logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 2 / Siste nytt fra lokal- og spesialistforeningene

Siste nytt fra lokal- og spesialistforeningene

I de kommende utgavene av Tidende vil vi presentere siste nytt om hva som rører seg rundt omkring i lokalforeningene, og litt tanker om hva som skjer både av kursvirksomhet, politisk og i styre og stell av foreningene. Først ut er Oslo og Nord-Trøndelag tannlegeforening.

Øystein Thomassen, Pouria Pourriahi og Marte-Mari Uhlen deltok som nyvalgte styremedlemmer på NTF kurs for nye tillitsvalgte.

Intervju med Kjetil Strøm - leder i Oslo Tannlegeforening

- Hva har vært de viktigste oppgavene for lokalforeningene den siste tiden (6-12 måneder)?

- De viktigste oppgavene for Oslo Tannlegeforening er å ivareta våre medlemmer ved å tilby dem veiledning, kurs og sosiale arrangementer. I 2018 har alle våre kurs og medlemsmøter vært fullbooket (Referat og oppsummeringer finnes på oslotann.no).

I alt har vi arrangert seks gratis medlemsmøter med pluss/minus 300 deltakere per gang. I tillegg har vi hatt et heldagskurs og to regnskapskurs med betaling.

På generalforsamlingen derimot dukket det dessverre bare opp 28 deltakere, men vi som var der fikk en god diskusjon rundt OTF og alle verv ble fylt opp av nye tillitsvalgte.

Vi har også gitt ut seks papirutgaver og en nettutgave av OTF-nytt i 2018, noe som bidrar til å spre informasjon om OTF og kursene til våre medlemmer.

- Hva har vært de største utfordringene?

- Manglende innbetaling av lokalforeningskontingent er et av våre store problem - og vi purrer flere ganger til de samme personene. Heldigvis betaler de fleste i løpet av året, men det er plagsomt å måtte purre så mange ganger. Det er også en kjensgjerning at mange av våre medlemmer ikke forstår at man må være medlem av en lokalforening for å kunne være medlem av NTF.

Vi har også en del utfordringer med påmeldte til medlemsmøter som ikke møter opp. I og med at arrangementene er fullbooket betyr det at de tar plassen til andre medlemmer som virkelig ønsker å delta, og er rett og slett dårlig gjort mot sine kolleger.

Vi har også noen utfordringer med at ikke alle er like flinke til å oppdatere e-post- og postadresser til NTF. Dette fører til mye retur av OTF-nytt, og gjør det vanskelig å gi våre medlemmer riktig informasjon.

- Hva var høydepunktene?

- Det er veldig morsomt at alle medlemsmøtene gjennom hele året var fullbooket. Det er stor interesse fra medlemmer for å delta, noe som våren 2018 medførte flere klagebrev fra folk som ikke fikk plass.

OTF opplever også stor pågang fra dentalbransjen som vil delta med utstillinger på medlemsmøtene og heldagskurset. Det er allerede ventelister for kurs og medlemsmøter i 2019.

Gruppearbeid under Forum for tillitsvalgte 2017. Fra OTF deltok nestleder Carina Urke (nr. 3 fra venstre) og styresekretær Øystein Thomassen (nr. 4 fra venstre).

- Hvordan jobber foreningen med nye medlemmer og tillitsvalgte?

- Informasjon til nye medlemmer sendes ut på mail, men det er vanskelig å nå alle nye medlemmer. De siste årene har OTF økt medlemsantallet med over 200 medlemmer, og med tanke på litt frafall vil det si at vi har nok hatt godt over 300 nye medlemmer. Så NTF og OTF er fremdeles viktig for tannlegene i Norge. Alle nye tillitsvalgte tilbys deltakelse på NTFs tillitsvalgtkurs, så langt dette lar seg gjøre. Vi forsøker også å ha en glidende overgang i alle verv, slik at nye medlemmer i komiteer og styret alltid møter erfarne medlemmer som kan lære dem opp.

Styret, valgkomiteen og de andre tillitsvalgte jobber aktivt for å verve nye tillitsvalgte på kurs, møter og samlinger. På medlemsmøtene treffer styret og andre tillitsvalgte flere engasjerte medlemmer som vi forsøker å rekruttere inn i styrer og verv.

- Hvordan ser du på dagens situasjon for OTFs medlemmer, og hvorfor er det viktig å være medlem av OTF?

- Med over 1 500 medlemmer (ordinære, assosierte, studenter og pensjonister), er det mange saker som er aktuelle, ikke minst med tanke på det pressede markedet rundt hovedstaden. Flere av våre privatpraktiserende unge tannleger jobber under dårlige arbeidsvilkår og kontrakter, noe som henger sammen med en generell tendens til at der for lite å gjøre for de private tannlegene. Vi ser også at det ikke bare er vanskelig å starte egen praksis, men at det også er blitt svært vanskelig å overta små praksiser. Lokalene og utstyret er dyrt, bankene er lite medgjørlige til å tilby lån, og pasientgrunnlagene kan ofte være usikre. Påleggene fra Helsedirektoratet i forbindelse med Helfo, Norsk Helsenett og dyre digitale løsninger er også med på å gjøre det vanskelig å eie klinikk selv. Dette fører til at flere av våre små praksiser legges ned og man ser en økt kjededannelse. Kjededannelse i seg selv er ikke i utgangspunktet negativt, men når kontraktene og vilkårene bare blir dårligere, samtidig som det er mange tannleger «å ta av», vil jeg si at det er blitt svært mye vanskeligere å være privatpraktiserende tannlege i Oslo.

For de offentlige tannlegene i området er det stadig ekstra pasienter og pasientgrupper som skal behandles, og i tillegg en konstant tilflytting til området. Samtidig overføres det svært få ressurser til å faktisk behandle disse pasientene. Presset som dette medfører fører til ekstra belastning for tannlegene, noe som fører til økte sykemeldinger og økt press på de tannlegene som blir stående igjen. Ved siste opptelling i tannhelsetjenesten i Oslo før jul 2018 så man i media at nesten 15 000 pasienter ikke har vært inne til kontroll på det tidspunktet de skulle vært inne til kontroll. Regner man med behandling disse pasientene vil trenge ser man at det vil trenge betydelige ressurser for å dekke opp dette etterslepet.

Universitetet i Oslo sliter også med gjentatte kutt i bevilgninger og stadige pålegg fra både Kunnskapsdepartementet og Helsedepartementet. Disse kuttene gjør det vanskeligere å drive den gode tannlege- og spesialistutdannelsen Universitet i Oslo ønsker, og er med på å skade de store og gode forskningsmiljøene.

OTFs leder Kjetil Strøm og æresmedlem Aleidis Løken.

Alle disse utfordringene er temaer som er viktig for OTF, og sammen med NTF arbeider vi hardt for å være med å påvirke forholdene, og hjelpe medlemmer som trenger det med juridisk veiledning og forhandling av gode kontrakter og avtaler.

- Hvordan oppleves det å være leder i foreningen?

- Å være leder i Oslo Tannlegeforening kan til tider være svært krevende. Som leder skal man prøve å se helheten blant alle våre forskjellige medlemmer og forsøke å ivareta dem alle på best mulig måte. Jeg hadde ikke klart det uten vår eminente kontorsjef, Tine Berg. Hun holder kontroll over alle aktivitetene og sørger for at jobben min blir både lettere og bedre. Jeg hadde ikke kunne vært leder i så mange år uten henne. Jeg er også takknemlig for et særdeles dyktig tillitsvalgtsapparat i OTF, og er veldig stolt over den jobben våre tillitsvalgte gjør for våre medlemmer.

- Hva vil skje i foreningen i tiden som kommer?

- Vi kommer i fremtiden til å fortsette å jobbe for å holde lokalforeningskontingenten nede, samtidig som vi ønsker å tilby gode tjenester, medlemsmøter og andre kurs til våre medlemmer. Grunnet vår gode økonomi har vi muligheten til å tilby våre medlemsmøter gratis til våre medlemmer, og det er et gode som jeg anser som veldig viktig for våre medlemmer. Med tanke på kravene til obligatorisk etterutdanning, ønsker vi i OTF å hjelpe våre medlemmer å nå dette målet. Klagenemden i Oslo tør jeg påstå er blant de mest hardtarbeidende klagenemndene i landet, og vi håper gjennomgangen av vedtektene i NTF og en eventuell forsterking av Etisk råd kan bidra til å hjelpe både dem og styret i OTF med våre etiske og tekniske problemstillinger/klager.

OTFs fagnemnd har gjort en meget god jobb under Sofia Johanssons ledelse og sørget for mange gode medlemskurs. Medlemskursene for 2019 var ferdigbooket allerede i sommer og 2020 er også snart komplett.

OTFs styre kommer til å fortsette arbeidet med å hjelpe våre privatpraktiserende med å tilby gode kurs i regnskapsføring og selvangivelse. I tillegg ser vi for oss at vi i året som kommer skal bidra i revisjonen av NTFs vedtekter, samt finne gode egnede kandidater til NTFs verv i forbindelse med generalforsamlingen i november 2019.

Redaksjonen i OTF har fått ny redaktør etter flere år under Marianne Horgens gode ledelse. Det blir spennende å se i hvilken retning den nye redaktøren, Linn Kjersti Sundar, kommer til å føre OTF-nytt, og om vi i fremtiden kommer til å bli heldigitale eller fortsatt ha en trykket papirversjon.

- Noe annet dere har på hjertet?

- OTF håper en revisjon av Helfos gule hefte vil medføre at det vil bli enklere for de privatpraktiserende. Ansvaret som pålegges våre tannleger er høyt, og et enklere regelverk kunne vært med på å lette byrden av å drive selv. Vi håper også at det skal bli enklere å drive egen praksis i Oslo-området, slik at tannlegepraksiser i hovedsak eies av tannlegene selv, og ikke hedgefonds eller investorer.

Vi håper også at den offentlige tannhelsetjenesten blir sett og hørt, slik at ressursene de trenger for å kunne drive en forsvarlig tannhelsetjeneste tilføres. Den beste tannbehandlingen er forebyggende tannbehandling, men for å kunne klare dette er man nødt å prioritere det og tilføre ressursene og kunnskapen som trengs.

La Cascada Declaration i fra 2017 oppsummerer godt mange av de utfordringene vi står ovenfor både i Oslo, Norge og resten av verden. Selv om jeg ikke er enig i hvordan de foreslår å løse disse problemene, er jeg enig at noe må gjøres. Vi er medisinsk helsepersonell (tannLEGER) som behandler PASIENTER med irreversible og potensielt fatale inngrep, vi er ikke kosmetikkforhandlere som selger produkter til kunder!

Intervju med Niklas Angelus, leder i Nord-Trøndelag Tannlegeforening

Leder i NTTF Niklas Angelus med de ansatte på klinikken.

- Hva har vært de viktigste oppgavene for lokalforeningene den siste tiden?

- Den viktigste oppgaven for lokalforeningen har vært å rekruttere ny kasserer etter uventet bortgang av Otto Indgul, en mangeårig tillitsvalgt i lokalforeningen som er dypt savnet. Til tross for iherdige forsøk fra valgkomiteen viste det seg å være vanskelig, og NTF steppet derfor inn i denne nødsituasjonen - hjertelig takk for dette!

En annen viktig oppgave var å lodde stemningen blant medlemmene rundt sammenslåing med Sør-Trøndelag Tannlegeforening. De fremmøtte på årsmøtet ønsket med et stort flertall at NTTF fortsetter som egen lokalforening. Argumenter som ble nevnt var store regionale avstander ved en sammenslåing med STTF. Det er jo ikke så lenge siden (1985), at NTTF ble stiftet, blant annet nettopp på grunn av store avstander i tidligere Trøndelag Tannlegeforening. Et annet argument for å fastholde status quo er at det anses som viktig for demokratiet i foreningen at regionale lokalforeninger blir opprettholdt, og at utfordringene i eksempelvis Kolvereid er annerledes enn i Trondheim sentrum.

Spelet på Stiklestad. Foto: Niklas Angelus.

- Hva har vært de største utfordringene?

- De største utfordringene har som nevnt vært å rekruttere ny kasserer. Det er også en kontinuerlig utfordring å rekruttere nye tillitsvalgte, samt å få medlemmene til å møte på årsmøtet og det tilhørende årsmøtekurset.

Namdalsavisa - utklipp av leserbrev om antibiotika skrevet av leder Niklas Angelus.

Hva var høydepunktene?

Blant de absolutte høydepunktene var TSE-kurset i regi av komposittkameratene. I 2018 var det vår tur til å være vertskap for modul 7 om restorativ behandling med tittel «Når blir det nødvendig med fylling, og hvordan gjør vi det?». Tilbakemeldingene vi fikk på evalueringen var kjempegode, hvor godt over 90 prosent var veldig fornøyd med det faglige innholdet og 100 prosent var veldig fornøyde med kursgiverne. 100 prosent av de som svarte på evalueringen sa også at de vil anbefale kurset til kollegaer!

Årsmøtekurs på Stiklestad er også et veldig viktig arrangement for oss, og var veldig vellykket.

Også må jeg også nevne at NTTF fikk egen Facebookgruppe i året som gikk, som heter «Kursnyheter - Nord-Trøndelag Tannlegeforening».

I tillegg til egne kurs og arrangementer var det viktig for oss å få på plass en endospesialist som har startet i Levanger.

- Hvordan jobber foreningen med nye medlemmer og tillitsvalgte?

- Kommunikasjon med medlemmer kan by på diverse utfordringer siden mange nye medlemmer ikke registrerer seg med riktig kontaktinformasjon i NTFs register. Da blir det vanskelig å nå disse via elektronisk kommunikasjon. Ofte er det lokale initiativ fra nærmeste kolleger som gjør at vi får kjennskap til de nye medlemmene. Når det gjelder nye tillitsvalgte så takker vi NTF for sitt «Kurs i rollen som tillitsvalgt», der et styremedlem nå har meldt seg på. Dette kurset er viktig både for å få oppdatert informasjon og innsikt i styre og stell i NTF, men også for at de ulike lokalforeningene kan utveksle tips og erfaringer. Ellers er det stabilitet i lokalforeningen med flere tillitsvalgte som har hatt sine verv i mange år.

- Hvordan oppleves det å være leder i foreningen?

- Etter å ha vært leder siden 2007 kan jeg ikke si annet enn at NTF er mer enn en forening, sekretariatet er jo helt fantastisk! Når man møter de fleste andre tillitsvalgte så opplever jeg at man møter gode venner. Man lærer bestandig noe nytt når man er på tillitsvalgtmøte, og jeg synes det er interessant når man på foreningens vegne er i dialog med lokalavisa eller lokale politikere. Det er veldig givende å være med som tillitsvalgt i lokalforeningen, og kan anbefale dette til alle som ønsker å være med å påvirke hvordan hverdagen som tannlege skal se ut.

- Hva vil skje i foreningen i tiden som kommer?

- Etter sammenslåingen av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag har Fylkeskommunen vedtatt en ny tannlegevaktordning. Den nye ordningen vil medføre færre vakter i tidligere Nord-Trøndelag enn tidligere og vil kunne medføre lengre reisevei for noen pasienter siden Ytre Namdal ikke lenger er med i ordningen og den søndre grensen er blitt flyttet fra Steinkjer til Levanger. NTTF ble ikke involvert i disse beslutningene, så vi er litt spente på hvordan dette vil utvikle seg. Vi har hatt en vaktordning i 11 år som har fungert godt, takket være godt samarbeid mellom Fylkeskommunen og medlemmene i lokalforeningen, der kollegial solidaritet er grunnlaget for hele ordningen. Jeg velger å tro at den nye ordningen også kommer til å fungere godt

- Noe annet dere har på hjertet?

- På de siste tillitsvalgtmøtene jeg har deltatt på var det flere kolleger som spurte meg om NTTF kommer til å fortsette som egen forening eller slå seg sammen med Sør-Trøndelag. Som tidligere sagt så ønsket flertallet av de oppmøtte på forrige årsmøte at vi fortsetter som egen forening, og vi håper NTF bistår NTTF og andre små lokalforeninger som ønsker å fortsette som egen lokalforening med de utfordringer dette innebærer. For eksempel kan ubetalt medlemskontingent i en liten lokalforening, eller dårlig oppmøte på et lokalt kurs ha veldig uheldige konsekvenser, så vi håper at lokalforeningsmedlemmene tar dette til etterretning, ellers vil det bli vanskelig å fortsette som egen lokalforening.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.