logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2014 / 4 / Engasjement fører frem

Engasjement fører frem

Finansieringen av Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) i Norge kan lede til kryss-subsidiering og er ikke i tråd med EØS-avtalens regler for statsstøtte. EFTAs overvåkningsorgan ESA anbefaler derfor endringer i finansieringssystemet. 12. mars kom pressemeldingen med budskapet om at Norge må endre finansieringen av den offentlige tannhelsetjenesten.

En interessant side av denne saken er at den ble fremmet av en norsk tannlege som ikke ga seg selv om han ikke fikk gehør hos NTF da han henvendte seg dit, via sin lokalforening, i mai 2011. Den gang, for nesten tre år siden svarte NTFs ledelse at den ikke fant det aktuelt å foreta noen videre utredning av spørsmålet om hvorvidt subsidierte takster i den offentlige tannhelsetjenesten er i strid med gjeldende EØS-regler og -lovverk.

Alle kan ta feil og det er ikke for å henge ut noen at foreningens svar på medlemmets henvendelse nevnes her. Poenget mitt er at det kan lønne seg ikke å gi seg. Det har verden sett mange ganger, som for eksempel da David sloss mot Goliat - hvis vi skal tro bibelhistorien. Jeg har stor sans for enkeltpersoner som ikke gir seg når de tror de har rett, selv om de får nei i første omgang og fra instanser som er satt til å forvalte. Ikke slik å forstå at den lille mann alltid har rett og at de store alltid tar feil. Men noen ganger er det sånn, og da er det fint at den som tør å spørre ikke gir seg så lett. I dette tilfellet ble saken kjørt helt frem til EFTAs overvåkingsorgan, som nå har avgitt sitt svar.

Bakgrunnen for spørsmålet fra den aktuelle tannlegen var at det skulle opprettes en prisportal. Den privatpraktiserende tannlegen argumenterte med at Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) i Norge har et element av subsidiering ved behandling av voksne betalende pasienter, slik at DOTs priser i en prisportal blir kunstig lave. Det konkrete spørsmålet fra medlemmet var: Er en slik subsidiering i en konkurranseutsatt bransje som markedet på betalende pasienter et brudd på gjeldende EØS-regler eller lovverk?

ESAs svar er at slik kan det være etter dagens praksis, og de etterlyser derfor gjennomsiktighet i rutinene. I pressemeldingen heter det videre:

I Norge er tannhelsetjenester gratis for barn og ungdom, psykisk utviklingshemmede, grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. Den offentlige tannhelsetjenesten tilbyr også subsidierte tjenester til voksne pasienter i spredtbygde strøk med mangelfull tannlegedekning. I tillegg til dette kan den offentlige tannhelsetjenesten også tilby tannhelsetjenester til befolkningen forøvrig.

ESAs beslutning retter seg mot de subsidierte tannhelsetjenestene i spredtbygde strøk og tjenester tilbudt i konkurranse med private tannleger. ESA har konkludert med at dagens finansieringssystem kan lede til ulovlig kryss-subsidiering og utgjøre statsstøtte som ikke er forenlig med EØS-avtalen.

ESA har altså foreslått at norske myndigheter klargjør i hvilke områder subsidier er nødvendig for å sikre tannhelsetjenester til hele befolkningen til en rimelig pris. Videre foreslår ESA at det må holdes adskilte regnskaper for å sikre at subsidier ikke brukes til å gi den offentlige tannhelsetjenesten en fordel som er konkurransevridende.

Overvåkingsorganet ESA har gitt Norge frist til 14. april med å avgjøre om de aksepterer endringen.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.