logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 11 / Skjeler til medisin
Vurderer endringer i praksis ved opptak til tannlegestudiet:

Skjeler til medisin

Det odontologiske fakultet ser med interesse til Det medisinske fakultet sin søknad for å prøve ut alternative opptakskriterier til profesjonsstudiet i medisin. Det kan bli aktuelt for tannlegestudiet å følge etter med en lignende prøveordning, heter det i en pressemelding.

Prøveprosjektet som Det medisinske fakultet har søkt om å få gjennomføre for opptak til medisinstudiet interesserer Amer Sehic, prodekan for studier ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Foto: Per Gran, Det odontologiske fakultet/UiO.

Det er et veldig spennende prøve- prosjekt som Det medisinske fakultet har søkt om å få gjennomføre for opptaket til medisinstudiet, synes Amer Sehic, prodekan for studier ved Det odontologiske fakultet. Han sikter til testen uniTEST, en digital flervalgstest som medisinstudiet ønsker å prøve ut som alternativt opptakskriterium for 10 - 20 prosent av studieplassene ved opptaket i 2019.

- Testen virker nøye gjennomarbeidet og med gode resultater ved lignende bruk tidligere, så det er svært interessant for oss å se hvordan medisinstudiet kan ende opp med å bruke den i sitt opptak, utdyper Sehic.

Det medisinske fakultet har inne en søknad hos Kunnskapsdepartementet om å kunne ta testen i bruk fra og med neste års opptak, og som en prøveordning over fem år. UniTEST skal blant annet teste studentenes evne til kritisk tenkning og mellommenneskelig forståelse. Studentene som kan omfattes av dette alternative opptaket, skal i tillegg måtte ha et karaktersnitt fra videregående skole på minimum 5,0.

Utfordringene med dagens opptak

Det odontologiske fakultet har mange av de samme utfordringene med opptaket til odontologistudiet, som de har ved medisinstudiet. Det er for eksempel stor skjevhet i kjønnsfordeling ved studieprogrammene. I tillegg har fakultetet en utfordring de ikke deler med medisin på samme måte: et relativt stort frafall i løpet av de første semestrene.

- Vi har gjort mange grep den senere tiden for å redusere frafallet. Vi har også gjort tiltak for å prøve å utjevne kjønnsfordelingen, men vi har bare delvis lyktes. Derfor er det naturlig at vi tar en grundig vurdering av våre opptakskriterier, og om vi eventuelt skal forsøke på en lignende prøveordning som Det medisinske fakultet, forteller Sehic.

I 2018 måtte studentene ha et karaktersnitt fra videregående på rundt 6 for å bli tatt opp til masterprogrammet i odontologi ved Universitetet i Oslo, ved ordinært opptak. Bare medisin- og psykologistudiene krever høyere poenggrense.

Viktig å vurdere endringer

- Utfordringen med opptak basert på karakterer alene, er at definisjonen på en god fremtidig lege og tannlege dermed blir en som hadde de beste karakterene på videregående skole. Men vi vet at andre egenskaper som kommunikasjon, medmenneskelighet, sosial atferd og samfunnsengasjement kan være minst like viktige i disse yrkene, forklarer Sehic.

Høye karakterer skal fremdeles ligge til grunn for hvem som slipper inn på odontologistudiet, men tilleggskriteriene er ment å bidra til å finne de som egner seg best til å møte den nye tannlegerollen.

- Det er ikke å forvente at alternative opptakskriterier alene vil løse frafallsproblematikken og jeg har forståelse for noen av innvendingene som har kommet mot forsøket. Likevel er det mulig å se for seg at en ny ordning kan gi noe forbedring med tanke på frafall, kjønnsbalanse og motivasjon hos studentene. Forslaget om at fakultetet bør gjøre en grundig vurdering av alternative opptakskriterier har vært oppe i Programutvalg for studier og studieprogram (PSS) ved Det odontologiske fakultet. Det blir selvsagt gjenstand for en ordentlig prosess, som både forankres i PSS og fakultetsstyret, dersom det skulle bli aktuelt å kopiere forsøket fra våre kolleger ved medisin. Studenter er representert i begge disse organene og, som alltid, er deres innspill viktige inn i en eventuell diskusjon, understreker Sehic.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.