logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 11 / På valg 2019

På valg 2019

1024-34

NTFs representantskap skal velge nytt hovedstyre i slutten av november. Tidende har spurt de aktuelle kandidatene om hva de ser som hovedutfordringer og hva de vil prioritere i sitt arbeid som øverste tillitsvalgte i NTF.

Valgkomiteen har innstilt syv kandidater. To kandidater til hovedstyret er allerede valgt av henholdsvis Sentralt næringsutvalg (SNU) og Sentralt forhandlingsutvalg (SF). De valgte lederne av disse utvalgene trenger ifølge gjeldende vedtekter godkjenning av representantskapet før de trer inn i hovedstyret

NTFs representantskapsmøte, med valg til nytt hovedstyre, finner sted på Gardermoen 29. og 30. november.

(Presidentkandidat. Gjenvalg, har sittet fem hovedstyreperioder, fire perioder som president.)

Foto: Kristin Aksnes

Camilla Hansen Steinum

Alder: 43 år

Utdanning: Nordisk grunnfag UIO 1995–96, Cand. odont. Oslo 2002. Kurs i lystgass-sedasjon UiO 2003.

Praksis: Offentlig ansatt/distriktstannlege Østfold 2002–06, undervist VKII for tannhelsesekretærer 2002 og 2005–06, privat praksis Fredrikstad 2003–. Instruktørtannlege UIO 2006–07. Undervist i kommunikasjon og atferdsfag på odontologisk fakultet UIO 2010–11.

Foreningserfaring: Styremedlem Østfold TF 2005, kasserer Østfold TF 2006, leder Østfold TF 2007–11, varamedlem i NTFs hovedstyre 2008–09, medlem NTFs hovedstyre 2010–11, president i NTF 2012–., styremedlem Norsk Tannvern 2012–2017, observatør Akademikernes styre 2012–13, styremedlem Akademikerne 2014–.

– Hva ser du som de(n) største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

– Samfunnet endres raskere enn før, og tannhelsetjenesten endres i takt med dette. Det er utfordrende og det krever at også NTF evner å endre seg i takt med medlemmenes behov.

Vi ser tydelige endringer i tannhelsetjenesten. Arbeidsinnvandringen har økt og det utdannes flere norske ungdommer utenfor Norge. Konkurransen i privat sektor øker, spesielt i de store byene, og det er nå flere store investoreide kjeder i markedet. Flere aktører tilbyr nå tannhelseforsikring. Fylkessammenslåinger er nært forestående, og det vil påvirke offentlig sektor.

Samtidig blir tannhelsen i befolkningen stadig bedre, men det er også mange ugjorte oppgaver og stort behov for tannhelsetjenester.

I en slik utfordrende tid er det helt avgjørende at vi klarer å stå samlet som én forening. Da vil NTF fortsatt ha tyngde og troverdighet, slik at vi fortsatt kan være premissleverandør og påvirke der vi har mulighet. NTF må evne å endre seg i takt med endringer i samfunnet og i tannhelsetjenesten. NTF skal fortsatt arbeide for at alle skal ha tilgang til nødvendige tannhelsetjenester og best mulig tannhelse i befolkningen, samtidig som vi selvfølgelig skal ha tannlegenes og medlemmenes situasjon i fokus. Jeg tror oppriktig at en tjeneste som er bra for befolkningen også gagner tannlegestanden.

Skal NTF fortsatt være en sterk organisasjon, er vi avhengige av engasjement i medlemsmassen og dyktige tillitsvalgte. Dette forutsetter god intern kommunikasjon, og det krever kontinuerlig fokus og ressurser. Nå kommer endelig et nytt nettsted på plass! Vi er også helt avhengig av et velfungerende og profesjonelt sekretariat som evner å tilpasse seg organisasjonens behov og fremtidige utfordringer. Dette arbeidet må prioriteres fremover.

– Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

– Medlemmene er i ulike situasjoner og har ulike behov. NTF må tilpasse tilbudet slik at de ulike behovene dekkes. Det er en utfordring vi tar på alvor. Det er viktig å ha en struktur som ivaretar alle interessegrupper innenfor en samlet organisasjon. Sammen må vi takle utfordringer og endringer i tannhelsetjenesten.

Medlemskap i NTF skal fortsatt være et kvalitetsstempel. Vi må fortsatt holde fokus på etikk og pasientsikkerhet. Ordningen med obligatorisk etterutdanning er viktig og hovedstyret legger nå frem forslag til endringer i ordningen som vi mener vil gjøre den enda bedre. Fokus på kompetanseheving og etterutdanning vil være viktig også fremover.

Det politiske påvirkningsarbeidet vil bare bli viktigere og viktigere. NTF skal være den viktigste premissleverandøren på tannhelsefeltet, og vi må bruke vår innflytelse til beste for befolkningens helse og tannhelse – og selvsagt for tannlegene. Vi må opprettholde arbeidet for å sette oral helse på agendaen og synliggjøre hvor viktig oral helse er for den fysiske og den psykiske helsen.

Det er store prosjekter i gang eller på trappene som kan påvirke tannhelsetjenesten. Jeg tenker spesielt på prosjekt rundt spesialistutdanningen, oppfølging av Blankholmutvalgets forslag om en gjennomgang av folketrygdens stønadsordning og de prioriterte gruppene i tannhelsetjenesteloven og regjeringens vedtatte evaluering av kompetansesentrene. Alt dette er viktige prosesser som NTF må engasjere seg i.

– Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

– Arbeidsprogrammet gir representantskapet god mulighet til å gjøre overordnede strategiske valg, slik at hovedstyret og sekretariatet får en klar retning for arbeidet i neste periode. Hele arbeidsprogrammet er viktig, og som president må, og skal, jeg ha et overordnet ansvar for den samlede virksomheten. Representantskapet skal også vedta to policydokumenter som er svært viktige for hovedstyrets arbeid i neste periode.

Det politiske arbeidet er et hovedansvarsområde for presidenten. Samtidig må det løpende arbeidet med fag og etterutdanning, kommunikasjon og juridisk medlemsrådgivning også prioriteres. Det er svært viktig for alle våre medlemmer at dette fungerer optimalt.

Det kommer store utfordringer for NTF i årene som kommer. Det er viktig at både de tillitsvalgte og sekretariatet er rustet for de oppgavene vi står overfor. Jeg vil gjøre det jeg kan for at NTF fortsatt skal være en sterk og samlet forening som er profesjonell og tilpasningsdyktig og som tilbyr medlemmene det de har behov for.

– Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

– Jeg har variert arbeidserfaring fra både offentlig og privat sektor, samt at jeg har undervist både på universitetet og på tannhelsesekretærutdanningen. Det har gitt meg god innsikt i hele tannhelsetjenesten.

Jeg har lært utrolig mye gjennom min tid i NTF. Jeg kjenner hele organisasjonen godt. Jeg ønsker fortsatt å bidra med min kompetanse, men også til kompetanseoverføring innad i organisasjonen. Mitt styreverv i Akademikerne har også gitt meg verdifulle kontakter, spesielt i de andre helseprofesjonene. Det er viktig i mange store saker at vi står samlet og fremfører samme budskap.

Jeg er fortsatt motivert og håper at jeg får anledning til å bruke engasjementet mitt til fortsatt å jobbe for NTFs medlemmer.

Heming Olsen-Bergem

(Visepresidentkandidat. Gjenvalg, har sittet to hovedstyreperioder.)

Foto: Kristin Aksnes

Alder: 50 år

Utdanning: Cand. odont. UiO 1997. Spesialist oral kirurgi og oral medisin, UiO 2005. PhD UiO, 2015.

Praksis: Privat praksis, Halden og Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) i Østfold, Fredrikstad 1997–1998. DOT Troms, Sjøvegan 1998. Privat Praksis Oslo, 1999–2000. Instruktørtannlege UIO 1999–2005. Universitetslektor UIO 2006–2015. Privat spesialistpraksis Drammen 2003–. Forsvarets sanitet fra august 2015–. Leder spesialistutdanningen i oral kirurgi og oral medisin, UiO. Førsteamanuensis, IKO, UiO, 2016–. Spesialisttannlege ved ØNH/kjevekirurgi, Vestre Viken HF, Drammen sykehus 2016–

Foreningserfaring: Styremedlem Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin 2008–2010.Leder Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin (NFOKOM) 2010–2016. Nestleder NFOKOM 2016–. Styremedlem ITI Norge/Sverige 2012–2016.

– Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

– Jeg mener at Tannlegeforeningen med oppdateringen av arbeidsprogrammet og moderniseringen av sekretariatet, samt det tette samarbeidet med Akademikerne nå står styrket og klar for utfordringen som kommer i årene fremover. Det er mange store utfordringer i årene som kommer. Dette dreier seg om hvilket arbeidsmarked vi utdanner nye tannleger til, og hvordan tannhelsetjenesten skal samvirke til det beste for både pasienter og for tannleger. NTF skal ta denne oppgaven for en samlet tannlegestand. Vi skal mene noe om hele tannhelsetjenesten. Hvordan kan den fylkeskommunale tannhelsetjenesten best samhandle med kommunale og statlige helsetjenester, og hvordan kan den private tannhelsetjenesten samhandle med den offentlige, på en slik måte at det blir til det beste for både tannlege og pasient. Jeg er opptatt av at vi som tannleger i Norge, via NTF, må ta styringen for en tydelig og faglig forankret og fremtidsrettet tannhelsetjeneste. En annen stor utfordring er hvordan man skal sikre en god grunnutdanning ved Universitetene i Norge samtidig som man sikrer en god og markedsrelevant spesialistutdanning i samspillet mellom Universitetene og kompetansesentrene. I dette ligger det også en utfordring i å sikre at odontologisk forskning er relevant også for tannleger i praktisk klinisk arbeid.

– Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

– NTF bør i kommende toårsperiode blant annet prioritere å:

Fortsette den gode nettverksbyggingen opp mot politikerne og arbeide for en bedret forståelse av tannhelsetjenesten hos disse;

Opprettholde og styrke informasjonsflyten mellom tannlegene og hovedstyret i NTF;

Ta føringen i arbeidet med fremtidens tannhelsetjeneste til det beste for tannleger i privat, fylkeskommunal og statlig sektor. Tannlegens viktige rolle i folkehelsearbeidet må tydeliggjøres både overfor brukere, andre nærliggende medisinske faggrupper og myndigheter;

Samhandle med universitetene, kompetansesentrene og myndighetene for en fremtidsrettet strategi med tanke på tannlegeutdanningen, spesialistutdanningen og forskning.

– Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

– Det blir noe flåsete å si at alle deler av arbeidsprogrammet er viktig, men jeg mener det allikevel. Arbeidsprogrammet peker på alle de sidene som NTF som en bred fagorganisasjon skal arbeide for på vegne av sine medlemmer. Skal jeg allikevel måtte peke ut noen områder så tror jeg dette kommer tydelig frem ut fra svarene som er gitt over.

– Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

– Jeg tilbyr en sterk tro på at NTF kan gjøre en forskjell. Jeg har tro på at vi kan arbeide til det beste for alle tannleger uansett arbeidssted. Jeg er optimist og engasjert og arbeidsvillig. Jeg har tro på samhandling og samarbeid, og jeg er en god lytter og gjennomfører. I tillegg har jeg erfaring fra alle områder av tannhelsetjenesten. Jeg har jobbet som tannlege offentlig og privat. Jeg har vært tannlegespesialist offentlig, privat, i Forsvaret, på sykehus og på Universitet, og jeg ønsker å bruke min erfaring fra dette til å arbeide for det beste for alle tannleger.

Ingvild Nyquist Borgeraas

(Hovedstyremedlem, nyvalg. Ble valgt til varamedlem i 2017. Gikk inn i NTFs hovedstyre som fast medlem sommeren 2018.)

Foto: Privat

Alder: 45

Utdanning: Årsstudium i matematikk, 1994. Cand.odont. UiO 2002. Spesialkompetanse implantatprotetikk 2017.

Praksis: 2002–2004: Den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo/assistenttannlege privat praksis Oslo. 2004–2011: Egen praksis Oslo. 2011–2015: Vestfold fylkeskommune (Tannlege 2011–2012, overtannlege med klinisk virksomhet på narkoseavdeling 2012–2015). 2015–: Privat praksis i Larvik

Foreningserfaring: Nestleder Oslo Tannlegeforening 2006–2007, nestleder Vestfold Tannlegeforening 2015–. NTFs hovedstyre: Vara første halvår 2018, senere fast medlem 2018–

– Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

– Arbeidsmarkedet er i stadig endring, og vi skal være en attraktiv fagforening for både offentlig ansatte tannleger, offentlige ledere, ansatte i privat sektor, leietannleger, kontraktørtannleger og klinikkeiere.

Vi skal samtidig være en sterk fagpolitisk forening i et samfunn som også er i stadig endring. Vi skal være premissleverandør for både tannhelse-Norge og helse-Norge. Vi skal jobbe for gode og forutsigbare økonomiske rammer og vilkår for alle våre medlemmer. Vi skal jobbe for enda bedre samhandling både innad i tannhelsetjenesten, og med primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

– Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

– Siden jeg kom inn i hovedstyret føler jeg at vi har brukt mye tid på «innvortes foreningsarbeid». Det har vært en viktig jobb å få på plass nye vedtekter og omorganisering og justeringer i administrasjonen, det ruster foreningen for nye tider. Samtidig føler jeg at vi nå må bruke tiden på å ruste tannlegestanden for nye tider. Endringene i samfunnet skjer kanskje raskere enn tidligere, og det blir viktig å se det samfunnsoppdraget vi har i både offentlig og privat sektor, og holde på vår posisjon som overordnet ansvarlig i tannhelsetjenesten. Jeg tror også at finansieringsordningen blir en sak vi kommer til å jobbe mye med de neste to årene. Vi må stå samlet som stand og kreve mer til de svakeste pasientene og styrke finansieringen av hele tannhelsetjenesten. Det er heller ingen grunn til at deler av finansieringen skal gå til tannlegebehandling i utlandet.

– Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

Tannlegeforeningen må bidra til å gjøre tannleger i stand til å eie og drive egen praksis, og MNTF må bli det kvalitetstegnet vi ønsker at det skal være. Uavhengig om en er utdannet i Norge eller i utlandet, bor i nord eller sør, by eller bygd, jobber offentlig eller privat, i egen praksis eller i en kjede, skal pasientene våre vite at MNTF står for kompetanse og kvalitet hos tannleger med etikk og samvittighet høyt hevet.

– Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

– Jeg har etter hvert ganske lang fartstid i yrket vårt, og føler jeg har god oversikt. Jeg har erfaring fra offentlig og privat virksomhet; både som ansatt tannlege og overtannlege i Den offentlige tannhelsetjenesten, og som både oppdragstaker, leietannlege og klinikkeier i privat praksis.

Gjennom styrearbeid på lokalt plan føler jeg at jeg også evner å se hva som foregår på «grasrota» i foreningen.

Jeg kom inn i Hovedstyret som vara for to år siden, men rykket opp til fast medlem etter ca et halvt år. Jeg trives godt, og vil gjerne få lov til å bidra med å utvikle foreningen vår i to år til.

Jeg bor i Larvik hvor jeg er født og oppvokst, og er gift med Jan som er toksikolog og jobber i industrien, og mamma til tre gutter; Eivind og Håvard på 11 år og Vegard på 13 år.

Terje Fredriksen

(Hovedstyremedlem, gjenvalg. Har sittet en hovedstyreperiode.)

Foto: Privat

Alder: 50 år

Utdanning: Cand. odont. UiO 1997. Implantatprotetikk 2009. Lystgassautorisasjon 2012

Praksis: Porsgrunn, Telemark

Foreningserfaring: Leder av Telemark Tannlegeforening, 2010–

Medlem av Valgkomiteen til Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse, 2016–

Moderator på Facebokgruppen Oss Tannleger imellom, 2014–2017

– Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

– Norske tannleger og dermed også NTF møter utfordringer flere steder.

I offentlig sektor møter vi tannpleiere som ønsker å ta over flere av våre oppgaver. Tannpleiere gjør en fantastisk jobb, og sektoren hadde ikke fungert uten dem, men NTF må fremheve vår høyere utdanning og våre medlemmers høyere kompetanse. Det er viktig å få frem at samarbeid er bra og ønskelig, men det må skje der de forskjellige utdanningenes fortrinn vektlegges. Tannpleiere er ikke tannleger og vice versa.

I privat sektor skjer det forandringer som skaper problemer. Jeg mener det er i ferd med å bli et marked ute av balanse, der jeg opplever det, totalt sett, som at tilbudssiden er i ferd med å bli større enn etterspørselssiden. Jeg ser flere årsaker til denne skjevheten, som ikke er lik over hele landet. Antall tannleger er en av dem, men distribusjon av tannleger, en offentlig sektor som i noen fylker behandler mye betalende klientell, null hull-generasjoner som holder på å bli voksne og utenlandsbehandling er alle momenter som må regnes med.

Mot stortingsvalget om to år blir det spennende å se om Ap denne gang gjør alvor av sitt landsmøtevedtak om å gjennomføre en tannhelsereform som vil øke det offentliges engasjemet i innbyggernes tannhelse. Flere av partiene som Ap naturlig vil måtte samarbeide med har hatt dette i sine program lenge. Jeg er usikker på hva som skjer, og om de rødgrønne vil klare å finne så mye penger i sine budsjetter. Uansett hva det ender opp med er det viktig å se på hele Helfo-systemet mot tannlegesektoren. Det er blitt for komplisert og uforutsigbart og kan med fordel reformeres om det ikke skal forkastes helt. Mitt problem er at jeg ikke ser helt hva som skal komme i stedet, og som samtidig ivaretar friheten vår.

Skal vi kanskje godta makstakster når det er refusjonsberettiget behandling?

Det ligger i hvert fall en stor oppgave for NTF i å være en aktiv og seriøs påvirker inn mot partiene. Her mener jeg at kompetansen og forståelsen hos NTF om slikt påvirkningsarbeid er blitt mye sterkere de senere årene. Dette er langsiktig arbeid der det må bygges opp tillit hos politikere og byråkrati.

I den sammenheng vil jeg understreke viktigheten av at norske tannleger står samlet i én forening. På den måten blir budskapet tyngre og vanskeligere å overse for myndighetene.

– Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

– Jeg synes at NTF må ha fokus mot privat sektor i tiden som kommer, uten at dette betyr å overse offentlig sektor, men 2/3 av medlemmene befinner seg i privat sektor på en eller annen måte. Her nevnte jeg tidligere betydelige utfordringer som vil påvirke mange av oss.

Jeg er derfor glad for at det fremlagte forslaget på revisjon av vedtektene i NTF, som representantskapet skal ta stilling til, styrker Sentralt næringsutvalg (SNU) til fem personer. Det er allerede blitt gjennomført Næringspolitisk forum, og dyktige personer er blitt valgt. Jeg har stor tro på deres bidrag til å gjøre NTF til en forening for alle tannleger i privat sektor. Jeg ønsker at SNU skal ta en aktiv rolle i arbeidet for privat sektor og adressere utfordringer klart inn mot hovedstyret, samtidig som hele NTF må bli flinkere til å formidle alt det arbeidet som hver dag gjøres i foreningen.

– Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

– I tråd med det jeg har svart på de andre spørsmålene er privat sektor noe som engasjerer meg spesielt. DOT har helt til toppen mange svært dyktige tillitsvalgte som jobber veldig bra med å ivareta deres interesser. Innenfor den private delen av foreningen er det mer fragmentert, og for meg er det viktig å ikke glemme dem. Jeg er glad for at veldig mange tannleger fortsatt eier sin egen praksis, selv om jeg forstår at noen velger å selge seg ut. Å kunne støtte og forbedre rammevilkårene til tannleger som eier synes jeg er viktig. For eksempel synes jeg det arbeidet som NTFs administrasjon la ned for å om mulig forenkle GDPR-tilpasning var bra. Vår bransje er ikke som alle andre bransjer, og et slikt arbeid krever en organisasjon av en viss størrelse skal en få det til.

– Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

– Jeg har min bakgrunn fra privat sektor og har drevet privat praksis i Porsgunn siden jeg for 15 år siden overtok min fars praksis. Han hadde drevet klinikk i Porsgrunn siden 1967. Jeg har vært med på å starte opp et privat medisinsk senter eller praksisfelleskap sammen med andre tannleger, leger, fysioterapeuter og kiropraktorer. Jeg fungerer som daglig leder, og har gjennom det fått erfare utfordringer med å få mange personer, endog av forskjellige yrkesgrupper til å dra i samme retning, hvor vanskelig det kan være men også hvor positivt og givende det er når en lykkes.

Siden jeg driver min egen private praksis opplever jeg de samme frustrasjonene som alle praksiseiere møter.

Jeg er genuint samfunnsengasjert og har stor interesse for politikk. Ikke bare den endelige avgjørelsen, men også prosessen frem dit.

Jeg har også sittet som nestleder i styret i eliteserieklubben Gjerpen håndball gjennom en smertelig oppryddingsaksjon for å redde klubben fra konkurs. Det var en tøff erfaring, men det er vel i motbakke det går oppover.

Linn Katarina Henriksen

(Hovedstyremedlem, nyvalg).

Foto: Privat

Alder: 38 år

Utdanning: NMH Oslo/BI Tromsø 2000–2003 Markedsføring og økonomi. Cand. Odont, Tromsø 2013

Praksis: Heltidsansatt Troms Fylkeskommune, Ibestad tannklinikk (enmannsklinikk) 2013–.

Foreningserfaring: Tillitsvalgt UTV Troms 2017–. Valgkomité Troms Tannlegeforening 2019

– Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

– For sjette året på rad kutter regjeringen i bevilgning til tannhelse, til tross for innspill fra fagmiljøene. Pasientene må ta en større del av regninga hvert år, og nå bortfaller refusjon til store deler av kjeveortopedi gruppe C. Et klart utviklingstrekk i samfunnet er at forskjellene blant folk øker, og kuttene i tannhelsebudsjettet bidrar til dette. Kuttene rammer pasienter i både offentlig og privat sektor, i tillegg til våre medlemmer. Det er viktig at Tannlegeforeningen snakker med én tydelig stemme opp mot politisk beslutningsmyndighet for å kunne bevare den norske tannhelsemodellen også i fremtiden. Vi har mål om å videreutvikle dagens stønadsordning, da kan ikke egenandelene øke mer enn prisvekst, og da må flere av de som trenger det mest bli innlemmet i ordningen. Vi må stå sammen for å snu denne negative utviklingen vi har sett over flere år.

Samtidig med regjeringens manglende prioritering av området tannhelse, vet vi at venstresiden i norsk politikk tar til orde for en annen retning. Arbeiderpartiets landsmøte vedtok i vår at tannhelse skal likestilles med andre helsetjenester. Også MDG, Sp og Sv har formuleringer i retning av dette. Det er en sak som vil kunne mobilisere velgere, fordi det angår så mange. Imidlertid er det slik at selv med et regjeringsskifte i 2021, er utsiktene om en slik organisering langt frem. Her må Tannlegeforeningen stå samlet, være godt forberedt og i forkant, for å kunne påvirke denne prosessen til det beste for våre medlemmer og pasienter. Vi må kjempe for at vår tannhelsemodell, en sterk offentlig tannhelsetjeneste, men også en velfungerende privat sektor, skal være bærekraftig i fremtiden. Jeg mener det vil tjene våre medlemmer både i offentlig og privat sektor at vi står samlet i dette, og at det er slik vi mest effektivt kan påvirke politiske prosesser.

– Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

– Tøffere rammebetingelser og innstramminger i bevilgningene øker konkurransen om pasientene. I offentlig sektor er ikke lenger bevilgningene store nok til å fokusere ensidig på samfunnsoppdraget med tanke på folkehelsearbeid og prioriterte grupper. Det budsjetteres dermed med økte pasientinntekter, noe som også får konsekvenser for privat sektor. Det gjør at offentlig og privat sektor i økende grad konkurrerer om pasienter. Det er uheldig for hele den norske tannhelsemodellen. At det kuttes i stønadsordningene, i stedet for at disse utvikles til flere grupper av sårbare pasienter, har også konsekvenser for private tannleger, i tillegg til de pasientene som sårt trenger en utvidelse av ordningene. Å fjerne punkt 14 i det gule heftet har gitt konsekvenser, slik fagmiljøet fryktet: Lange køer og uholdbar ventetid for en kompleks pasientgruppe i DOT, i tillegg til stort press på alt, for få behandlingsteam og dermed problemer med å beholde og rekruttere kompetanse. Dette må synliggjøres for politikere.

NTF må samles om det viktige arbeidet foreningen gjør for sine medlemmer, både i offentlig og privat sektor. Jeg mener det er viktig at vi ikke splittes av interne uenigheter og interessekonflikter. Det vil føre til svakere politisk gjennomslagskraft i kampene som står foran oss i det politiske landskapet som ligger i fremtiden.

Vi må fortsette jobben mot målet om å videreutvikle folketrygdordningene til de som trenger det, selv om det de siste seks årene har vært en motbakkeøvelse.

– Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

– Jeg har stor respekt for hovedstyrets arbeid, for demokratiske og samlende vedtak i representantskapet og arbeidsprogrammet for den neste perioden. Personlig har jeg stor interesse for samfunnsrettet arbeid, og jeg liker å tenke i lange linjer og se resultater av grundig langsiktig arbeid. Tannhelse og politikk er to områder jeg brenner for, og kombinasjonen av dette er det jeg ser mest frem til å kunne arbeide med.

– Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

– Jeg er politisk engasjert i kommunen min, både som leder av et politisk parti i flere år, aktivitet i fylkespartiet og som ordførerkandidat ved siste kommunevalg. I dag sitter jeg både i kommunestyre og formannskap, og er på den måten del av lokal politisk ledelse. Det har gitt meg erfaring, forståelse og innsikt i politiske prosesser. I tillegg har det gitt meg signaler om hvor viktig det er at fagmiljøet selv er aktive med innspill i disse prosessene. Politikere kan ønske seg gratis tannbehandling til alle, men få politikere kan svare på hvordan det skal realiseres. Det er ikke kun kostnadene som er utfordrende, selv om det er det som diskuteres mest. Hvordan skal vi oppnå et enda bedre tilbud til pasientene, samtidig som vi bevarer den tannhelsemodellen vi vet er en suksesshistorie?

Jeg har et sterkt engasjement, er tydelig, sosial, uredd og har høy arbeidskapasitet. Dette tror jeg er egenskaper som jeg vil kunne dra nytte av i foreningsarbeidet jeg ønsker å ta del i neste periode.

Ellen Holmemo

(Hovedstyremedlem, gjenvalg. Har sittet to hovedstyreperioder.)

Foto: Kristin Aksnes

Alder: 44 år

Utdanning: Odontologi ved UiB 1995–2000. Kurs i lystgassedasjon UiB 2006. Sertifisert som spesialopplært tannlege i kognitiv adferferdsterapi for pasienter som er diagnostisert med odontofobi og intraoral injeksjonsfobi 2014. Helseledelse, nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten BI, 2018.

Praksis: Offentlig ansatt tannlege i Hordaland Vest tannhelsedistrikt fra 2001–. Stilling ved Senter for odontofobi i Bergen 2008–2013. Klinikkleiar Sotra klinikkområde fra 2013–. Suppleant Bergen tannlegevakt fra 2013–

Foreningserfaring: Tillitsvalgt i fylkeskommunen fra 2004. Hovedtillitsvalgt 2009–2013.UTV-representant i Bergen TFs (BTF) styre 2009–2013. Leder i valgkomiteen i BTF 2013–2015.Varamedlem i Sentralt forhandlingsutvalg 2011–2013.Medlem i sentralt forhandlingsutvalg 2014–2015.Representant for NTF i Akademikerne stat i 2013/2014.Representant for NTF i Akademikerne kommune i 2014/2015.Varamedlem i NTFs råd for tannlegeetikk 2011–2013.Medlem i NTFs råd for tannlegeetikk 2014–2015. Medlem i NTFs hovedstyre 2015–.

– Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

– Det er viktig for meg at vi er en samlet forening som jobber for en samlet tannlegestand i alle sektorer. Vi ser at både medlemsmassen og markedet er i endring, og det gir nye utfordringer. NTF skal kunne møte utfordringene og serve medlemmene på en god måte.

Noen av de største utfordringene vi har hatt, har kommet ganske brått på, det er vanskelig å spå i framtida. Ting skjer raskt. Årets statsbudsjett er et eksempel på dette. Regjeringen gjør store kutt i Helfo-reglene for kjeveortopedi, uten å ta hensyn til fagmiljøets anbefaling.

NTF har i en årrekke jobbet systematisk mot styresmaktene. Vår posisjon som en fornuftig stemme som det er nyttig å rådføre er etablert og må vedlikeholdes og utvikles. Vi må fortsette med å være en premissleverandør i tannhelsepolitiske saker. Vi er en tydelig stemme, men det er ikke vi som bestemmer. Det oppleves svært frustrerende å være vitne til politiske beslutninger som settes ut i livet uten at fagmiljøene blir tilstrekkelig hørt. Jeg mener det er veldig viktig at vi fortsetter å utvikle vår rolle som en samarbeidspartner når beslutninger skal tas. Og skal vi bli hørt, må vi ha gode demokratiske prosesser innad, og stå sammen og snakke med samme stemme utad.

Vi må også lykkes med å formidle informasjon om den jobben vi gjør til medlemmene, slik at vi tannleger opplever at vi har en sterk forening i ryggen.

– Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

Forhåpentligvis er det lenge til vi skal revidere vedtektene igjen. Det var absolutt på tide å gjøre denne jobben, men det blir godt å ferdigstille det prosjektet, det har vært en gjenganger på hovedstyremøtene siste periode.

Det er vansklig å peke på en enkelt ting som NTF bør prioritere. Representantskapet vedtar arbeidsprogrammet, og hovedstyret leverer det representantskapet bestiller. Hovedstyret har engasjement for hele arbeidsprogrammet. Arbeidsprogrammet er dynamisk, slik at NTF hele tiden kan sette fokus der hvor utfordringene er størst. Dette bildet kan endre brått i løpet av en periode, og det er viktig å ha en sunn og god økonomi for å være i stand til å møte de utfordringene vi hele tiden møtes med.

Kurstilbudet, både sentralt og lokalt, er kanskje noe av det som medlemmer flest setter pris på og er opptatt av. Jeg gleder meg blant annet til vi er i mål med og kan presentere NTFs kurs for ledere.

– Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

– Jeg har ingen saker som jeg kommer til å prioritere foran andre. Hovedstyret er en samling av mye forskjellig kompetanse. Oppgavene i arbeidsprogrammet løses i fellesskap gjennom gode prosesser.

– Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

– Det er mange veldig dyktige personer som jobber som tillitsvalgte og i sekretariatet i NTF. Sakene vi jobber med er store og gjennomarbeidet, jeg mener det er positivt med erfaring for å kunne manøvrere i en stort sett ganske overveldende saksliste. Jeg har 19 års yrkeserfaring fra offentlig sektor. Som mor til fire sønner har jeg trening i å kommunisere klart og tydelig. Som klinikkleder øver jeg meg stadig på å lede og å vise vei. Som tillitsvalgt i fylkeskommunen ble jeg godt kjent med hvordan dagens offentlige tannhelsetjeneste drives, og har kunnskap om avtaleverket som regulerer det. Min lokalforening er Bergen, en aktiv forening med engasjerte medlemmer og klare røster.

Line Holtan

(Hovedstyremedlem, nyvalg).

Foto: Privat

Alder: 50 år

Utdanning: BI, Høyskolekandidat 1988–90. Cand.odont. Universitetet i Bergen (UiB), 1997

Praksis: Den offentlige tannhelsetjenesten, Vest-Agder 1997–2013. Assistenttannlege i privat praksis 2013–

Foreningserfaring: Tillitsvalgt i fylkeskommunene fra ca. 1999. Hovedtillitsvalgt/UTV-leder 2010–13.UTV-representant i Vest-Agder Tannlegeforening (VATF) 2010–13. I styret i VATF 2014–2017.Leder i VATF 2017–

– Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

– En tannhelsereform vil komme i en eller annen form, og da er det viktig at Tannlegeforeningen kan klare å navigere i det politiske terrenget slik at man får være med å styre denne prosessen.

Arbeidsmarkedet for tannleger er i endring, det være seg i offentlig eller privat sektor. Her må NTF være en god støttespiller og bidra til å sikre den enkelte tannlege best mulig vilkår. Tannlegeforeningen har også en oppgave i å bidra til at god yrkesetikk og faglig standard er en selvfølgelighet også i trange tider. Dette arbeidet starter allerede ved grunnutdanningen. Det er viktig at foreningen nå står samlet for best mulig gjennomslagskraft, men medlemsmassen er kompleks så det kan være utfordrende å ivareta alle på best mulig måte helt ned på individnivå. Her har foreningen en viktig jobb å gjøre.

– Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

– NTF må være «på» i tannhelsepolitiske saker mer enn noen gang, og fordelene ved dette engasjementet må sentrale tillitsvalgte klare å få kommunisert ut til medlemmene.

De er også viktig å følge med på og avhjelpe tillitsvalgte som sitter midt i en fylkessammenslåing.

NTF mener at Den offentlige tannhelsetjenesten skal ledes av tannleger. Dette må gjelde på alle nivåer, så lederkurs og videreutvikling av disse, er nødvendig for å bygge kompetanse hos medlemmer som kan ønske å påta seg slikt ansvar.

– Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

– Det kan være vanskelig å dra ut enkelte momenter, for når en går litt i dybden på de enkelte emneområder, ser en at de er flettet godt inn i hverandre. Men skal noe trekkes frem, er jeg vel opptatt av at den norske tannhelsemodellen må bevares, om enn i litt ny drakt, med en sterk og velfungerende offentlig og privat tannhelsetjeneste.

– Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

– Jeg har lang fartstid som offentlig ansatt, og jobber nå i privat praksis som assistenttannlege. Jeg har vel derfor et godt innblikk i to verdener, som ikke er så forskjellige. Vi er opptatt av faget vårt og å gjøre det beste vi kan for pasientene våre. Dette kjemper vi for i det daglige på tross av myndighetskrav, Helfo og annet som «krydrer» hverdagen.

Jeg synes også det er bra at Sørlandet igjen kan være representert i hovedstyret!!!

Farshad Alamdari

(Hovedstyremedlem. Gjenvalgt som leder av Sentralt forhandlingsutvalg (SF). Har sittet tre hovedstyreperioder.)

Foto: Kristin Aksnes

Alder: 54 år

Utdanning: Cand. odont. Oslo 1993

Praksis: Offentlig ansatt tannlege, Nordland fylkeskommune, Lurøy 1993–94, Hedmark fylkeskommune, Trysil 1994–2013, og overtannlege siden 2014–

Foreningserfaring: Styremedlem og kasserer Hedmark tannlegeforening 1995–2001, leder UTV Hedmark og styremedlem i Hedmark Tannlegeforening 2002–2013, nestleder Sentralt Forhandlingsutvalg (SF) 2008–2013, varamedlem NTFs hovedstyre 2008–2013, har representert NTF i Akademikerne stat, Akademikerne kommune og Akademikerne helse. Leder av Sentralt Forhandlingsutvalg og medlem av NTFs hovedstyre 2014–.

– Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

– Det er et strammere arbeidsmarked og arbeidslivet er blitt tøffere. Vi ser at antallet saker har, både i offentlig og privat sektor, økt betraktelig. Det er viktig at vi klarer å ivareta alles interesser. Vi ser en økt tendens til at det blir større klinikker og kjededannelser i privat sektor. Hvilke konsekvenser kan dette få for den private tannhelsetjenesten på sikt? I mange fylker nærmer sammenslåingsprosessen seg slutten, om ikke helt, men per 01.01.2020 skal organiseringen være på plass. Vi ser at i mange av de «nye fylkene» har Den offentlige tannhelsetjenesten fått en svekket posisjon, og er underlagt virksomheter som har lite til felles med helse og tannhelse. Det er derfor blitt lengre avstand til topplederne og beslutningstakerne i de nye fylkene.

Det er nå viktigere enn noen gang å stå samlet i en sterk forening. En samlet forening er en forutsetning for å kunne utøve politisk påvirkning.

– Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

– På overordnet nivå må NTF fortsette med det politiske påvirkningsarbeidet og være den viktigste premissleverandøren i tannhelsepolitiske spørsmål. Vi ser at de siste årene er tannhelsetjenesten blitt nærmest som en salderingspost i budsjettsammenheng og det kuttes i bevilgingene hvert eneste år. I forhold til medlemmene er det viktig at vi fortsetter å utvikle og forbedre våre tjenester og kurs i takt med medlemmenes ønske og behov.

– Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

– Arbeidsprogrammet består av flere elementer som hver for seg er viktige og som gjør helheten spennende og interessant. I et stramt arbeidsmarked er det fort gjort å ta noen snarveier. Etikk er derfor fortsatt et viktig område. Tannleger med høy etisk og faglig standard er av avgjørende betydning for tjenestekvaliteten og dette vil bli enda viktigere i årene som kommer. Nærings- og tariffpolitikk er naturligvis fortsatt områder som engasjerer meg.

– Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

– Jeg håper at min erfaring som mangeårig hovedtillitsvalgt lokalt og de siste seks årene som leder av sentralt forhandlingsutvalg, evnen til samarbeid og å finne løsninger og kjennskap til lover, regler og organisasjonslivet vil bidra til arbeidet i NTFs hovedstyre.

Ralf Husebø

(Hovedstyremedlem. Gjenvalgt som leder av Sentralt næringsutvalg (SNU). Har sittet to hovedstyreperioder. Tre perioder som vara til NTFs hovedstyre.)

Foto: Ålgård foto

Alder: 50 år

Utdanning: Cand.odont. Universitetet i Bergen (UiB) 1995.

Praksis: Praksiseier i Sandnes 1998–

Foreningserfaring: Verneombud i Sandnes tannhelsedistrikt 1997–1998, medlem PTL-styret 1998–1999. Leder PTL Rogaland 1999–2001. Nestleder i Rogaland Tannlegeforening 2001–2002. Leder Landsmøtekomiteen (Stavanger) 2006, 2002–2007. Nestleder i Rogaland Tannlegeforening 2007–2009. Leder i Rogaland TF 2009–2011. Vara til NTFs hovedstyre 2010–2015. Leder i SNU 2015–2019. Styremedlem i Akademikerne Næring 2017–2019.

– Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

– Jeg brenner for en samlet forening, og mener vi må jobbe hardt for å holde oss samlet. Står vi sammen har vi vesentlig større gjennomslagskraft enn om vi deler oss opp, og dette har vi nettopp sett tydelig gjennom vårt arbeid med kommunereformen. I våre naboland har ikke tannlegene klart å holde på en samlet forening, og det gir dem store utfordringer. Skal vi klare dette så må vi jobbe mye med kommunikasjon, samt at vi må ivareta alle grupperinger i NTF.

I enkelte områder er det i dag sterk konkurranse og tendenser til overetablering av tannleger. For stor konkurranse er ikke bare positivt, og NTF må bidra til å løse de utfordringene dette kan skape.

Det legges ned et omfattende arbeid for å ivareta våre medlemmers og pasienters interesser. Selv om vi jobber mye med å formidle dette ut til våre medlemmer så må vi prøve å forbedre oss på dette slik at våre medlemmer forstår hva vi jobber med.

Dessverre er det noen som opplever at det er stor avstand mellom medlemmer og styre/sekretariat i foreningen, og det tenker jeg at vi må prøve å endre. Alle henvendelser blir tatt seriøst, det er bare å ta kontakt. Kontaktinfo ligger tilgjengelig på websiden vår. Jeg oppfordrer alle som har saker de mener vi i SNU bør vite om eller engasjere oss i til å sende meg en e-post på tannlege@ralf.no. Lover å svare alle!

– Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

– Fortsette utviklingen av kurs slik at alle våre medlemmer kan holde seg oppdaterte til enhver tid. Skal vi opprettholde vårt gode omdømme så er det viktig at våre medlemmer går på kurs. Derfor er det viktig at NTF stadig utvikler sine kurs slik at medlemmene går på dem. Kursene må være relevante, interessante, lett tilgjengelige og varierte både i innhold og form. Som praksiseier er jeg opptatt av at vi også må ha kurs som går på ledelse, administrasjon og økonomi, ikke bare tannlegefaglige kurs.

NTF må hele tiden jobbe for å være premissleverandør i tannhelsepolitiske spørsmål. For å kunne påvirke tannhelsepolitikken må vi jobbe kontinuerlig med å fremme våre syn både i politiske prosesser og i samfunnsdebatten. Hovedstyre og sekretariat er blitt svært gode på dette, så det må vi fortsette med.

Vi ser en økende konkurranse både i bransjen i Norge, men også fra utenlandske aktører. I slike tider er det ekstra viktig at vi har gode holdninger. Etikk er derfor noe vi må jobbe aktivt med. Jeg har stor tro på at NTFs etiske regler kan utgjøre et konkurransefortrinn i forhold til andre aktører, og det vil være til pasientenes fordel om vi følger dem. Derfor vil jeg oppfordre alle tannleger og tannlegekjeder i Norge til å følge NTFs etiske regler. NTF må fremme disse reglene overfor både medlemmer og pasienter.

– Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

– Alle som sitter i NTFs hovedstyre må tenke på helheten i arbeidsprogrammet og ta ansvar for det. Områder som engasjerer meg mye er kursutvikling (deriblant kurs for praksiseiere), yrkesetikk, gode arbeidsforhold for både praksiseiere og ansatte eller leietannleger, tannhelsepolitiske spørsmål og at vi står samlet som en sterk forening.

– Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

– Jeg har lang erfaring i NTF, men også innen andre organisasjoner. Samfunnsengasjert, mener at vi alle må ta ansvar om vi skal ha et godt samfunn. Derfor mener jeg også at vi av og til må løfte blikket litt og ikke bare se på oss selv. Ellers er jeg løsningsorientert, men ikke redd for å stå på mitt standpunkt om jeg mener det er prinsipielt viktig.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.