logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 4 / Pensjon - en viktig del av lønnen
NTFs tariffkonferanse, 8.-9. mars 2018:

Pensjon - en viktig del av lønnen

NTFs tariffkonferanse er en arena for å utforme strategien i årets lønnsforhandlinger, noe som opptok mye av tiden. Forslaget til ny tjenestepensjon for offentlig sektor ble også en viktig del av innholdet, i tillegg til kommune- og regionreformen.

Årets tariffkonferanse foregikk på Gabelshus i Oslo med 48 deltakere til stede.

Tariffkonferansen ble i år arrangert i Oslo og samlet 48 deltakere: UTV-tillitsvalgte fra hele landet, samt medlemmer av NTFs sentrale forhandlingsutvalg, NTFs president og sekretariatsansatte.

Leder for Sentralt forhandlingsutvalg, Farshad Alamdari, ønsket velkommen til årets konferanse, som i år falt på kvinnedagen, 8. mars. Han fortalte at kvinnelige tannleger tjener 90 prosent av det mennene gjør. - Dette viser at likestillingsarbeidet ikke er over, sa Alamdari i anledning dagen.

Både Farshad Alamdari, forhandlingssjef i NTF, John Frammer og leder av Akademikerne kommune, Jan Olav Birkenhagen innledet diskusjonene av årets strategi for tarifforhandlinger og orienterte om saker av betydning.

Ny offentlig tjenestepensjon

Noen få dager tidligere, den 3. mars, var partene i arbeidslivet kommet til enighet om et forslag til ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. Leder av Akademikerne stat, Anders Kvam og spesialrådgiver Roar Bergan fra Arbeids- og sosialdepartementet orienterte begge om forslaget til ny pensjonsordning fra hvert sitt ståsted.

Grunnene til at vi trenger en ny pensjonsordning er flere:

Den gamle tjenestepensjonen er ikke lenger bærekraftig. I 2011 fastsatte Stortinget en levealdersjustering av pensjonen, og for å beholde en pensjon på tilnærmet samme nivå som tidligere, må alle jobbe lenger. Men med dagens ordning, hvor du ikke får uttelling for å jobbe lenger enn 30 år, og i tillegg har særaldersgrense, vil ikke det hjelpe. Derfor trenger vi en ny ordning.

Det er også viktig å legge til rette for mer mobilitet mellom offentlig og privat sektor. Slik det er i dag, mister man pensjonsrettigheter ved å bytte sektor.

En annen årsak er at ordningen med å kombinere pensjon og arbeid, uten avkorting av pensjonen, også må gjelde i offentlig sektor, slik den gjør i privat.

I hovedtrekk er det meningen at den nye løsningen skal gjelde for dem som er født i 1963 eller framover og at de som er født i 1962 eller tidligere beholder gammel ordning.

Nytt i dette forslaget er at alle år i arbeid skal være pensjonsgivende, fram til fylte 75 år.

Akademikerne vil ta stilling til den fremforhandlede avtalen innen 1. juli 2018.

Særaldersgrensen

Særaldersgrensen har foreløpig ikke vært diskutert. Noen grupper vil måtte beholde særaldersgrensen, men det er ikke bestemt hvilke. Det er meningen at partene skal begynne forhandlinger om særaldersgrensen etter at et forslag til ny tjenestepensjon for offentlig sektor er vedtatt.

Regionreformen

Advokat i NTF, Dag Kielland Nilsen, orienterte om Tannlegeforeningens nye veileder for tillitsvalgte ved sammenslåing av fylker. Den tar for seg regionreformen og viser prosessen og mulige konsekvenser for tannleger.

De tillitsvalgte ble oppfordret til å være aktive i denne prosessen.

Veilederen er tilgjengelig på NTFs nettsider.

Anders Kvam, leder av Akademikerne stat og representant for Akademikerne i forhandlingene, var en av dem som orienterte om forslaget til ny offentlig tjenestepensjon, som akkurat var fremforhandlet.

NTFs politiske arbeid

NTFs president, Camilla Hansen Steinum, orienterte om Tannlegeforeningens politiske arbeid. Hun fortalte blant annet om arbeidet med å få politikerne og helse- og omsorgsministeren, Bent Høie, til å se tannlegenes synspunkt i punkt 14-saken.

- Det var et bevisst valg å være så lite i media som mulig. NTF mente at saken ble løst best med dialog. Vi har hatt møter med Høie og alle partiene på Stortinget, og vi er glade for at Høie gikk tilbake på de omstridte formuleringene rundt dette punktet.

- Samtidig må det sies at det er vårt ansvar å sørge for at vi bruker dette punktet riktig, sa hun.

Dårlige prosesser

- Administrasjonen av trygden bekymrer meg. Endringen under punkt 14, hvor de forandret ordningen fra én dag til den neste: Hvor er det de gjør det slik ellers? På andre områder skal endringer ut på høring, det er lange prosesser og innspill fra flere parter. Men i trygdesystemet kommer endringene 27. desember og gjelder fra 1. januar. Dette er dårlige prosesser, sa Steinum.

Helsedirektoratet

Steinum beklaget nedleggelsen av tannhelseseksjonen i Helsedirektoratet, noe som betyr at så å si alle prosjekter og utredninger er stoppet opp.

- Det er beklagelig at vi ikke har et sterkt fagmiljø i Helsedirektoratet, sa hun.

Ønsker tydeligere fylkestannleger

Hun oppfordret til slutt fylkestannlegene om å være tydelige overfor departementet og direktoratet. Det gjelder blant annet om midlene som må følge med TOO-prosjektene for at de skal være mulige å gjennomføre. Pengene er der ikke i dag, men plikten til å behandle pasienter med denne diagnosen gratis, er kommet.

Fylkestannlegene må også bruke sin stemme når det gjelder hvor området tannhelse skal ligge i de nye fylkene: I Troms og Finnmark er tannhelseområdet lagt under kulturetaten, skilt fra annen helse og folkehelse. Her trengs det både aktive tillitsvalgte og våkne ledere som sier fra når noe bærer galt av sted.

Høringer

Det foregår mye politisk arbeid i NTF for tiden og det skrives mange høringer. Alt ligger på NTFs nettsted, høringene under «NTF mener».

Ny valgkomité

Nestleder i Sentralt forhandlingsutvalg, Hege Myklebust Vartdal, orienterte til slutt om nye retningslinjer vor valgkomiteen. Som ny valgkomité ble følgende valgt: Jon Edgar Stalheim, Hordaland, UTV for Forsvaret, Elin Rundberg, UTV for Oslo og Øystein Sivertsen, UTV for Sogn og Fjordane.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.