logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 6 / Klokt å se hele tannhelsetjenesten i sammenheng
Svar til TkØ:

Klokt å se hele tannhelsetjenesten i sammenheng

NTF mener det er klokt å se hele tjenesten i sammenheng, og vi har problemer med å forstå hvorfor TkØ er negative til en slik evaluering.

Tidende nr. 3, 2019 har en artikkelserie om de regionale odontologiske kompetansesentrene, hvor flere aktører er intervjuet. TkØs oppfatning av disse intervjuene får stå for deres egen regning.

Mye har endret seg i tannhelsetjenesten siden de regionale kompetansesentrene ble vedtatt opprettet. Det er nå økt politisk oppmerksomhet rundt tannhelsetjenesten. Blankholmutvalget anbefaler i NOU 2018: 16 Det viktigste først en helhetlig gjennomgang av de prioriterte gruppene i tannhelsetjenesteloven og av folketrygdens stønadsordning. Sykehusodontologiprosjektet evalueres dessuten i disse dager. For å få en helhetlig gjennomgang av hele tannhelsetjenesten imøteser derfor NTF også en evaluering av kompetansesentrene, slik regjeringspartiene har sagt de vil gjøre i Granavoldplattformen. Vi mener at det er klokt å se hele tjenesten i sammenheng, og vi har problemer med å forstå hvorfor TkØ er negative til en slik evaluering.

NTF mener det er klokt å se hele tjenesten i sammenheng, og vi har problemer med å forstå hvorfor TkØ er negative til en slik evaluering.

Jeg kan berolige TkØ med at jeg selvsagt er klar over at det er fylkeskommunene som står som eiere av de regionale odontologiske kompetansesentrene. Men jeg er også klar over at flere fylkeskommuner har valgt å trekke seg fra det regionale kompetansesentersamarbeidet, og at TkSør faktisk er vedtatt nedlagt. Dessuten medfører regionreformen til dels store endringer og noen underlige eierkonstellasjoner, ikke minst hos TkØ. Etter vår oppfatning er dette enda en grunn til å imøtese en evaluering.

TkØ sier selv at det er vanlig med en evaluering av prosjekter der staten gir øremerket tilskudd over tid. Det er nettopp en slik evaluering NTF er positiv til. Det er imidlertid viktig å påpeke at NTF aldri har gitt uttrykk for at vi ønsker å avvikle kompetansesentrene. Det vi ønsker, er å se hele tannhelsetjenesten i sammenheng slik at midlene brukes på best mulig måte. Det er på høy tid. Og det burde være et felles mål for alle ansvarlige aktører i tannhelsetjenesten.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.