logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2014 / 4 / Legelisten.no er til nytte for både tannleger og pasienter

Legelisten.no er til nytte for både tannleger og pasienter

I Den norske tannlegeforenings Tidende nr. 2 i år kommer redaktør Ellen Beate Dyvi med kritikk av Legelisten.no som fortjener tilsvar. Kritikken er sentrert om tre punkter: 1) At vi tillater pasienter å evaluere tannleger, hvilket Dyvi mener pasienter ikke er kompetente til å gjøre; 2) At vi har publisert informasjon om tannleger som har fått advarsler fra Statens helsetilsyn, som Dyvi mener pasienter ikke har grunnlag for å kunne forstå; og 3) At Legelisten.no er organisert som et kommersielt foretak.

For å ta det siste først: ja, det stemmer at vi er organisert som et AS, og ja, vi håper at vi på sikt vil klare å lage en så bra tjeneste at det blir mulig å gjøre nettsiden til et økonomisk levebrød. Men er det en motsetning mellom det å lage gode tjenester for pasienter og samtidig tenke økonomi? De fleste tannleger i Norge er organisert i kommersielle foretak og deres virksomhet har således en klar økonomisk dimensjon. Den klarer de aller fleste tannleger heldigvis å kombinere med å utføre gode tjenester for sine pasienter. Selv om vi ikke er tannleger, så håper vi også vi vil klare å få til dette.

Så til det første punktet: Har pasienter kompetanse til å vurdere arbeidet en tannlege gjør? Vi er enige i at det for pasienter i mange tilfeller vil være vanskelig å vurdere det faglige arbeidet en tannlege gjør. Men, som de fleste tannleger vil være godt kjent med, så er det flere dimensjoner ved ett tannlegebesøk enn den rent medisinske kvaliteten. Kommunikasjon er en slik annen dimensjon. Er god kommunikasjon mellom tannlege og pasient viktig? Ja. Vil en pasient være i stand til å vurdere om kommunikasjonen var god eller dårlig? Ja, det mener vi.

En annen dimensjon er tilgjengelighet. Er det lett å få time hos tannlegen når det oppstår behov? Begynner timen som avtalt? For mange pasienter er tilgjengelighet en viktig faktor og tilgjengelighet er utvilsomt en dimensjon pasienter evner å vurdere.

Det er nettopp disse ikke-faglige dimensjonene, som kommunikasjon, tilgjengelighet og pris, vi oppfordrer pasienter til å fokusere på når de skriver vurderinger på Legelisten.no. Dette er faktorer vi mener pasienter har godt grunnlag for å vurdere, faktorer som er relevante for andre pasienter.

Når det er sagt, så er det nå mer og mer forskning som viser at det er en sammenheng mellom pasientvurderinger skrevet på nett og kvaliteten i helsetjenester. Studier fra både USA og Storbritannia finner for eksempel en klar sammenheng mellom dødeligheten på sykehus og anonyme vurderinger skrevet på nett. Så i fraværet av mer vitenskapelige og objektive kvalitetsindikatorer, så er kanskje ikke pasienters vurderinger så verst likevel.

Så til spørsmålet om vi burde ha publisert informasjon om tannleger som har fått advarsler og andre reaksjoner fra Helsetilsynet. I vår evaluering av dette har vi lagt vekt på to forhold: Er dette relevant informasjon for pasienter? Og er det andre tungtveiende grunner til å ikke publisere dette? Svaret på det første mener vi, åpenbart, er ja. En advarsel, eller en inndragelse av autorisasjon, gis kun ved alvorlige pliktbrudd og kun etter en grundig behandling av Fylkeslegen og Helsetilsynet. Og berørt tannlege får alltid anledning til å gi sin versjon av saken før en reaksjon ilegges. At pasienter har interesse av å vite utfallet av slike saker er for oss helt åpenbart.

Er det så andre tungtveiende grunner til å la være å publisere denne typen informasjon? Hensynet til berørte tannleger kan tenkes å være en slik grunn. At det kan være en belastning for en tannlege å få publisert at han eller hun har fått en reaksjon fra Helsetilsynet ser vi. Men hva er viktigst: at pasienter får tilgang til relevant informasjon når de skal velge tannlege eller at en tannlege beskyttes mot et eventuelt ubehag? Vi mener hensynet til pasientene må gå foran, men respekterer at andre kan ha andre synspunkter på dette.

La oss også legge til at vi ikke oppfordrer pasienter til å unngå tannleger som har fått reaksjoner fra Helsetilsynet. Vi oppfordrer kun pasienter til å undersøke saken nærmere dersom de ser at en tannlege de vurderer å gå til har fått en slik irettesettelse. Gjelder advarselen et forhold som er langt tilbake i tid, eller kanskje en administrativ forseelse? Da har den liten relevans for valget av tannlege. Er det nylig gitt gjentatte advarsler til tannlegen for brudd på forsvarlighetskravet i helsepersonelloven? Da er det kanskje en tannlege man bør tenke seg om to ganger før man besøker.

I «Presidenten har ordet» i forrige utgave av Tannlegetidende, påpeker Camilla Hansen Steinum at det den siste tiden har vært en bekymringsfull utvikling der ikke-tannleger i stadig større grad utfører tannlegearbeid. Steinum går så langt som å si at praksisen er «svært uheldig for pasientsikkerheten». Noen få dager etter at vi la ut informasjon om tannleger som hadde fått reaksjoner fra Helsetilsynet førte denne informasjonen til at en person som opererte som tannlege i Vestfold, men som ikke hadde autorisasjon, ble avslørt. Offentliggjøring av informasjon om hvem som er tannleger, hvilke kvalifikasjoner de har, og andre pasienters erfaringer med ulike tannleger, kan bidra til å hindre fremveksten av useriøse aktører i bransjen.

Vi mener alle seriøse tannleger i Norge, Tannlegeforeningen og Legelisten.no burde dele samme mål: Det må bli enkelt for pasienter å finne frem til de mange gode og seriøse tannlegene som driver forsvarlige praksiser med høy kvalitet. Legelisten.no er et virkemiddel for å få til dette. Vi påstår på ingen måte at siden er perfekt, vi har massevis av forbedringspotensial og perfekt informasjon vil uansett aldri finnes, men vi mener likevel at nettjenesten er en klar forbedring i forhold til det som har vært før, primært jungeltelegrafen og Gule Sider.

Med Legelisten.no blir det enklere for pasienter å finne frem til de mange gode og seriøse tannlegene i Norge. Det er både pasienter, seriøse tannleger og Tannlegeforeningen tjent med.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.