logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 12 / Tale til åpningen av landsmøtet

Tale til åpningen av landsmøtet

1188-93

Foto: Andres Vargas.

Kjære gjester, kjære kolleger, kjære statssekretær!

Det er en stor glede for meg å kunne ønske velkommen til årets landsmøte. Vi har rekordpåmelding, igjen. Tusen takk for at dere støtter opp om landsmøtet og viser at våre medlemmer er opptatt av fag og kompetanseheving.

I år er det ekstra hyggelig å ønske dere velkommen. Foreningen vår rundet nemlig 135 år 15. oktober! Vi er stolte av at NTF i 135 år har samlet norske tannleger for å ivareta tannlegestandens faglige, økonomiske og sosiale interesser og virke for dens autoritet og anseelse. Vi markerer dette jubileet på NTFs torg i dag, så stikk innom og få en liten godbit til kaffen som våre dyktige baristaer byr på.

Viktigheten av å stå samlet

NTFs målsetning er, og har alltid vært, å representere hele tannlegestanden i standsspørsmål og overfor offentlig myndigheter, samtidig som vi skal fremme det kollegiale samholdet.

I arbeidsprogrammet vårt står dette klart og tydelig: Målet er å samle alle tannleger i en forening som er organisert slik at den ivaretar alles interesser. Begrunnelsen er enkel.

«Høy organisasjonsoppslutning med gjensidig respekt og forståelse mellom medlemmene er en viktig målsetning for NTF. Vi ønsker å være en fleksibel, rasjonell og demokratisk organisasjon som er i stand til å møte stadig nye utfordringer og endringer i samfunnet og tannhelsetjenesten.»

Dette tar vi på største alvor. NTFs fremste fortrinn er at vi faktisk har alle tannleger samlet i en forening. Det forplikter. Vi skal ha et tilbud til alle våre ulike medlemsgrupper, enten du arbeider i privat eller offentlig sektor, om du er nyutdannet eller om du befinner deg på slutten av karrieren.

Hvor mye det betyr at vi er en forening som samler alle tannleger, merker jeg aller best i arbeidet opp mot politikere, overfor media og andre beslutningstakere. Bredden i medlemsmassen og den høye organisasjonsgraden gjør at NTF blir oppfattet som en viktig og seriøs aktør med tyngde. Vi blir sett på som konstruktive og troverdige, nettopp fordi vi representerer en så stor og bredt sammensatt gruppe med dyktige tannleger, som evner å se befolkningen og pasientenes beste.

Vi er ikke bare en interesseorganisasjon for enkeltgrupper av tannleger. NTF er en viktig samfunnsaktør med gjennomslagskraft.

Dessuten opplever jeg heldigvis at vi som oftest har mer sammenfallende enn sprikende interesser. Endringer i en sektor påvirker også medlemmer i den andre. Selvfølgelig er det til tider utfordrende å ha en felles forening for medlemmer med et bredt spekter av arbeidsforhold, driftsformer og faglige interesser, og med til dels ganske ulike ønsker og behov. Vi arbeider derfor kontinuerlig med å ha et godt og tilpasset tilbud til alle grupper av medlemmer og en konstruktiv politikk forankret i medlemsmassens verdier.

Det fordrer både en riktig organisering av foreningen og et sekretariat som evner å endre seg i takt med endringene i tannhelsetjenesten og samfunnet for øvrig. Det mener jeg at vi har. Vi arbeider likevel hele tiden for å bli enda bedre.

Gratulerer så mye med 135 årsjubileet, alle sammen!

Årets representantskapsmøte

Om en måned møtes NTFs representantskap. Dette er foreningens høyeste organ, og i år er det ekstra mange viktige saker på agendaen og mange viktige beslutninger som skal tas.

På årets møte skal vi sammen stake ut kursen videre framover. Vi skal vedta nytt prinsipprogram, nytt arbeidsprogram og nye policydokumenter. NTF skal få nye vedtekter, og det skal tas viktige beslutninger om en revidert ordning for obligatorisk etterutdanning.

Arbeidet med revisjon av vedtektene og tilhørende dokumenter har tatt mye tid. Saken har vært diskutert på en rekke sentrale møter, og den har vært på flere runder i lokal- og spesialistforeningene, NTF Student og alle NTFs organer. Tusen takk for alle konstruktive innspill i denne prosessen.

Hovedstyret legger nå frem et svært gjennomarbeidet forslag til vedtekter, som gir rammer for en sterk forening også i fremtiden. Vedtektene skal legge til rette for demokratiske beslutningsprosesser, sikre et effektivt beslutningsapparat og sørge for at alle interessegrupper ivaretas innenfor en samlet organisasjon.

Vi mener at forslagene som nå fremlegges for representantskapet, vil bidra til dette.

Obligatorisk etterutdanning er en viktig sak for alle medlemmer. Det nye forslaget til revidert ordning har vært på høring i hele foreningen. Takk for mange gode innspill også i denne prosessen. Hovedstyrets mål er at den obligatoriske etterutdanningsordningen skal sikre kontinuerlig kompetanseheving for medlemmene.

Den skal rett og slett være et kvalitetsstempel, fordi vi vet at livslang læring er helt avgjørende for å opprettholde en høy etisk og faglig standard som tannlege. Det skal være en trygghet for pasienten at tannlegen er medlem av NTF.

Hovedstyret har sagt sitt. Vi ser frem til konstruktive diskusjoner og gode vedtak på årets representantskap.

Politiske stormer

Det har blåst kraftig rundt tannhelsetjenesten i 2019.

Vinden ble særlig sterk da høsten kom og statsbudsjettet ble presentert. I etterkant av budsjettfremleggelsen har det vært et betydelig medietrykk.

Vi jobber fortsatt hardt for å få oppmerksomhet om og stoppe regjeringens dårlig begrunnede og usosiale kutt i folketrygdens stønadsordning for kjeveortopedi. Kuttet rammer 10 000 barn og unge med det som faglig er definert som bittfeil med et klart behov for kjeveortopedisk behandling. Statsråd Høie forsøker å forsvare kuttet med at dette bare er kosmetikk. Det er ikke riktig. Og det blir ikke mer riktig selv om det gjentas igjen og igjen.

Det mest uforståelige er at statsråden selv, i mars i år, fikk satt ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe i regi av Helsedirektoratet. Arbeidsgruppen skulle nettopp se på prioriteringer innad i den gruppen han nå vil fjerne. Både NTF og vår spesialistforening, Norsk kjeveortopedisk forening, er med i arbeidsgruppen, og vår rapport leveres mandag. Den rapporten kunne ikke Høie vente på, og dermed står statsråden nå igjen og forsvarer et faglig dårlig begrunnet, usosialt kutt for barn og unge med klart behov for tannbehandling.

Det er både provoserende og litt faretruende at en statsråd ikke finner det nødvendig å vente på innspill fra sin egen arbeidsgruppe og sitt eget fagdirektorat før han konkluderer. Men, det er dessverre ikke så overraskende.

Tvert imot settes det stadig i gang prosesser og gjøres vedtak som ikke er i tråd med fagmiljøenes innspill. Jeg frykter at det kan føre til at grunnmuren i den norske tannhelsemodellen svekkes, og det er viktig for meg å si dette med statssekretæren til stede i salen.

Vi er alle enige om at samfunnets midler til oral helse må prioriteres riktig, og midlene skal selvsagt ikke brukes på behandling av kosmetiske bittfeil. Men å kutte støtte til barn og unge med klart funksjonelt behov for kjeveortopedi er rett og slett smålig. Kuttet vil med stor sannsynlighet føre til økt sosial ulikhet i oral helse. Vi vil kunne se på tennene hvilket sosialt lag man kommer fra.

Regjeringen påstår stadig at den prioriterer oral helse, men budsjettene deres forteller en helt annen historie. I tillegg til det nevnte kuttet foreslås det nok en gang direkte kutt i enkelte takster, og dessuten underreguleres takstene generelt i forhold til prisveksten. Det er også svært alvorlig at regjeringen igjen kutter i midlene til spesialistutdanningen på universitetene. Vi er helt avhengige av en god universitetsforankret spesialistutdanning for å kunne opprettholde en grunnutdanning av høy kvalitet.

NTF jobber gjennom hele året med å løfte betydningen av oral helse både på Stortinget og i kontakt med myndighetene og andre relevante organisasjoner. Men til tross for at vi har solid gjennomslag i partienes programmer, det gjelder både posisjonen og opposisjonen, ser vi likevel at vi så godt som hver høst må jobbe for å stoppe kutt som systematisk svekker forutsetningene for å oppnå bedre oral helse i befolkningen. Tenk om vi heller kunne brukt kreftene våre på å jobbe med en økt politisk satsing på oral helse!

Sannheten er at dagens regjering har kuttet i stønadene og nedregulert takstene slik at den enkelte pasient får mindre stønad. Regjeringen evner ikke å se oral helse som en viktig og integrert del av menneskers helse og tar ikke innover over seg at oral helse påvirker både den fysiske og den psykiske helsen – og motsatt. Pasientene er taperne.

Det er også paradoksalt at vi har en Høyre-statsråd som sier rett ut at stønadsordningen underreguleres for å hindre prisvekst i tjenesten. Jeg mener det vitner om at statsråden ikke har tatt innover seg at store deler av tannhelsetjenesten er en helprivat tjeneste, uten offentlig driftstilskudd. Folketrygdens stønadsordning er en meget begrenset ordning, og det faller på sin egen urimelighet at den legger grunnlaget for prissettingen i en helprivat sektor.

Privat tannlegevirksomhet er underlagt de samme realitetene som samfunnet for øvrig; nemlig at lønns- og alle andre driftskostnader øker. Samtidig kutter regjeringen i stønaden til pasientene. Nok en gang: De eneste som taper på regjeringens politikk, er de pasientene som har størst behov for behandling og minst evne til å ta utgiften selv.

Om Helfo og trygeordningen

I år ser vi for første gang en nedgang i stønadsutbetalingene. Det kan komme av innstramminger i selve ordningen. Men vi er bekymret for at det også kan komme av at tannlegene ikke er trygge nok på å bruke stønadsordningen. Problemet forsterkes av at mange utdanner seg i utlandet. Disse tannlegene får ingen opplæring i bruk av stønadsordningen, og de har dermed heller ingen kjennskap til den når de skal ut i arbeidslivet. Dette er bekymringsfullt og fører antagelig til at det er et stort underforbruk av ordningen. NTF mener at det må stilles krav til at tannleger som ikke har sin utdanning fra et norsk lærested også har tilstrekkelig kunnskap om norske forhold, norsk språk og selvfølgelig norsk regelverk. Her er vi stadig i dialog med myndighetene.

Utryggheten forsterkes av at Helfo nå har endret praksis og ikke lenger bruker hele virkemiddelpyramiden med informasjon, veiledning og pålegg om endret praksis, før de går til krav om tilbakebetaling og også til vedtak om tap av retten til å praktisere for trygdens regning. Dette bekymrer oss!

NTF har i lang tid etterlyst mer informasjon og veiledning – og i tillegg pekt på et behov for gjennomgang og revisjon av direkteoppgjørsavtalen. Vi har også i en årrekke bedt om en helhetlig gjennomgang av selve regelverket.

Et vanskelig tilgjengelig regelverk, en direkteoppgjørsavtale som er gammel og utdatert og Helfos nå meget strenge og urimelige reaksjoner i flere saker, gjør at situasjonen oppleves som uholdbar. Vi har varslet myndighetene om at NTF nå vurderer å anbefale medlemmene å si opp direkteoppgjørsavtalen med Helfo, hvis dialogen vi har etterlyst ikke fører frem.

Dette er selvsagt en meget dårlig løsning, for alle, og en slik reaksjon sitter langt inne. Men vi kan ikke over tid leve med at Helfo behandler våre medlemmer på denne måten. Samtidig er det viktig å si at det uansett ikke fritar oss fra vår plikt som helsepersonell overfor pasienten. Men det vil kunne styrke tannlegenes rettsikkerhet, som vi nå opplever er truet.

NTFs politikk har vært, og er, at dagens trygdeordning bør styrkes og utvides, slik at enda flere med stort behov kan få økonomisk stønad til nødvendig tannbehandling. Målrettede stønader bidrar til å redusere de sosiale ulikhetene i oral helse, selv om midlene er begrenset. Den offentlige tannhelsetjenesten må dessuten sikres nok midler til å ivareta de prioriterte gruppene på en skikkelig måte.

NTFs politikk er ansvarlig og fornuftig. Vi vet at vi leverer tannhelsetjenester på en kostnadseffektiv måte, til en fornuftig pris. Det går lite midler til administrasjon og byråkrati, og trygdestønaden til tannbehandling går uavkortet til pasientene.

Men vi arbeider selvfølgelig hele tiden for at den norske tannhelsemodellen skal bli enda bedre. Derfor er vi glade for at vi fikk støtte for både en gjennomgang av trygdeordningene og av de prioriterte gruppene i tannhelsetjenesteloven fra Blankholmutvalget, det offentlige utvalget som har sett på prioriteringer i helse og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten. Vi forventer at regjeringen følger opp utvalgets arbeid og anbefalinger og – ikke minst – at fagmiljøene involveres og blir hørt i dette arbeidet.

Bistand til medlemmer som driver privat praksis

Tannhelsetjenesten er i endring. Vi ser økt omfang av kjededannelse, og det blir stadig mer krevende å drive privat tannlegepraksis. Likevel sier mange medlemmer at de fortsatt ønsker å være selvstendig næringsdrivende.

Mange oppgir at de kan tenke seg å kjøpe egen praksis. Den norske tannhelsemodellen er bygget på tannlegeeide virksomheter hvor lite penger går bort i administrasjon, og hvor tannlege og pasient har en nær relasjon. NTF ønsker å legge til rette for medlemmer som vil eie og drive egen praksis.

Vi legger stor vekt på å gi råd og veiledning til medlemmene. Både individuell rådgivning og kollektiv informasjon og veiledning til alle medlemmer prioriteres svært høyt.

I tillegg har vi i år en veldig god nyhet til alle praksiseiere. NTF har inngått et samarbeid med TrinnVis, som er et nettbasert styrings- og kvalitetssystem som på en enkel måte hjelper deg å organisere praksisen din og drive den i samsvar med lover og forskrifter.

Sammen med NTF har TrinnVis nå spesialtilpasset sitt system for tannleger. Vi håper at TrinnVis vil gjøre det enklere å være praksiseier. Systemet frigjør tid fra administrasjon som kan brukes til pasientbehandling, samtidig som det sikrer kvalitet og god pasientsikkerhet på klinikken.

Som en del av samarbeidet får NTFs medlemmer 30 % rabatt på sitt TrinnVis-abonnement. I november er det dessuten lanseringstilbud med gratis etablering og dere sparer ytterligere 2000 kroner. Representanter fra TrinnVis er til stede på Nordental og i Møtesonen på NTFs torg. Her kan dere både se og høre mer om systemet og hvordan det fungerer i praksis.

Munnhelse og utenforskap

God oral helse er viktig både for den psykiske og for den fysiske helsen – og motsatt. Å bidra til at tannleger anses som en viktig del av helsetjenesten, og at oral helse alltid blir inkludert når det er snakk om helse, har vært et viktig satsningsområde for NTF i flere år. I år stod dette på agendaen både ved markeringen av Verdens munnhelsedag i mars og under Arendalsuka i august, hvor vi samarbeidet blant annet med Odontologisk fakultet ved universitetet i Oslo og Kirkens bymisjon for å sette fokus på utenforskap og oral helse.

Fremtidens tannhelsetjeneste

NTF står fast på at både grunn – og spesialistutdanningen av tannleger i Norge skal være forankret på universitetene og holde topp internasjonal kvalitet. Dette er av avgjørende betydning for at tjenestetilbudet til befolkningen skal holde høy faglig standard med tilsvarende høy kvalitet og pasientsikkerhet.

Enkelte synes å være opptatt av å skape et bilde av at det ikke vil være behov for særlig mange tannleger i fremtiden. Noen synes dessuten å mene at tannhelsen nå er så god at vi allerede er alt for mange tannleger. Jeg er uenig! Diskusjonen om fremtidig behov for tannleger har vært alt for snever, og den bygger på gammeldagse oppfatninger av hva tannlegerollen har vært i stedet for hva den kan og bør være.

Skal man diskutere behovet for tannleger, må man også diskutere hvilke oppgaver vi skal ha og hvilke målsetninger som skal gjelde for arbeidet vårt.

Vi er avhengig av at dyktige studenter ønsker å bli tannleger i Norge. Vi som er her i dag, kan vel være enig om at odontologi er et spennende og utfordrende studium – og at tannlege er et meget interessant yrke!

Den fine miksen av teoretiske fag, kliniske ferdigheter og pasientkontakt i en tjeneste hvor den tekniske utviklingen går raskt, gjør at yrkeslivet vil by på mange muligheter og spennende utfordringer.

Selvfølgelig endrer tannlegefaget stadig karakter. Vi skal være stolte av å ha medvirket til at kariesforekomsten hos barn og unge går ned. Nå er det andre pasientgrupper som må prioriteres. Tannlegenes medisinske kompetanse blir stadig viktigere. Mange pasienter lever lenger med egne tenner. Mange overlever alvorlig sykdom og lever lenge med senskader etter sykdom eller behandling. Andre lever med kroniske sykdommer. Alle har de krav på forsvarlig odontologisk behandling. Oral sykdom er en ikke-smittsom sykdom som påvirker både den psykiske og den fysiske helsen, og motsatt. Som tannleger må vi derfor være i stand til å se hele pasienten.

Det er fortsatt mange som har store utfordringer med oral sykdom i Norge og det er sosial ulikhet i oral helse. Vi vet at de arbeidsledige, de uføre og de med dårlig helse sjelden oppsøker tannlege, og at mange av dem har dårlig oral helse. Vi vet også at mange i dag ikke får utført den tannbehandlingen de har behov for, på grunn av dårlig økonomi. Mange med alvorlig sykdom får ikke tilgang til nødvendig orale helsetjenester, hverken under behandlingen eller når de lever med eller overlever sykdom.

Jeg mener at vi som stand må ha større ambisjoner på fagets – og våre egne – vegne!

Det er fortsatt mange viktige og uløste oppgaver, og vi må fortsette å kjempe for bedre finansierings- og stønadsordninger for oral helse, slik at alle får tilgang til nødvendig behandling.

Tannlegenes oppgaver kan ikke overtas av andre. De ulike yrkesgruppene i tannhelsetjenesten har komplementære utdanninger. Det vil si at vi sammen utfyller hverandre når vi arbeider i team. Vi har ulike arbeidsoppgaver og ansvarsområder, men ingen av yrkesgruppene kan erstatte de andre, slik enkelte synes å mene. I vårt langstrakte land er det allmenntannlegene som utgjør ryggraden i tannhelsetjenesten, og som skal beherske alle standardbehandlinger innenfor de ulike disiplinene. I tillegg er det nødvendig med et tilstrekkelig antall tannpleiere og tannhelsesekretærer og tilgang til spesialistkompetanse når det er behov for det.

Selvsagt skal vi diskutere behovet for tannhelsepersonell og, kanskje aller viktigst, hvordan vi skal spre kompetansen utover i hele landet. Men dette må gjøres på en reflektert og nøktern måte, uten å skape unødvendig usikkerhet basert på manglende dokumentasjon. Det som er en sannhet i Oslo sentrum, er ikke nødvendigvis sant i de ytterste områdene av Finnmark eller på Vestlandet.

Det er en kjensgjerning at tannlegetettheten er aller størst i de største byene våre, men også at det fortsatt er vanskelig å rekruttere tannleger til mange deler av landet.

Hvordan vi løser denne utfordringen og konsekvensene av den, det er en viktig sak for NTF.

Jeg er uansett ikke i tvil om at det fortsatt er viktig med en sterk og god odontologisk allmenn- og spesialistutdanning i Norge, og at tannlegenes plass i helsetjenesten vil bli stadig mer sentral i årene som kommer.

Etikk og kloke valg

En overetablering av tannleger som vi ser i de store byene, kan utfordre etikken vår. Derfor blir det ekstra viktig å holde den etiske fanen høyt. Tannleger er helsearbeidere, og vi tilhører en helsefaglig profesjon. Derfor har vi et etisk regelverk som hjelper oss å holde orden i eget hus. Vi skal alltid fokusere på hva som er det beste for pasientene våre. Vi skal rett og slett behandle alle slik vi selv ønsker å bli behandlet.

Tannlegeforeningen deltar i Legeforeningens kampanje Gjør kloke valg. Dette er en internasjonal kampanje rettet mot helsepersonell og pasienter for å motvirke overdiagnostikk og overbehandling. Kampanjen har fokus på kvalitet og pasientsikkerhet. Pasientinvolvering og kommunikasjon mellom behandler og pasient er sentrale elementer i kampanjen.

Vi må ikke utsette pasientene for unødvendige undersøkelser eller behandlinger. Som tannleger er det vår oppgave å ivareta både det som er bra for pasientene og det som er bra for samfunnet.

Tannleger er helsearbeidere, først og fremst. For pasientene er ikke vanlige kunder, og vi er ikke vanlige selgere. Det ville i et større perspektiv kunne være ødeleggende både for folkehelsen og for helsevesenet, og det gagner heller ikke pasientene.

Deltagelse i Gjør kloke valg- kampanjen bidrar til å opprettholde vårt gode omdømme i befolkningen. For det er virkelig meget godt, faktisk helt på topp! Det viser regelmessige brukertilfredshetsmålinger gjort av uavhengige byråer.

NTF får nye nettsider!

Det er også med stor glede at jeg i dag kan gå ut med nyheten om at NTF endelig skal få nye nettsider i nær fremtid! Dette har vært en lang og grundig prosess, som startet allerede høsten 2018. Vi gjennomførte både digitale undersøkelser, workshops og telefonintervjuer med medlemmene før vi startet utviklingsarbeidet.

Nå skal dere få en liten sniktitt.

Medlemmenes ønsker og behov har stått helt sentralt i arbeidet med å utvikle både layout, struktur og ulike funksjoner på de nye sidene.

De nye sidene vil gjøre det vesentlig enklere for medlemmene både å finne frem til informasjon og å holde seg faglige oppdatert. Kurstilbudet vil dessuten få en mer fremtredende plass.

Målet er også at de nye sidene skal synliggjøre verdien av medlemskapet i NTF, og at medlemmene får et bedre innblikk i politiske prosesser og hva foreningen til enhver tid arbeider med. Ny teknologi og nye funksjoner vil tilrettelegge for tettere dialog med, og mellom, medlemmene. Det nye nettstedet vil dessuten synliggjøre all den aktiviteten som foregår ute i spesialist- og lokalforeningene på en bedre måte.

Det gjenstår noe testing for å sikre at alle funksjoner og integrasjoner er på plass – men hvis alt går som det skal vil nettsidene lanseres i midten av desember. Da er det bare å følge med i nyhetsbrev og på sosiale medier. Jeg håper at dere vil ta aktivt i bruk de nye nettsidene og mulighetene som følger med dem!

Om fagprogrammet

Så tilbake til årets landsmøte. Årets overordnede tema er miljø og bærekraft! Hvordan kan vi som mennesker og som tannleger bidra til å beskytte kloden vår?

Dette er et viktig tema som diskuteres hyppig, også i tannlegenes internasjonale foreninger og blant Akademikerforeningene. Årets arrangement har en grønn profil – og vi gleder oss til morgendagens sekvens hvor vi skal få noen av de som kan mest om dette i Norge til å gi oss tips og råd på området. Vi skal høre interessante innledere fortelle om hvordan bærekraft blir stadig viktigere for beslutninger både i næringslivet og hos privatpersoner, og vi håper du blir inspirert til å ta bærekraftige valg både på klinikken og på hjemmebane.

Dere kan også ta turen innom NTFs torg for tips og råd om hvordan du kan gjøre grønne valg i din klinikkhverdag.

Akademikermedlemmene opplyser i medlemsundersøkelser at de har endret livsstil i klimavennlig retning. Brutt ned på medlemsforeninger er tallene for Tannlegeforeningen “grønnere” enn gjennomsnittet. Blant de av medlemmene våre som deltok i undersøkelsen, svarte hele 89% at de hadde foretatt klimavennlige livsstilsendringer de siste to årene. 80% av tannlegene sier de resirkulerer mer, godt over halvparten reiser mindre med bil og 63% har redusert kjøttforbruket.

Dette er oppløftende tall og viser at vi er bevisste på vårt samfunnsansvar på alle områder. Jeg håper derfor at så mange som mulig av dere vil delta på miljøsekvensen i morgen formiddag.

Årets landsmøte inneholder som vanlig mange spennende og interessante forelesninger i tillegg til en flott og omfangsrik utstilling. Utstillingen utgjør en helt vesentlig del av ethvert vellykket landsmøte, og det står nå en mengde engasjerte utstillere klar til møte dere. Takk til dere alle som stiller trofast opp og er med på å gjøre landsmøtet til det det er: En stor faglig og festlig møteplass for hele tannhelsetjenesten. Og takk til våre gode samarbeidspartnere i Norwegian Promotion Group som har tilrettelagt det hele.

Møtesonen er i år en integrert del av NTFs torg. Her vil det bli holdt korte foredrag og informasjonsmøter med ulike aktører. Her kan dere også møte hovedstyret og andre tillitsvalgte og ansatte i sekretariatet til en prat over en kopp kaffe. Her finner dere også NTFs årsrapport og dere har mulighet til å bestille time hos våre jurister.

Årets landsmøtefest går i kveld av stabelen på Røverstaden, sentralt ved konserthuset i Oslo sentrum. Lokalet er i år er omgjort til en skikkelig landsmøtepub med musikk og god stemning. Vi får i løpet av kvelden en gjesteopptreden av Oslo-dekanus Pål Barkvoll- som skal friske opp gamle dj-kunster.

Dørene åpner klokken ni og det er gratis inngang. Vi håper at så mange som mulig vil benytte dette som møtested, og at vi sammen får en hyggelig kveld med gode kolleger! Jeg gleder meg til å se dere der!

Tusen takk til alle som bidrar

Avslutningsvis vil jeg sende en varm takk til alle lokale og sentrale tillitsvalgte i NTF. Dere legger ned en fantastisk innsats gjennom hele året.

Tusen takk til fagnemnden for igjen å ha satt sammen et svært innholdsrikt og interessant fagprogram på årets landsmøte. Og takk også til mine gode kolleger i hovedstyret, og til generalsekretæren og resten av sekretariatet for godt samarbeid.

Tannhelsetjenesten er i rask endring. Vi er derfor helt avhengig av dialog med medlemmene for å kunne følge med på utviklingen og gjøre nødvendige tilpasninger og endringer i det tilbudet vi gir.

Hele berettigelsen til en profesjonsforening som vår er faktisk at vi leverer det medlemmene har behov for. NTF er medlemmenes forening, og vi er her for dere!

Så – sammen er vi sterke! En floskel? Ja – kanskje, men det er også helt sant. NTFs gjennomslagskraft og påvirkningsmulighet avhenger av at vi evner å stå sammen i en sterk forening. Jeg håper alle ser viktigheten av dette, og at vi fortsatt skal arbeide sammen for å sikre at NTF forblir den ene sterke stemmen til alle norske tannleger.

Så gratulerer igjen med 135 årsdagen alle sammen! Vi har mye å se fram til de neste tre dagene! Jeg gleder meg til å tilbringe dem sammen med dere!

Godt landsmøte!

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.