logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 9 / Vår bredde er vår styrke

Vår bredde er vår styrke

Foto: Kristin Aksnes.

NTFs formål er å samle norske tannleger for å ivareta tannlegestandens faglige, økonomiske og sosiale interesser og virke for dens autoritet og anseelse. Vi skal dessuten representere tannlegestandens eller grupper av denne i standsspørsmål og overfor offentlig myndighet og fremme det kollegiale samhold.

Og i arbeidsprogrammet vårt står det klart og tydelig: Målet er å samle alle tannleger i en forening som er organisert slik at den ivaretar alles interesser. Begrunnelsen er enkel. «Høy organisasjonsoppslutning med gjensidig respekt og forståelse mellom medlemmene er en viktig målsetning for NTF. Vi ønsker å være en fleksibel, rasjonell og demokratisk organisasjon som er i stand til å møte stadig nye utfordringer og endringer i samfunnet og tannhelsetjenesten.»

Dette tar vi på det største alvor. NTFs fremste fortrinn er at vi faktisk har alle tannleger samlet i en forening. Det forplikter. Vi skal ha et tilbud til alle våre ulike medlemsgrupper, enten du arbeider i privat eller offentlig sektor, om du er nyutdannet eller om du befinner deg på slutten av karrieren. I foreningsdelen i dette nummeret av Tidende kan du lese mer om NTFs tilbud til akkurat deg! Leder av sentralt forhandlingsutvalg sitter i hovedstyret og har et ekstra ansvar for å ivareta de offentlig ansatte medlemmenes interesser. Han forteller om hvorfor det er så viktig for offentlig ansatte å være med i foreningen. Lederen av det sentrale næringsutvalget sitter også i hovedstyret, hvor han har et særlig ansvar for å ivareta interessene til våre tannleger i privat sektor. Han beskriver foreningens tilbud til NTFs privatpraktiserende medlemmer.

Hvor mye det betyr at vi er en forening som samler alle tannleger merker jeg aller best i arbeidet opp mot politikere, media og andre beslutningstakere. Bredden i medlemsmassen og den høye organisasjonsgraden gjør at NTF blir oppfattet som en viktig og seriøs aktør med tyngde. Vi blir sett på som konstruktive og troverdige, nettopp fordi vi representerer en så stor og bredt sammensatt gruppe med dyktige tannleger, som evner å se befolkningen og pasientenes beste. Vi er ikke bare en interesseorganisasjon for enkeltgrupper av tannleger. NTF er en viktig samfunnsaktør med gjennomslagskraft.

Mitt overordnede mål er at NTF også i fremtiden skal være en forening som samler alle tannleger, uavhengig av alder, arbeidssituasjon og alle andre mulige skillelinjer.

Dessuten opplever jeg heldigvis at vi oftere har mer sammenfallende enn sprikende interesser. Endringer i en sektor påvirker også medlemmer i den andre. Saken om flyttingen av ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten er et godt eksempel. Dette hadde selvfølgelig størst direkte påvirkning på NTFs medlemmer i den offentlige tannhelsetjenesten. Men vi så raskt at saken kunne få store negative overslagseffekter for også privat sektor. Derfor engasjerte hele foreningen seg, og vi leverte et grundig og konstruktivt høringssvar som foreningen sto samlet bak. Det var helt avgjørende for vårt gjennomslag i saken. På samme måte er arbeidet for bedre stønadsordninger for befolkningen også noe som gagner alle våre medlemmer.

Sammenliknet med det øvrige Skandinavia er nettopp det at vi i Norge er samlet i en sterk forening det som kjennetegner oss. Både i Sverige og Danmark har de splittede organisasjoner, noe som gjør at de mister gjennomslagskraft og påvirkningsevne. De drar ikke i samme retning i viktige saker og opplever at de bruker mye tid og krefter på interne konflikter i standen, heller enn på viktige politiske saker.

Selvfølgelig er det til tider utfordrende å ha en felles forening med medlemmer fra ulike sektorer med til dels ulike ønsker og behov. Vi arbeider derfor kontinuerlig med å ha et godt og tilpasset tilbud til alle grupper av medlemmer. Det fordrer både en riktig organisering av foreningen og et sekretariat som evner å endre seg i takt med endringene i tannhelsetjenesten og samfunnet for øvrig.

Dette mener jeg at vi har, og vi arbeider hele tiden for å bli enda bedre. Vedtektsendringene som vi skal diskutere på årets representantskap, er en del av disse prosessene. Men bransjen vår er i rask endring og det er selvsagt krevende. Vi er derfor helt avhengig av dialog med dere medlemmer for å kunne følge med på utviklingen og gjøre nødvendige tilpasninger og endringer i det tilbudet vi gir. Hele berettigelsen til en profesjonsforening som vår er faktisk at vi leverer det medlemmene har behov for. Så ikke nøl med å ta kontakt hvis det er tjenester dere savner eller tilbud dere synes vi skal endre. NTF er deres forening, og vi er her for dere!

Så - sammen er vi sterke! En floskel? Ja - kanskje, men det er også helt sant. NTFs gjennomslagskraft og påvirkningsmulighet avhenger av at vi evner å stå sammen i en sterk forening. Jeg håper alle ser viktigheten av dette, og at vi fortsatt skal arbeide sammen for å sikre at NTF forblir den ene sterke stemmen til alle norske tannleger. Hjelp oss til å gjøre NTF til en endra bedre forening som ivaretar alle medlemmers behov. En oppsplitting i flere små interesseorganisasjoner for enkeltgrupper av medlemmer vil bare svekke norske tannlegers samlede påvirkningsmulighet og gjennomslagskraft.

Mitt overordnede mål er derfor at NTF også i fremtiden skal være en forening som samler alle tannleger, uavhengig av alder, arbeidssituasjon og alle andre mulige skillelinjer. For dette er helt sikkert: Hver for oss er vi sårbare. Sammen er vi sterke!

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.