logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2014 / 4 / Kritisk til myndighetenes e-satsing
Riksrevisjonens rapport om meldingsutveksling i helsesektoren:

Kritisk til myndighetenes e-satsing

Det er fremdeles ikke utviklet nødvendige meldingsstandarder, noe som gjør at i den grad elektronisk samhandling brukes, skaper det en stor grad av dobbeltarbeid. Dette fastslår Riksrevisjonen i sin rapport om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren. Rapporten ble overlevert helseminister Bent Høye 25. mars. Undersøkelsen er avgrenset til bruk av følgende meldingstyper: epikrise, henvisning, laboratorie- og røntgenmeldinger og

pleie- og omsorgsmeldinger.

Viktigste funn

Hovedfunnene er:

  • Det er klare svakheter ved Helse- og omsorgsdepartementets planlegging, styring og oppfølging av arbeidet med elektronisk meldingsutveksling

  • Status og vesentlige konsekvenser var ikke godt nok utredet i forkant av Samspill 2.0

  • Det er svakheter ved departementets styringsinformasjon og oppfølging

  • Helse- og omsorgsdepartementets virkemiddelbruk har ikke vært tilpasset mål, status og utfordringer på området

  • Ambisiøse mål krever sterkere virkemiddelbruk

  • Allerede utviklede tekniske løsninger er ikke tatt i bruk eller benyttes ikke i tråd med nasjonal samhandlingsarkitektur

Fragmentert ansvarsfordeling

Rapporten sier også en fragmentert ansvarsfordeling har bidratt til at aktørene står fritt til å prioritere innføringen av elektronisk meldingsutveksling ulikt.

Elektronisk meldingsutveksling er et teknisk krevende tiltak som må innføres så sammenfallende i tid som mulig for at løsningene skal fungere effektivt. Undersøkelsen indikerer at dagens organisering av innføringen bidrar til at aktørene mangler insentiver for å være tidlig ute med å investere i nødvendig teknologi.

Rapporten kan leses i sin helhet på www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Sider/ElektroniskMeldingsutveksling.aspx

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.