logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2015 / 6 / Arbeidsmiljøforskriften og stikkskadedirektivet

Arbeidsmiljøforskriften og stikkskadedirektivet

Som de fleste tannleger vil vite inneholdt arbeidsmiljøforskriften følgende formulering: «Recapping av kanyler må ikke forekomme».

Dette vakte reaksjoner i flere odontologiske miljøer som påpekte de problemene denne formuleringen skaper for sylindrettebasert anestesi på tannlegekontorer. Blant annet som følge av disse reaksjonene ble arbeidsmiljøforskriften sendt på ny høring fra Arbeidstilsynet der odontologiske læresteder, Akademikerne og NTF avga høringssvar. Alle argumenterte for en oppmykning av fortolkningen av stikkskadeformuleringen - Arbeidsmiljøforskriften § 6 - 10. Etter høringsrunden har departementet endret forskriften, gjeldende fra 1. januar 2015. Teksten har nå fått følgende ordlyd:

«§ 6 - 10.Oppbevaring, håndtering, transport og avfallsbehandling

Arbeidsgiver skal etablere rutiner som er nødvendig for å sikre forsvarlig oppbevaring, håndtering og transport av biologiske faktorer på arbeidsstedet. Det skal etableres spesifikke rutiner for å ta ut, håndtere og undersøke prøver fra mennesker og dyr som kan inneholde helsefarlige biologiske faktorer.

Arbeidsgiver skal gi instruks om at innsamling, oppbevaring og fjerning av avfall skjer uten at arbeidstakerne utsettes for helsefare. Avfallsbeholderne skal være klart og entydig merket og om nødvendig helt tette. Avfallet skal om nødvendig uskadeliggjøres ved passende forbehandling.

Arbeidsgiver skal sørge for at sikre avfallsbeholdere for spisse eller skarpe gjenstander plasseres så nært som mulig stedet hvor slikt utstyr håndteres eller kan finnes.

Hette skal ikke settes tilbake på kanyle etter bruk, med mindre det benyttes utstyr som eliminerer faren for stikkskade.»

Forskriftsteksten må fortolkes slik at man ved bruk av egnet utstyr kan recappe sprøytespissen med én hånd og på denne måten eliminere risikoen for stikkskader. NTF argumenterte for å bytte ut ordet «utstyr» med «prosedyrer» og begrunnet dette med at en del utstyr på markedet ikke er tilfredsstillende, og at utstyret må kombineres med prosedyre for å sikre «eliminasjon» av fare for stikkskade. NTF vant ikke fram med dette, men ordene «fjerne risiko for stikkskade» er skiftet ut med «eliminere fare for stikkskade» som kan fortolkes noe mildere.

Konklusjonen etter dette er at man kan recappe sprøytespisser gjennom en-hånds-prosedyre ved bruk av bordholdere. Det betyr samtidig at andre løsninger med låsbare ytre sylindre er godkjente som utstyr etter forskriften. Det man ikke kan gjøre er å sette hetten tilbake med håndholdt sprøyte.

Det man oppnådde er at totalforbudet mot recapping forsvant.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.