntlige høringer hvor komiteen inviterer inn dem som berøres av forslaget. I år har NTF blant annet vært på muntlig høring om e-helseloven og forslag til endringer i folketrygdloven, og vi har meldt oss på høring om statsbudsjettet. De muntlige høringene på Stortinget sendes direkte på Stortingets egen nett-TV-kanal og kan ses i opptak. Med e-helseloven møtte regjeringen så stor motstand under behandlingen at de til slutt valgte å trekke saken. De demokratiske prosessene er viktige.

Samtidig med at komiteene innhenter informasjon, har stortingsrepresentantene interne diskusjoner i sine partigrupper om hva de skal stemme i saken. Lovforslaget sendes frem og tilbake mellom komiteen og partigruppene til forslaget er ferdig behandlet. Komitébehandlingen avsluttes med at alle komitémedlemmene informerer om hva deres parti kommer til å stemme.

Når komiteen har behandlet forslaget ferdig, leverer de sin innstilling til Stortinget. En innstilling er en anbefaling om hvorvidt loven bør vedtas eller ikke. Alle lovforslag debatteres i stortingssalen i åpne debatter før det gjøres vedtak.

Når forslaget er endelig vedtatt som lov i Stortinget, blir det sendt tilbake til regjeringen som bestemmer når loven skal tre i kraft. Den endelige beslutningen tar regjeringen i Statsråd sammen med Kongen. Dette ble aktualisert i saken om flytting av tannhelsetjenesten til kommunene. Selv om Stortinget har vedtatt lovendringer som vil gjøre tannhelsetjenester til en del av det kommunale ansvaret etter helse- og omsorgstjenesteloven jf. Innst. 378 L (2026–2017) er det fortsatt helt uvisst når og om disse endringene vil tre i kraft.

NTF svarer på alle høringer som er relevante for foreningen og medlemmene. I noen saker sender NTF innspill til Akademikerne, slik at våre synspunkter også innarbeides i deres høringssvar. Hovedstyret behandler de fleste høringer i sine møter. I saker som er viktige for NTFs spesialistforeninger eller NTF Student, blir underforeningene tatt med i prosessen. Det er anledning for enkeltmedlemmer å sende innspill til hovedstyret i saker de er spesielt opptatt av, slik at disse kan tas med i arbeidet.

I tillegg til disse offisielle og formelle prosessene er NTF involvert i mange store og små prosjekter spesielt i regi av Helsedirektoratet, og deltar i en rekke referansegrupper og ulike fagkomiteer. Akkurat nå arbeider vi blant annet med et prosjekt om folketrygdens stønadsordning for kjeveortopedi og et om spesialistutdanning av tannleger.

Alt dette er viktig arbeid som gir NTF mulighet til å påvirke prosesser og arbeid som har betydning for tannlegene og tannhelsetjenesten – og dermed for foreningen. Dere kan få et godt innblikk i arbeidet ved å lese våre høringssvar på nettstedet. God lesing!

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.