logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 10 / Relasjoner og fremtidsvisjoner på Næringspolitisk forum 2019

Relasjoner og fremtidsvisjoner på Næringspolitisk forum 2019

25 tillitsvalgte fra NTFs lokalforeninger og Sentralt næringsutvalg (SNU) var samlet på årets næringspolitiske forum på Thon Hotel Vika Atrium 19.-20. september. Hovedtema var «Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser», men også vedtak og innspill om reglement og policydokumenter sto på agendaen.

President Camilla Hansen Steinum orienterer om aktuelle saker

Ralf Husebø, leder for SNU, og president Camilla Hansen Steinum åpnet forumet med å presentere nytt fra SNU og NTF. De oppsummerte problemstillinger, oppgaver og arbeidsprosesser NTF jobber med internt og politisk. Resten av dag èn gikk med til et engasjerende foredrag om lederadferd, relasjoner og menneskelige ressurser av Anders Dysvik, professor på BI.

Lederatferd og prestasjon på klinikken

Med en solid dose humor brukte Dysvik torsdag ettermiddag til å snakke om hvordan ulik kollegial adferd påvirker medarbeidernes prestasjoner og virksomhetens effektivitet. Hvordan skaper man mestringsfølelse og motivasjon blant ansatte og andre medarbeidere? Hva er effektiv ledelse av menneskelige ressurser? Hva er forskjellen mellom oppgavebasert, relasjonsbasert og endringsbasert ledelse, og hva gir best resultat? Hvordan håndterer man medarbeidere som har arbeidslyst, men mangler kompetanse vs de som besitter kompetansen, men ikke har arbeidslyst? Kort oppsummert ga foredraget innsikt i at lederrollen egentlig ikke går ut på å motivere de ansatte, men å unngå å demotivere dem, samt en rekke interessante observasjoner og innspill til hvordan man kan tilrettelegge, medvirke og gjennomføre utvikling og omstillinger på en måte som har gode forutsetninger for å lykkes. Et siste nyttig læringspoeng er at man bør komme med 5 positive tilbakemeldinger per negative (og det gjelder både på jobb og på hjemmebane), og at dette faktisk krever at man bevisst setter av tid til å gi ros og skryt.

Foredraget ble filmet og vil bli lagt ut på NTFs nettsider og gjort tilgjengelig for innloggede medlemmer.

Reviderte vedtekter og andre styringsdokumenter

Det er lagt ned et stort stykke arbeid i å revidere NTFs vedtekter, reglement, instrukser og annet regelverk i året som har gått. Et revidert forslag til nytt regelverk er vedtatt av hovedstyret, og skal forelegges for Representantskapet i november 2019. Disse endringene vil også påvirke reglementet for SNU og næringspolitisk forum. De aktuelle endringene ble gjennomgått av leder Ralf Husebø, og samtlige endringer ble godkjent uten motsigelser fra salen.

I tillegg til vedtektene ble også to foreslåtte policydokumenter om grenseoppganger mellom ulike yrkesgrupper i tannhelsetjenesten og fremtidens tannhelsetjeneste gjennomgått og debattert. Disse policydokumentene skal også vedtas på årets representantskapsmøte. Engasjementet rundt disse dokumentene var stort, mange temaer ble debattert. Spørsmålet om målretting av ressurser, prioritering av pasientgrupper og hvilke områder som har størst behov for økt refusjon og offentlig finansiering er alltid et område som skaper debatt og engasjement - så også denne gangen. Økt offentlig finansiering vil antagelig også føre med seg økt offentlig styring, og hvor går smertegrensen for hvor mye offentlig styring som kan, og bør, tolereres? Temaer som elektronisk samhandling og tannhelsetjenestens innsats i folkehelsearbeidet ble også debattert. Det store engasjementet rundt disse spørsmålene viser hvor viktig slike fora er for å lufte og debattere ulike synspunkter, slik at foreningen og presidenten med sikkerhet kan vite at de har støtte i medlemsmassen og medlemmene i ryggen når vi møter politikere i møter og høringer.

BI-professor Anders Dysvik i aksjon

Et annet aktuelt tema var rollen som representant for privat sektor i lokalforeningenes styrer, og hvordan disse kan fungere som et bindeledd mellom medlemmer i privat sektor og SNU/NTFs hovedstyre. Representantene har potensiale for å være gode kanaler for å få informasjon fra foreningen sentralt ut i distriktene, og vil kunne fange opp frustrasjoner, behov og ønsker fra medlemmer, for så å formidle dette tilbake til foreningen. Presidenten understreket også viktigheten av at medlemmene tar kontakt med sekretariatet eller hovedstyret hvis det er noe de er misfornøyd med eller lurer på. «Heller en epost for mye enn en for lite», avsluttet presidenten.

Styret i SNU 2020-2021 (f.v): Styremedlem Bård Anders Hagen, leder Ralf Husebø, nestleder Tine Solheim. Ikke til stede: Cecilie Heistein og Jon Arne Gangvik Østgård.

Valg*

Ralf Husebø fra Rogaland Tannlegeforening og Anne Kristine (Tine) Solheim fra Sør-Trøndelag Tannlegeforening ble gjenvalgt som henholdsvis leder og nestleder av Sentralt næringsutvalg (SNU), mens Bård Anders Hagen fra Finnmark, Cecilie Heistein fra Oslo og Jon Arne Gangvik Østgård fra Østfold ble valgt som styremedlemmer (førstnevnte ble gjenvalgt, mens de øvrige er nye medlemmer).

Følgende ble valgt inn i valgkomitéen for NTFs sentrale næringsutvalg for perioden 2020-2021: Berit Øra fraTrøndelag er ny leder av valgkomiteen, Tor Arild Tobiassen fra Vest-Agder og Anders Berntsen fra Bergen er medlemmer. De to første sto til gjenvalg.

* Valgresultatet forutsetter at representantskapet vedtar de foreslåtte endringene i vedtektene og påfølgende endringer i styresammensetningen av SNU.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.