logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 11 / Lønnspolitisk forum 2019

Lønnspolitisk forum 2019

1056-8

Som de offentlige tillitsvalgtes mest høytidelige samling arrangeres lønnspolitisk forum annethvert år, samme år som representantskapsmøtet. Hovedfokus på årets forum var å oppdatere de tillitsvalgte om prosessen rundt de lokale lønnsforhandlingene, men revisjon av vedtekter, offentlig sektors reglement og nye policydokumenter fikk også en del av oppmerksomheten.

Over 200 år med erfaring fra offentlig tillitsvalgtsarbeid

NTF organiserer rundt 1 800 medlemmer i offentlig sektor, og lønnspolitisk forum har som oppgave å drøfte spørsmål av prinsipiell betydning for disse medlemmene, evaluere lokale lønnsoppgjør, diskutere saker innbragt til forumet. I tillegg velger forumet representanter til Sentralt forhandlingsutvalg (SF), samt valgkomité for Sentralt forhandlingsutvalg.

De tillitsvalgte viste under en presentasjonsrunde at det var godt over 200 års tillitsvalgterfaring blant deltakerne, noe som lovet godt for diskusjonene under forumet.

Leder Farshad Alamdari informerer.

På mange måter var årets lønnspolitiske forum også historisk. På grunn av fylkessammenslåingen var det siste forum for mange av de hovedtillitsvalgte. Dermed ga også årets forum muligheten til å kunne takke for innsatsen som er lagt ned på vegne av standen og kollegaer. Neste gang forumet møtes vil antallet antageligvis være betydelig redusert.

Statusoppdatering, revisjon av policydokumenter og aktuelle politiske saker

Leder av Sentralt forhandlingsutvalg, Farshad Alamdari, gikk gjennom SFs beretning for sittende periode. SF og sekretariatet har merket økt etterspørsel etter veiledning for tillitsvalgte og medlemmer i offentlig sektor, noe som kan tyde på et skjerpet konfliktnivå i offentlige virksomheter. I sin gjennomgang ble også lokale lønnsoppgjør og nye regler for offentlig tjenestepensjon også viet betydelig oppmerksomhet.

President i Tannlegeforeningen, Camilla Hansen Steinum, ga forsamlingen en orientering om aktuelle politiske saker, der folketrygdens regelverk, finansiering av tannhelsetjenester, spesialistutdanning og ikke minst «kjeveortopedisaken» ble vektlagt. Presidenten var tydelig i språket da hun omtalte prosessen rundt forslaget i statsbudsjettet til å kutte hele gruppe C fra Helfo-regelverket; «Det er under enhver kritikk».

Presidenten la vekt på at NTF ikke skal være en bremsekloss i utviklingen av systemer i offentlig og privat tannhelsetjeneste, og at det som er bra for pasientene også er bra for tannlegene. Hvis NTFs mål er god oral helse i befolkningen må man se på hele tjenesten i sammenheng, fokusere på forebygging og se på hva tannleger skal bruke kompetansen sin til, til det beste for pasientene.

Deltakerne fikk også en gjennomgang av en rekke store prosjekter, blant annet vedtektsrevisjon, revisjon av regelverket om obligatorisk etterutdanning og gjennomgang av retningsgivende dokumenter, som skal si noe om hvem NTF er og hva vi står for som fag- og yrkesorganisasjon. Alt dette skal tas opp ved årets representantskapsmøte. Forumet ble bedt om å komme med synspunkter, noe som førte til en meningsutveksling rundt finansiering og prioriteringer internt i Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT), samt synliggjøring av bredden av tannlegenes fagkompetansen.

Nyvalgt styre i SF – fra venstre: Nestleder Ragnhild Henriksen Løken, leder Farshad Alamdari, Birgit Hjort Kollevold, Christiane Howlid Dale og Øivind Grønnerud Ellingsen.

Lokale lønnsforhandlinger

De fleste virksomheter har gjennomført eller i ferd med å sluttføre sine lokale lønnsforhandlinger for 2019. Et fast innslag på lønnspolitisk forum er at deltakerne gir en kortfattet rapport om hvordan forhandlingene har foregått og resultatet, samt litt informasjon om eventuelle andre aktuelle problemstillinger som er gjeldende i hver enkelt virksomhet. Forhandlingsklimaet i de offentlige virksomhetene er stort sett godt, og noen har fått til gode resultater for sine medlemmer både i og utenfor lønnsoppgjørene. Likevel kom det også rapporter om at flere arbeidsgivere ønsker «lettvinte» løsninger i forbindelse med lønnsforhandlingene, og at det ikke alltid legges opp til reelle forhandlinger. Én av virksomhetene kunne også fortelle at årets lønnsforhandlinger har endt i brudd.

Pensjon og aldersgrenser

Denne høsten foregår det intense forhandlinger om særaldersgrenser for offentlig ansatte, og bakteppet for dette er pensjonsreformen fra 2009, som innførte begrepet «levealdersjustering» i pensjonsregelverket. I 2018 ble det fremforhandlet en ny løsning for offentlig tjenestepensjon, og i etterkant av dette ble det lovet at pensjon etter særaldersgrense og til uføre skulle avklares endelig høsten 2019.

Det finnes flere grupper som har andre aldersgrenser enn 70 år, som står i de fleste tariffavtaler. Blant annet har offentlig ansatte tannleger en aldersgrense på 65 år i DOT, og mulig lavere i Forsvaret, dersom man er ansatt i spesielle stillinger.

Anders Kvam, leder i Akademikerne Stat deltar i pensjonsforhandlingene og oppdaterte forumet om den pågående prosessen, i tillegg til å gi en liten innføring i det kommende pensjonssystemet. Han kunne melde om at «det er stor avstand mellom partene». Man har valgt å se på hvordan man skal kompensere for levealdersjustering hos de som skal ha særaldersgrense, uten at man enda har diskutert hvem dette blir. Det skal avgjøres etter at pensjonsløsningen er på plass, men det er uklart hva slags prosess som skal ligge bak disse avgjørelsene. Det som derimot var et tydelig budskap, var at særaldersgrenser i fremtiden vil bli en langt større ulempe enn fordel – da kompensasjonen for å måtte gå av tidlig ikke ser ut til å tilsvare fortjenesten ved å kunne jobbe lenger.

Man har valgt å se på hvordan man skal kompensere for levealdersjustering hos de som skal ha særaldersgrense, uten at man enda har diskutert hvem dette blir.

Tillitsvalgt = Sjelesørger + forhandlingsansvarlig

Dag to startet med en interessant diskusjon og samtale om rollen som tillitsvalgt. Hva er de viktigste oppgavene som UTV? Hva kan medlemmene forvente av de tillitsvalgte, og hva forventer de tillitsvalgte av NTF? Sentralt står selvfølgelig kunnskap om tariffavtalen og lønnsforhandlinger samt kompetanse om NTF, slik at de tillitsvalgte skal kunne rådgi og bistå medlemmene, delta i endringsprosesser og løse konflikter. Grensen mellom det å være tillitsvalgt og være sjelesørger kan være hårfin, og det kreves en del «medlemspleie» ved at tillitsvalgte skal være relasjonsbyggere, rådgivere, sparringspartnere og bidra til et god samarbeids- og forhandlingsklima.

Deltakerne diskuterer og noterer ned stikkord om oppgaven som tillitsvalgt.

John Frammer fra NTFs sekretariat leder diskusjonen om rollen som tillitsvalgt.

Et poeng som også ble påpekt er at det er vanskelig for de tillitsvalgte å gjøre en god jobb hvis ikke medlemmene sørger for å oppdatere sin medlemsinformasjon i NTFs medlemsregister. Hvis NTF ikke sitter på riktig informasjon om arbeidsforhold og hvem medlemmene ønsker at skal representere dem i forhandlinger, blir lønnsmassen mindre og forhandlingsjobben vanskeligere. Det er kun medlemmene selv som kan sørge for at NTFs medlemsregister til enhver tid er oppdatert, og det er derfor utrolig viktig at denne informasjonen fylles ut. Det ble etterlyst en direktelinje til sekretariatet, mer opplæring og kortere responstid. Oppdatert tallmateriale og statistikk er også viktig.

Det er vanskelig for de tillitsvalgte å gjøre en god jobb hvis ikke medlemmene blir flinkere til å oppdatere sin kontaktinformasjon på «Min side».

Forumet fikk også en grundig gjennomgang av forslaget til nytt reglement for offentlig sektor som skal opp på representantskapsmøtet i desember. Det ble stilt spørsmål om elektroniske valg, men reglementet ble likevel vedtatt uten endringer.

Debatt om pålagt vaktordning

Etter lunsj fulgte en interessant debatt rundt tannlegevaktsordningen. Hva kan og ikke kan bli pålagt av vaktordninger på helge- og helligdager? Hva inngår i forpliktelsen om å gi «øyeblikkelig hjelp»? Hvilke behandlinger kan vente til neste arbeidsdag og hvilke skader må uansett sendes videre til spesialist eller sykehus, og kan muligens dekkes av den «ordinære» legevakten? I Troms har det oppstått en konflikt mellom lokalforeningen og fylkeskommunen om reforhandlingen av en avtale om hvordan denne oppgaven skal løses. En rettssak er på trappene, og NTF bistår lokalforeningen i denne prosessen.

Valg

Siste punkt på agendaen var valg av nytt sentralt forhandlingsutvalg.

Farshad Alamdari og Ragnhild Henriksen Løken (begge fra Hedmark Tannlegeforening) ble gjenvalgt som henholdsvis leder og nestleder av Sentralt forhandlingsutvalg, mens Christiane Howlid Dale fra Rogaland ble valgt som nytt styremedlem. I tillegg ble Birgit Hjort Kollevold fra Oslo og Øivind Grønnerud Ellingsen fra Hedmark valgt inn som varamedlemmer etter gjeldende reglement. Sistnevnte sto til gjenvalg. Blir de foreslåtte endringene i reglementet vedtatt av representantskapet i desember vil antall medlemmer i styret bli utvidet til fem, og de to siste vil da bli faste medlemmer i utvalget*.

Følgende ble valgt inn i valgkomiteen for NTFs sentrale forhandlingsutvalg for perioden 2020–2021: Elin Rakstad Rundberg (Oslo), Hege Myklebust (Sunnmøre) og Line Johansen Sund (Sør-Trøndelag). Ingvild Brusevold (Oslo) ble valgt inn som varamedlem.

* Valgresultatet forutsetter at representantskapet vedtar de foreslåtte endringene i vedtektene og påfølgende endringer i styresammensetningen av SF.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.