logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 11 / Tilbakeblikk

Tilbakeblikk

1918

Den norske fagpresses forening

avholdt sit aarsmøte i december f.a. under ledelse av formanden, redaktør Eiliv Fougner. Selskapet har 25 tilsluttede tidsskrifter.

Efter aarsberetningens oplæsning referertes en del forhandlinger om papirpriser, forholdet til Norsk presseforbund, reklame for fagpressen samt vedtokes en del lovforandringer. Til nyt styre valgtes:

Formand: Redaktør Einar Hirsch. Viseformand: Redaktør Ingv. Johnsen. Styrets 3dje medlem: Redaktør dr. F. G. Gade. 1. varamand: Redaktør Friid-Christensen. 2. varamand: Redaktør Thv. Holmboe. Til revisor valgtes redaktør J. Grøttum

Februar 1919, 3. hefte

1968

Nytt fra Tannvernet

For Oslo Kommunale Tannpleie har direktør Ringdal utarbeidet forslag til en ny brosjyre «3 huskeregler for god tannhelse». Forslaget er akseptert, og brosjyren blir i første rekke distribuert til mødre som melder sine 3-åringer til kommunal tannbehandling. Brosjyren skal senere spres til skoletannklinikker over hele landet.

Med sikte på Østlandske Lærerstemne 21.-23. september og Uke-39 ble det tidlig i høst laget en permanent stand. Så vidt vi har brakt i erfaring, vakte standen oppmerksomhet - bestillingslister for informasjonsmateriell som var lagt frem under standen, forsvant som varmt hvetebrød.

November 1968, hefte 9

2008

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning innføres fra nyttår. Pasientskadeloven, som ble satt i kraft fra 1. januar 2003, gjelder i dag kun for offentlige helsetjenester. Fra årsskiftet skal loven settes i kraft for privat sektor. Det innebærer endringer for alle privatpraktiserende tannleger - dvs. ca. 2/3 av NTFs medlemmer.

Når ordningen innføres betyr det at alle som vil drive privat tannlegevirksomhet får meldeplikt og må betale bidrag til Norsk pasientskadeerstatning. Tilskuddet skal dekke saksbehandling, administrasjon og eventuelle erstatningsutbetalinger til pasienter.

Oktober 2008, nr. 13

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.