logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 12 / Nasjonalt seminar for praksisveiledere

Nasjonalt seminar for praksisveiledere

1130-1

120 praksisveiledere i odontologi, tannpleie og tannteknikk var samlet til et felles heldagseminar i Oslo i slutten av oktober.

Fra venstre: Malene Moen Sætre (odontologistudent), Daniel Lunde Short (tanntekniker), Jofrid Kongsvoll (tannpleierstudent) og Sofie Berg Nordfjellmark (tannpleierstudent) fortalte hva de mener er en god praksisklinikk.

Seminaret var det første i sitt slag, og initiert av arbeidsgruppen for praksisstudier i odontologiske fag, ledet av professor Kristin S. Klock ved Universitetet i Bergen. Fylkestannlegene var også med, som støttespillere, i tiltaket som er et svar på profesjonaliseringen av praksisfeltet – blant annet ved at det ble vedtatt veiledende retningslinjer for utdanning og kompetansevurdering av praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene, av universitets- og høyskolerådet (UHR) i februar 2018.

Seminaret, som også bygget på UHRs prosjekt Kvalitet i praksis (2014-2016), ble raskt fulltegnet av deltakere fra hele landet. Det var lagt opp til fordypning og gruppearbeid, i tre parallelle sesjoner: Integrasjon av praksis og teori i praksislæring, Om samarbeidslæring og veiledning av tverrprofesjonelle grupper i helsetjenesten og Hvordan tilrettelegge for læring i praksis?

Faktaboks

  • Nasjonal arbeidsgruppe for praksisstudier i odontologiske fag er oppnevnt av nasjonalt fagorgan for odontologiske fag (tidligere profesjonsrådet i odontologiske fag).

  • Gruppens mandat er knyttet til nasjonal koordinering på praksisfeltet, mellom utdanningsinstitusjonene og Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT).

  • Gruppen har i det siste vært mest opptatt av den siden av mandatet som handler om å løfte frem arbeid med kvalitet i praksis, stimulere til kompetanseheving av veiledere og styrking av tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksis.

  • Gruppens representanter er: Kristin S. Klock (UiB – leder), Hilde Haugen (OsloMet), Alix Young Vik (UiO), Kirsten N. Ahlsen (DOT), Linda Lundsbakken (INN), Lars Inge Byrkjeflot/ Inger Anna Bensnes (UiT), Anne Eikeland (Tplstudiene). Administrativ ressurs er Kristin Walter (UiB –MED)

Kilde: UiB.no/med/

Arbeidsgruppen for praksisstudier i odontologiske fag. Bak fra venstre: Kristin S. Klock (UiB), Vibeke Lunde (UiT), Lars Inge Byrkjeflot (UiT), Anne Eikeland (UiO), Hilde Haugen (Tannteknikkerutd OlsoMet),(bakerst), Kristin Walter (UiB/ sekretær), Kirsten Ahlsen (fylkestannlegene), Linda Lundsbakken (H Inn), Alix Young Vik (UiO), (nederst til venstre). Foto: Privat

Hovedhensikten med praksisstudiet, det vil si ekstern praksis, er å forberede tannlege-, tannpleier- og tannteknikerstudentene på yrkeslivet og å lette omstillingen fra det å være student til det å praktisere som tannlege, tannpleier eller tanntekniker.

Studentene er svamper

Innledningsvis kom studenter fra odontologi- og tannpleierstudiet og en nylig ferdig utdannet tanntekniker med innspill og erfaringer fra sine praksisperioder. De snakket om hva det vil si, for dem, at en veiledningsperiode er god, og hva en god praksisklinikk innebærer.

Det har mye å si hvordan man blir møtt på veiledningsstedet, at en blir ordentlig introdusert. At det er en oppstartsamtale med avklaringer av forventninger. Kort sagt at det etableres et samarbeid med studenten før eller ved oppstart av praksisperioden. Oppfølgingssamtaler underveis er også viktig, der studenten får vite hva som er bra og hva som ikke er bra, og hva som kan gjøres annerledes. Ris og ros må balanseres. Mestringsfølelse kan ikke undervurderes. Det vurderes som viktig at veileder er tilgjengelig, men ikke nødvendigvis, eller helst ikke, til stede til enhver tid. Vi hørte også at det å få en tilbakemelding fra en fagperson med mye er erfaring gjør godt. Likeledes opplevelsen av at det settes av tid til studenten. Det er godt å oppleve at alle på klinikken involverer seg, og viser hva de gjør. For studenten er det fint å få utfordringer og å få lov til å samarbeide med alle yrkesgruppene på klinikken.

– Vi er svamper, sa en av tannpleierstudentene. – Vi vil være med på alt, og lære mest mulig.

Det ble også sagt at miljøet på arbeidsplassen er avgjørende for hvordan studentene trives i praksisperioden. Det er fint å føle seg velkommen. At man lærer seg hverandres navn, og hilser om morgenen. At man sitter sammen, i lunsjen og i arbeidstiden – og snakker sammen, diskuterer og viser mest mulig av arbeidsrutinene.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.