logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 8 / Små endringer i bruk av fastlege

Små endringer i bruk av fastlege

Foto: Yay Images.

Samlet antall konsultasjoner ved fastlegekontorene økte med om lag 100 000 fra 2017 til 2018. I gjennomsnitt gikk hver av oss 2,7 ganger til legen, det samme som i 2017. Ungdom i slutten av tenårene kontaktet fastlegen oftere enn tidligere, mens de eldste hadde færre legebesøk enn året før, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Hvert år er om lag 7 av 10 innbyggere i Norge til konsultasjon på fastlegenes kontor én eller flere ganger. Andelen har endret seg lite fra år til år gjennom det siste tiåret og var helt uendret fra 2017 til 2018. Uendret var også det gjennomsnittlige antallet konsultasjoner per person, om hele befolkningen betraktes under ett, viser nye tall fra offisiell statistikk over allmennlegetjenesten. Statistikken omfatter konsultasjoner hos fastleger og på legevakt, men ikke andre arbeidsoppgaver fastlegene utfører for pasientene.

Fra 2017 til 2018 har pågangen av pasienter til fastlegekontorene økt i takt med befolkningsveksten. Det skiller seg fra utviklingen i perioden 2010-2017 da aktiviteten vokste

Uendret gjennomsnittstall for hele befolkningen betyr ikke at antall konsultasjoner hos fastlege i gjennomsnitt var uendret i alle aldersgrupper. Fra 2017 til 2018 var det en beskjeden vekst blant unge, både i aldersgruppen 16-19 år og i gruppene mellom 20 og 49 år.

Tall for 2018 viser dermed at omfanget av legekonsultasjoner blant ungdom ikke har gått tilbake til nivået det var på før strengere krav til dokumentasjon av sykdom ved fravær fra videregående skole ble innført høstsemesteret 2016. Det har snarere økt, om enn ikke i samme grad som høsten 2016 og våren 2017, da den umiddelbare effekten av regelendringen kunne registreres.

I de to aldersgruppene av eldre på 67-79 år og 80-89 år var det derimot en nedgang i besøkene på fastlegekontorene. Det betyr at en synkende trend etter 2012 har fortsatt fra 2017 til 2018. Denne nedgangen henger trolig sammen med at en del helseplager opptrer stadig senere for nye generasjoner av eldre. Men fremdeles var nivået høyt i 2018, i gjennomsnitt 4,0 konsultasjoner for eldre på 67-79 år og 5,0 konsultasjoner for dem mellom 80 og 89 år.

Når det gjelder personer 90 år eller eldre, ser ikke utviklingen fra de siste årene ut til å ha fortsatt i 2018. En økning i det gjennomsnittlige antall konsultasjoner i perioden 2010-2017 har snudd til utflating eller en ørliten nedgang det siste året. For denne gruppen kan for øvrig bruken av fastlegetjenesten tenkes å være påvirket av flere ulike faktorer. At veksten har avtatt, kan ha sammenheng med at også de aller eldste i befolkningen over tid holder seg noe friskere. Det er likevel grunn til å tro at bruk av andre helse- og omsorgstjenester betyr mer for denne aldersgruppen. I tillegg kan det være at de eldste blant oss ikke kontakter lege når de bør, og at nedgangen derfor er et tegn på underforbruk.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.