logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 8 / Si det du mener

Si det du mener

Foto: Kristin Witberg.

Det er ganske morsomt og givende å være redaktør for et fagblad når innboksen stadig inneholder meningsytringer, i form av debattinnlegg eller kronikker. I denne utgaven finner vi ikke mindre enn to av de sistnevnte.

Dette er litt sjelden kost. Og det er viktig sikringskost, som utgjør det nødvendige grunnlag for et sunt demokrati, inkludert et foreningsdemokrati. Det er ikke for store ord.

Vi vet at politiske beslutningstakere og embetsverket i sentralforvaltningen leser Tidende med argusøyne. De som er i disse posisjonene vet godt at det er snakk om et uavhengig tidsskrift, og at alle tannleger får spalteplass til å fremme sitt syn og sin mening her. Det at alle kommer til orde gjør tidsskriftet interessant for beslutningstakerne. Andre medier, riksdekkende så vel som lokale og regionale fanger også opp det de finner vesentlig fra Tidende, og bringer det videre til folk flest gjennom aviser, TV og radio. Det er det gode eksempler på. Du, som tannlege, med ditt syn på saken, hvilken sak og hvilket syn det enn måtte være, har med andre ord mulighet til å nå alle, fra helseministeren til folk flest gjennom et debattinnlegg eller en kommentar i Tidende.

Noen ganger virker det imidlertid som om noen tannleger tror at NTF har mulighet til å utøve mer påvirkning enn organisasjonen i virkeligheten har. De har store forventninger til hva som kan oppnås og blir frustrerte når organisasjonen ikke gjør som de vil, eller når NTF ikke når frem. Samtidig er Tannlegeforeningen selv realistisk når det gjelder hva det er mulig for organisasjonen å nå frem med.

Innflytelsesmuligheten en organisasjon har er avhengig av dens evne til å levere argumenter til myndighetene, av evnen til å opparbeide eller danne opinion for sitt syn, og videre av evnen til å iverksette sanksjoner; det vil si å treffe tiltak som virker inn på andre gruppers eller organisasjoners interesser. En organisasjon som i stor grad kan gjøre alle tre tingene kan kalles en vetogruppe, mens en pressgruppe er den typen organisasjon som med styrke kan levere argumenter til det offentlige og påvirke opinionen. En premissleverandør er en organisasjon som kan formulere argumenter og gi begrunnelser for at offentlige avgjørelser bør gå i en bestemt retning, og heller ikke mer. En organisasjon som ikke er i stand til å gjøre noen av delene med særlig effekt kalles en amatørorgansiasjon. Jeg vil hevde at NTF er en typisk premissleverandør.

Organisasjonens mulighet til å påvirke opinionen og eventuelt å reise en opinion i en sak er bestemt av medlemsmassens størrelse, hvor viktig medlemmenes samfunnsfunksjon anses å være og hvor stor stab organisasjonen har til å jobbe frem saker. Dette henger igjen sammen med økonomiske ressurser, som også er bestemmende for muligheten til å påvirke medlemmene internt og opinionen utenfor organisasjonen. Her er ikke minst organisasjonens eventuelle medlemsblad viktig.

Tidende er medlemsblad for NTF, og samtidig et uavhengig tidsskrift. Derfor er det en god idé å bruke Tidende når du som tannlege vil fremme din mening. Og det er ikke bare rett før et valg at det er viktig å fremme sin mening i håp om å påvirke. Det er minst like viktig ellers i året, uansett år.

Kort sagt: Si det du mener.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.