logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 3 / Regjeringen vil se nærmere på kompetansesentrenes oppgaver

Regjeringen vil se nærmere på kompetansesentrenes oppgaver

I grunnlaget til ny regjeringsplattform sier den nye regjeringen at de ønsker å se nærmere på kompetansesentrenes oppgaver.

- Fornuftig, sier Camilla Hansen Steinum, president i Den norske tannlegeforening.

Helse- og omsorgsdepartementet vil gjøre en samlet evaluering av de odontologiske kompetansesentrene for å se om de fungerer etter intensjonen, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sier regjeringen ønsker en kartlegging av kompetansesentrenes oppgaver.

- På den bakgrunn vil vi gjøre en samlet evaluering av sentrene for å se om de fungerer etter intensjonen. Dette er viktig både i forbindelse med endringer i fylkeskommunenes eierskap av kompetansesentrene som følge av regionreformen, og som forberedelse til kommunal forsøksordning med ansvar for tannhelsetjenesten, sier Bjerke.

Fornuftig å evaluere

Camilla Hansen Steinum, president i Den norske tannlegeforening, påpeker at det nå er 20 år siden kompetansesentrene ble vedtatt opprettet.

- Derfor er det fornuftig å evaluere og å vurdere behovet, for å se om sentrene i praksis har fungert slik Stortinget ønsket det, sier Steinum. Hun påpeker at midlene til tannhelsesektoren er begrenset.

- Blankholmutvalget foreslår en gjennomgang både av hvilke grupper som skal ha rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten og av hele stønadsordningen for tannhelsetjenester i folketrygden, sier hun.

Blankholmutvalget er et offentlig utvalg som ser på hvordan man best kan prioritere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten.

- Dette må sees i sammenheng. Det bør derfor utredes om pengene til kompetansesentrene brukes på best mulig måte for pasientene og samfunnet, med den modellen og de oppgavene sentrene har i dag, sier hun.

Vurderer å la fylkene ta ansvar for tannhelsetjenestene

Tannlegeforeningen mener at det bør vurderes om fylkene selv kan ta ansvar for spesialisttannhelsetjenester til innbyggerne som den offentlige tannhelsetjenesten har ansvar for.

- Når fylkene blir store, er dette fornuftig, og det kan gjøres i nært samarbeid med spesialister i privat praksis, sier Steinum.

Kompetansesentrene kan da med fordel fokusere på ulike oppgaver av nasjonal karakter, mener hun.

- Slik unngår vi oppbyggingen av relativt små, spredte fagmiljøer med lik kompetanse på mange steder, og bygger heller sterke fagmiljøer på flere ulike fagområder, sier Steinum.

Nasjonale oppgaver for kompetansesentrene kan være samfunnsodontologi, rettsodontologi, smerteproblematikk og e-tannhelse.

- Dette er oppgaver det er viktig at det satses på i fremtiden. I tillegg skal sentrene selvfølgelig videreføre en del av de oppgavene de har i dag, som for eksempel praksisnær klinisk forskning, sier Steinum.

Har stått for kompetanseheving

Steinum sier kompetansesentrene har bidratt i sine fylker på ulik måte.

- De har stått for viktig kompetanseheving, og flere av sentrene gjennomfører forskningsprosjekter og har kursvirksomhet. En evaluering vil kunne gi et enda mer helhetlig svar på spørsmålet om sentrenes fremtidige rolle og hvordan den videre driften skal innrettes for å få maksimalt ut av investeringene framover, sier hun.

Faktaboks

I 1998 fattet Stortinget et anmodningsvedtak om at regjeringen skulle vurdere opprettelse av regionale odontologiske kompetansesentre i alle helseregioner.

I NOU 2005: 11 heter det: Etablering av flere regionale kompetansesentra er et viktig bidrag for å øke stabiliteten og spredningen av kompetanse til distriktene.

Ifølge Helsedirektoratet er kompetansesenterets oppgaver spesialistvirksomhet, klinisk praksissted for spesialistkandidater, rådgivning og etterutdanning og forskning og fagutvikling.

I 2010 gjorde Helsetilsynet en utredning om utdanning av spesialister og opprettelse av regionale odontologiske kompetansesentra. Utredningen skulle identifisere problemstillingene som var årsaken til mangelfull tilgang til spesialiserte tannhelsetjenester i deler av landet og den generelle mangelen på tannlegespesialister.

I regjeringsplattformen kommer det frem at den nye regjeringen ønsker å se nærmere på de regionale kompetansesentrenes oppgaver.

Helsedirektoratet utreder nå om klinisk praksis i spesialistutdanningen skal legges til kompetansesentrene

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.