logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 11 / Nye regler for obligatorisk etterutdanning

Nye regler for obligatorisk etterutdanning

956-8

Utdanningssjef i NT, Øyvind Asmyhr. Foto: Kristin Aksnes.

Obligatorisk etterutdanning – Litt historikk

Obligatorisk etterutdanning har vært et tema som har dukket opp med jevne mellomrom helt siden den første rapporten ble skrevet på 1980-tallet. Målet har vært å sikre kontinuerlig kompetanseheving av våre medlemmer, og det har vært flere utredninger og rapporter, og mange diskusjoner om sanksjoner og omfang. Dagens ordning ble vedtatt av NTFs representantskap i 2015, og den første femårsperioden startet i 2016.

– Erfaringene vi har gjort oss etter første gjennomførte 5-års periode viser at NTFs medlemmer er veldig opptatte av etterutdanning og livslang læring, og at de har et bevisst forhold til yrkesutøvelsens viktige samfunnsansvar, sier utdanningssjef i NTF, Øyvind Asmyhr.

– Et aktivt faglig miljø med et godt kurstilbud skaper dessuten sosialt samhold både lokalt og sentralt, og det står respekt av kurstilbudet som lokal- og spesialistforeningene tilbyr, legger han til.

Ordningen med OEU er ment å være et minimumskrav som skal gjelde for alle medlemmer, uavhengig av hvor man jobber, bor eller hva man jobber med, og ordningen må være praktisk innrettet og være enkel å bruke og administrere. En arbeidsgruppe oppnevnt av hovedstyret foretok i forkant av representantskapsmøtet 2019 en gjennomgang og en evaluering av reglene for ordningen, og konkluderte med at ordningen var for omfattende og svært krevende å administrere. På bakgrunn av dette vedtok representantskapet en rekke endringer i reglene. Disse nye reglene trer i kraft 01.01.2021.

Nytt skille mellom generell faglig oppdatering og obligatorisk etterutdanning

De nye reglene innebærer et tydeligere skille mellom generell faglig oppdatering og obligatorisk etterutdanning.

– OEU skal være nettopp obligatorisk, og er et minimumskrav for å holde seg oppdatert på myndighetskrav, etikk og andre fagområder som NTF prioriterer. Det er viktig at NTF har kontroll på kvaliteten på dette etterutdanningstilbudet. Det er selvfølgelig svært positivt at medlemmene gjennomfører ytterligere kompetanseheving på de områdene som er mest aktuelle for dem, men denne etterutdanningen vil da komme i tillegg til OEU. Hvor mye slik faglig oppdatering man ønsker å ta blir da opp til det enkelte medlemmet å avgjøre, basert på individuell arbeidserfaring, spesialisering, ressurser m.m. Her vil også medlemmene kunne velge fritt blant kurs både i regi av NTF og andre kursaktører, og denne delen vil hverken tallfestes med tellende timer eller gjøres obligatorisk, sier fagsjefen.

– Når vi ønsker å definere noen fagområder som obligatoriske er det for å sikre at alle våre medlemmer kan stå inne for en kvalitet vi som yrkesgruppe kan være stolte av. I dagens samfunn vil både etikk og holdninger utfordres og gjennom en obligatorisk ordning har vi mulighet til å sikre at alle får den nødvendige faglige oppdateringen på temaer som vanligvis ikke ville bli like høyt prioritert, legger han til.

Forenkling av reglene

Sekretariatet mottar svært mange henvendelser fra medlemmer, lokale kursansvarlige og andre om hvem som kan søke om timer, hvor mange timer, etterregistrering osv. I prinsippet har alle kunnet søke om godkjente etterutdanningstimer, noe som har ført til individuell og skjønnsmessig vurdering av et stort omfang kurs og enkelttilfeller. Resultatet er at sekretariatet har brukt svært mye tid og ressurser på å administrere ordningen i stedet for å utvikle kurs, fornye tilbudet og yte god service til medlemmene. For at NTF skal ha kontroll over faglig innhold og kvalitet vil det i tråd med de nye reglene kun gis timer for kurs i regi av NTF sentralt, lokal- og spesialistforeninger, læresteder, kompetansesentre og den offentlige tannhelsetjenesten, og som er inkludert i den obligatoriske ordningen. I tillegg vil vitenskapelig ansatte i mer enn 50 % stilling få godkjent 20 timer per år. Dette gjør ordningen mer brukervennlig og effektiv både for sekretariatet og medlemmene.

– Det må igjen understrekes at den obligatoriske biten vil være et minimumskrav. Kurs i regi av depoter og andre kommersielle tilbydere vil kunne ha stor verdi for den enkelte tannlege både i forhold til oppdatering av kunnskap om utstyr og materialer, påpeker fagsjefen.

Toårsperioder og redusert timeantall

Siden porteføljen av kurs som gjøres obligatoriske blir mindre, halveres også kravet til etterutdanningstimer fra 40 til 20 timer per år. Ved å redusere periodene fra 5 til 2 år får medlemmene også en mer regelmessig oppdatert etterutdanningsstatus, og vil gjøre det lettere å gi en løpende oppdatering på myndighetskrav, etikk mm.

Hvilke konsekvenser vil endringene ha for medlemmene?

– Den største konsekvensen er at alle kurs som er forhåndsgodkjent i OEU automatisk blir registrert på hvert medlem slik at en ikke behøver å sende inn søknad eller dokumentasjoner i etterkant. Selv om timekravet i OEU reduseres er vi helt overbevist om at andre kurs som ikke er innbefattet i ordningen fortsatt vil være populære, sier Asmyhr.

– Når det gjelder etter- og egenregistrering av timer vil dette kun være aktuelt for utvalgte arrangementer i utlandet som er godkjent av NTF sentralt eller spesialistforeningene og hvor en ikke kan forvente å få tilsendt lister over deltakere, søknad om timer vil derfor falle bort.

Koronalette på sanksjoner OEU 2016–2020

Det siste året i inneværende periode har skapt store utfordringer for våre medlemmer når de skal oppfylle kravet i OEU siden kurstilbudet har vært svært begrenset. Hovedstyret har derfor bestemt at sanksjonene som er skissert ikke kan følges opp i henhold til intensjonene, men hver enkelt får status over egen aktivitet. Det har i hele perioden vært svært gledelig statistikk som vi har kunnet presentere, og ved årets utgang vil disse tallene bli publisert.

Mer informasjon om NTFs obligatoriske etterutdanning inkludert det oppdaterte regelverket finner du på www.tannlegeforeningen.no

FAKTABOKS

Hva er nytt?

  • Timekravet reduseres til 20 timer per år

  • Periodene reduseres fra fem til to år

  • Tydeligere skille mellom generell faglig oppdatering og obligatorisk etterutdanning.

  • Tellende timer gis kun for kurs i regi av NTF sentralt, lokal- og spesialistforeninger, læresteder, kompetansesentre og DOT

  • Kurs med tellende timer er forhåndsgodkjent og blir automatisk registrert på hvert medlem – uten behov for å sende inn søknad eller dokumentasjoner i etterkant

  • Etter- og egenregistrering av timer vil kunne være aktuelt for utvalgte, godkjente arrangementer i utlandet

  • Den obligatoriske biten blir et minimumskrav. Kurs i regi av andre tilbydere vil være av stor verdi, men kommer i tillegg til OEU

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.