logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2012 / 8 / Odontologistudenters muligheter til å arbeide som tannlege

Odontologistudenters muligheter til å arbeide som tannlege

Tillatelse til å utøve tannlegeyrket gis først når utdanningsløpet er fullført. Er man utdannet i Norge får man denne tillatelsen i form av en autorisasjon (ikke lisens). Autorisasjonssøknad sendes til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH). Odontologistudenter kan ikke få midlertidig lisens til å utøve tannlegeyrket

Så lenge man ikke har autorisasjon som tannlege kan man bare jobbe som medhjelper hos en autorisert tannlege (enten i privat eller offentlig virksomhet). Når man jobber som medhjelper skal man være underlagt en autorisert tannleges tilsyn og kontroll ved utføringen av pasientbehandling. Tannlegen som utfører tilsyn og kontroll må derfor være fysisk tilgjengelig hele tiden. Reglene om medhjelpere finnes i helsepersonelloven § 5 som lyder:

§ 5. Bruk av medhjelpere

Helsepersonell kan i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver til annet personell hvis det er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den oppfølgning som gis. Medhjelpere er underlagt helsepersonells kontroll og tilsyn.

Elever og studenter skal som regel bare gis oppgaver ut fra hensynet til opplæring.

Rammene for hvilke arbeidsoppgaver man kan utføre som tannlegestudent avhenger både av studentens og den autoriserte tannlegens kompetanse, jf. forsvarlighetsprinsippet (helsepersonelloven § 4). Det følger av forsvarlighetsprinsippet at alt helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Regelen er at etter tredje studieår kan studenter utføre tannpleieroppgaver. Etter fjerde studieår kan de utføre ukompliserte tannlegeoppgaver. Merk at det også kan være mulig å skaffe seg erfaring fra tannklinikk ved å arbeide som medhjelper med tannhelsesekretæroppgaver etter både første og andre studieår.

Som medhjelper kan man ikke ha selvstendig behandleransvar. Det arbeidet studentmedhjelperen utfører på pasientene må imidlertid alltid registreres på pasientenes journaler i studentens navn/med vedkommendes initialer, og dermed identifiseres som vedkommendes arbeid. Studenten kan med andre ord aldri foreta nedtegnelser i journalen i praksiseiers/veiledende tannleges navn. Det er derfor viktig at studentmedhjelperen har en egen bruker-id i klinikkens journalsystem.

Siden man som medhjelper ikke kan ha selvstendig behandleransvar overfor pasientene må man i praksis være ansatt i klinikken man skal arbeide i. Det skal skrives en arbeidsavtale mellom arbeidsgiver og studentmedhjelper som gjelder den perioden vedkommende skal arbeide i klinikken. Siden det her vil dreie seg om praksisarbeid som i sin natur er tidsbegrenset følger det av arbeidsmiljøloven at man kan ansettes midlertidig og ikke følge hovedregelen om at man skal være fast ansatt.

Noen tannlegestudenter etablerer sitt eget selskap (vanligvis enkeltpersonsforetak) allerede før de har fått autorisasjon som tannlege. Man kan imidlertid ikke levere tannlegetjenester fra dette foretaket før man har fått autorisasjon. Som selvstendig næringsdrivende er man faglig og økonomisk ansvarlig for de tjenester som leveres av virksomheten sin og man må tegne pliktig ansvarsforsikring i Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Det er først når man har mottatt sin autorisasjon som tannlege at det er mulig å få tegnet slik forsikring. Før autorisasjon er innvilget er den eneste muligheten til å få forsikring å være ansatt hos en autorisert tannlege og gjennom ansettelsesforholdet være omfattet av dennes ansvarsforsikring i NPE.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.