logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 5 / Lønnsoppgjøret 2018 og TBSK

Lønnsoppgjøret 2018 og TBSK

Før årets lønnsoppgjør legger Det teknisk beregnings- og statistikkutvalget (TBSK) som er et partssammensatt statistikk- og beregningsutvalg der både Kommunenes sentralforbund (KS) og forhandlingssammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne er representert frem en årlig en årlig rapport som brukes av partene under de sentrale forhandlingene. Utvalget utarbeider nøkkeltall og statistikk til bruk i årets lønnsoppgjør. Statistikken er basert på PAI-registeret og rapporten omfatter kun arbeidstakere omfattet av Hovedtariffavtalen (HTA) i KS- området. Nedenfor er et lite utdrag fra rapporten.

Antall arbeidstagere

Det er over 430 000 arbeidstagere i området, om lag 1 350 av dem er tannleger.

Pensjonister

Det var 4 256 alderspensjonister engasjert på pensjonistvilkår i henhold til Hovedtariffavtalen § 12.5 per 1.12.2017.

Lønnsmassen

Lønnsmassen basert på månedsfortjeneste er beregnet til 173 milliarder eksklusive sosiale kostnader. De totale lønnskostnader inkludert sosiale kostnader er beregnet til 253 milliarder.

Lønnsøkningen i 2017

Gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2016 til 2017 var 2,5 prosent for alle ansatte i KS-tariffområdet. Lønnsglidningen var 0,5 prosent og lønnsoverhenget til 2018 er på hele 1,4 prosent. For kvinner var vekst i månedsfortjeneste per månedsverk på 3,1 prosent mens den for menn var på 2,7 prosent.

Lønn og kjønn

Kvinners månedsfortjeneste som andel av menns månedsfortjeneste var per 1.12.2017 93,3 prosent. Ulikt lønnsnivå for kvinner og menn skyldes i hovedsak ulik stillingsplassering og utdanning. Dersom like mange kvinner som menn hadde vært assistenter eller ledere m.m., ville andelen vært 97,6 prosent.

Stillinger med sentral lønnsdannelse

For stillinger som er lønnet etter HTA kapittel 4 viser gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 1.12.2017 - kr 36 189,-. Dette tilsvarer en økning på 3,1 prosent fra samme tidspunkt foregående år.

Stillinger med kun lokal lønnsfastsettelse

Årslønnsveksten for stillinger med kun lokal lønnsfastsettelse var på 3,0 prosent for stillinger lønnet etter HTA kapittel 5 og 2,9 prosent for stillinger lønnet etter HTA kapittel 3.4. Lønnsoverhenget til 2018 er på 0,9 prosent både for stillinger lønnet etter kapittel 5 og for stillinger lønnet etter kapittel 3.4.

Identiske personer

Med identiske personer menes her personer som var ansatt både per 1.12.2016 og 1.12.2017. For identiske personer økte gjennomsnittlig månedsfortjeneste med 3,7 prosent fra 1.12.2016 til 1.12.2017. For kapittel 3.4, 4 og 5 var økningen på henholdsvis 3,7, 3,7 og 3,6 prosent.

Tannlegens lønnsvekst i 2017

Lønnsveksten for tannlegekoden (kvinner og menn samlet) er beregnet til 2,2 prosent og grunnlønnen er beregnet til kr 57 905,- per måned. Lønnsveksten for kvinner er beregnet til 2,1 prosent og grunnlønnen kr 56 642,- per måned. For menn er lønnsveksten beregnet til 3,1 prosent og grunnlønnen kr 61 731,- per måned. For identiske personer er lønnsveksten (kvinner og menn samlet) beregnet til 3.4 prosent.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.