logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2014 / 4 / Spør advokaten. Regler for egenmelding ved sykdom

Spør advokaten. Regler for egenmelding ved sykdom

NTFs advokater får mange spørsmål om praktiske og juridiske problemstillinger fra tannlegenes hverdag. Tidende tar opp enkelte av disse problemstillingene i en egen spalte. Leserne oppfordres til å komme med egne spørsmål som kan sendes til redaksjonen.

Regler for egenmelding ved sykdom

Kan du fortelle meg litt om reglene som gjelder omkring egenmelding ved sykdom?

Svar: Ved egenmelding ved sykdom vurderer den ansatte selv sin helsesituasjon og varsler deretter arbeidsgiveren om at han eller hun er arbeidsufør på grunn av sykdom, jf. folketrygdloven § 8-23. Arbeidstaker er ansvarlig for at melding om sykefravær blir gitt arbeidsgiveren så tidlig som mulig første fraværsdag. Meldeplikten første dag gjelder alt sykefravær enten det dokumenteres med legeerklæring eller egenmelding.

Dersom arbeidstakeren ikke har meldt fra til arbeidsgiver om fraværet har arbeidstaker ikke rett til sykepenger med mindre det foreligger en gyldig grunn for ikke å ha gitt beskjed.

Når arbeidstakeren er tilbake i arbeid kan arbeidsgiveren kreve at den ansatte skriftlig bekrefter fraværet i form av en egenerklæring. Slik erklæring kan ikke kreves dersom arbeidstakeren fremlegger legeerklæring fra første fraværsdag jf. folketrygdloven § 8-26. Det anbefales å utarbeide et enkelt standardskjema for utfylling av egenerklæring ved sykdom som arbeidsgiver kan oppbevare og benytte til oversikt og statistikk over sykefraværet i virksomheten. Det kan ikke kreves at arbeidstaker oppgir hva slags sykdom som har forårsaket fraværet.

Egenmelding kan kun benyttes for hele fraværsdager. Møter arbeidstakeren på jobb og går hjem i løpet av dagen på grunn av sykdom eller kommer senere på grunn av sykdom, er dette ikke en sykefraværsdag i lovens forstand.

For å få rett til å nytte egenmelding må arbeidstakeren ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder forut for sykefraværet jf. folketrygdloven § 8 - 24. Egenmelding kan benyttes for opptil tre kalenderdager om gangen. Ved nytt sykefravær innen 16 kalenderdager regnes tidligere fraværsdager uten legeerklæring med.

Varer arbeidsuførheten utover de tre kalenderdagene egenmelding er benyttet, kan arbeidsgiveren kreve legeerklæring. Hvis arbeidstaker er syk og gir egenmelding fredag, kan arbeidsgiver følgelig kreve legeerklæring fra mandag hvis arbeidstaker fortsatt er syk. Likeledes kan arbeidsgiver kreve legeerklæring ved sykefravær utover 4 tilfeller av sykefravær med egenmelding i løpet av en periode på 12 måneder jf. folketrygdloven § 8 - 27. IA-bedrifter har andre regler enn det som fremkommer her.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.