logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 12 / Rapport om prioriteringer i folketrygdens gruppe 8C

Rapport om prioriteringer i folketrygdens gruppe 8C

1177

Rapporten Forslag til prioritering av bittavvik som inngår i folketrygdens stønad til kjeveortopedi (IS-2862) fra arbeidsgruppen som har sett på prioriteringer i folketrygdens gruppe 8C, støtter ikke Høies tannreguleringskutt. Utvalget som har vurdert kjeveortopedi gruppe C mener Høies kuttforslag går for langt.

Rapporten, som er utarbeidet av Helsedirektoratet med medvirkning fra fagmiljøene på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, inneholder forslag til en ny prioritering av tilstandene som inngår i folketrygdens stønad til kjeveortopedisk behandling. Forslag er basert på vurderinger gjort i samarbeid med Den norske tannlegeforening (NTF), Norsk Kjeveortopedisk Forening og Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Vurderinger er gjort opp mot prioriteringskriteriene alvorlighet, nytte og ressurs, slik kriteriene er definert i Blankholmutvalgets NOU 2018:16 Det viktigste først. Hensikten med de foreslåtte endringene er å sikre rett prioritering av stønadsmidlene.

Tilstandene som i dag gir rett til stønad, er et resultat av tidligere prioriteringer hvor pasienter med størst objektivt behandlingsbehov får mest stønad.

«Fagmiljøets anbefalinger skiller seg vesentlig fra kuttforslaget i statsbudsjettet. For pasientenes skyld ber vi stortingspartiene merke seg dette når de stemmer over statsbudsjettet» sier NTFs president Camilla Hansen Steinum.

Det nye forslaget innebærer en endring i rekkefølgen på tilstandene som inngår i gruppe C, og visse tilleggskrav til de eksisterende vilkårene for stønad. Forslaget berører de minst alvorlig og lavest prioriterte bittavvikene i dagens stønadsordning.

Oppsummert anbefaler arbeidsgruppen følgende

  • Ingen av gruppene i regelverkets gruppe 8 C fjernes.

  • Det innføres strengere kriterier innad i de enkelte gruppene, men pasienter med behov skal fortsatt få behandling.

  • Det åpnes for mer individuell vurdering av behov, noe fagmiljøene mener er positivt.

  • Noen pasienter flyttes fra gruppe c til gruppe b.

Dette innebærer at mange færre barn enn det som var foreslått av Høie, vil miste stønad til behandling Det er viktig siden dette er funksjonelle bittavvik (og ikke i nærheten av kosmetikk). Av rapporten fremgår det dessuten at fagmiljøene mener at Helsedirektoratets anslag over hvor mange som ikke vil få behandling (estimert til ca. 7800 personer), er for høye hvis intensjonen er å følge fagmiljøenes anbefaling. Innsparingene vil derfor ikke kunne bli så store som skissert av statsråden i statsbudsjettet eller i hans kommentarer etter at rapporten ble lagt fram.

NTF følger opp rapporten og har dialog med politikere i Helse- og omsorgskomiteen om saken. Det er Stortinget som til slutt skal vedta statsbudsjettet. NTF og NKF vil også videreføre samarbeidet med Helsedirektoratet og søke å påvirke endringer i regelverket der vi har mulighet.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.