logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2014 / 5 / Oral Implantology Surgical Procedures: Checklist

Oral Implantology Surgical Procedures: Checklist

Forfatteren er både tannlege og pilot og der kommer ønsket om å lage en sjekkliste for implantatbehandling, akkurat som piloter må foreta en grundig sjekk av flyet før man starter. Målet med boken er at implantatkirurgen (erfaren eller ikke erfaren) skal ha et redskap for å øke sikkerheten ved behandlingen. Det er ikke helt klart om det også gjelder assisterende personell (tannhelseassistent/tannpleier/sykepleier).

Boken er delt inn i 5 avsnitt; Planlegging, kirurgi, valg av implantat, postoperative instruksjoner, instrumenter og komplikasjoner. Hvert av avsnittene har undergrupper der hver side inneholder de punktene man skal sjekke.

I første kapittel med planlegging er det listet opp forskjellige risikofaktorer, men det er ikke gjort noen vurdering av betydningen av hver enkelt risikofaktor, fra allergier til cancer. I andre kapittel der man omhandler kirurgiske prinsipper, er det mange selvfølgeligheter. Hvis man ikke er klar over disse, tror jeg ikke denne sjekklisten vil kunne gi bedre kirurgiske resultat.

Kapittelet som omhandler postoperative instruksjoner er imidlertid nyttig. Dette er vel egentlig vel så nyttig for pasienten som for behandleren. Innholdet i dette kunne med fordel også vært gitt pasienten som en sjekkliste. All erfaring tilsier også at all denne informasjonen må gis skriftlig ellers så vil dette ikke bli husket hvis denne informasjonen bare gis muntlig. Kapittelet om instrumenter gir en oversikt over de mest vanlige instrument som benyttes og avslutningsvis i kapittelet er det en grei oversikt at man må tenke over og se over lageret av forbruksmateriell som man trenger under inngrepet.

Avslutningskapittelet som omhandler komplikasjoner kan være nyttig som informasjon til pasientene. Men de siste sidene som omhandler hvordan man skal foreta en trakeostomi håper jeg ikke skal bli så mye benyttet på et tannlegekontor.

Boken er litt for omfattende som en sjekkliste og litt for lite omfattende som lærebok. Boken er antagelig laget som en dokumentasjon på «Informed consent» at man har sjekket alt og som kan brukes som vedlegg til en journal hvis pasienten skulle gå til sak etterpå. Etter min mening vil en god journal som følger forskriftene være vel så god som at man har haket av på de ulike sjekkpunktene. Antar at denne boken ikke blir noen bestselger i Norge.

London: Quintessence books: 2013. 92 sider (softcover); 50 fargeillustrasjoner. ISBN 978 - 0 - 86715 - 570 - 9

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.