logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2012 / 11 / Nøye utvalgt
Streik blant tannhelsesekretærer ved Colosseumklinikken i Trondheim:

Nøye utvalgt

Åtte tannhelsesekretærer ved Colosseumklinikken i Trondheim er tatt ut i streik av fagforeningen Parat. Streiken var et faktum 1. oktober, og den pågår fortsatt når dette skrives, den 29. november. Streiken markerer en kampanjestart fra Parats side, og Colosseumklinikken opplever seg utvalgt, fordi de er store, med mange ansatte - og dermed potensielt mange fagforeningsmedlemmer for Parat.

Denne annonsen sto i Adresseavisen 28. november i år.

Bakgrunnen for streiken er et krav om tariffavtale for tannhelsesekretærene, der kravet om avtalefestet pensjon, AFP, er ufravikelig.

Parat bruker sterke virkemidler og offensiv retorikk, og de sier at de aldri gir seg. Det siste utspillet er en stor annonse i Adresseavisen 28. november, som sier at ni tapre tannhelsesekretærer har streiket i ni uker for å få en helt vanlig tariffavtale. De støttes av ni millioner arbeidstakere fra en samlet nordisk fagbevegelse, heter det videre. Og appellen til slutt er: Vis din støtte ved å boikotte Colosseumklinikken så lenge streiken pågår!

For den jevne avisleser som ikke kjenner virkeligheten er det lett å ledes til å tro at det Parat nå søker å få gjennomslag for ved Colosseumklinikken, det de i annonsen kaller en helt vanlig tariffavtale, er noe som alle andre tannhelsesekretærer har. Alle norske tannleger vet at det ikke er sånn det er. I det private tannhelsenorge er det ingen som har tariffavtaler, og under to prosent av arbeidsgiverne har et tilbud om AFP til sine ansatte.

Parat legger ikke skjul på at de har bestemt seg for at nå skal tannhelsebransjen erobres, og de har uttrykt at `dette er starten på en kampanje der alle landets private tannleger kan forvente seg et krav''. Denne saken vil således kunne ha betydning for hele den private delen av tannhelsenorge.

Colosseumklinikken er altså valgt fordi de er store, og ikke fordi de skiller seg ut og har gjort noe annet og dårligere overfor sine ansatte enn andre arbeidsgivere - som normalt er det som utløser en svertekampanje av den typen Parat nå gjennomfører. Og den har effekt. Colosseumklinikken begynner å merke avbestillingene fra pasienter.

Tidende møter ledelsen ved Colosseum Dental AS i Oslo, representert ved administrerende direktør Per Rehnberg, gründer og sjefstannlege Gard Lauvsnes, HR-direktør Ragnhild Hauge Waters og regionansvarlig Rikke Overgaard, som forteller om situasjonen i Trondheim:

- Parat begynte arbeidet med å mobilisere tannhelsesekretærene for cirka halvannet år siden. Åtte av elleve tannhelsesekretærer er nå organisert i Parat, og tatt ut i streik, mens en niende meldte seg ut av fagforeningen bare kort tid før streiken. Vi vil påstå at det er oppstått en mobbekultur blant sekretærene i Trondheim, der de som ikke ville være med ble frosset ut av de andre.

- For å avhjelpe situasjonen vi er i akkurat nå, med åtte sekretærer i streik, har vi leid inn fire tannhelsesekretærer for å sikre at pasientene får forsvarlig behandling.

- De streikende kan holde på lenge, selv om de naturligvis ikke får lønn av oss under streiken. De får dagpenger av Parat, og Parat har antagelig en stor streikekasse. Tannhelsesekretærene våre er billig arbeidskraft for dem, i deres kamp eller arbeid med å erobre det private tannhelsenorge.

- Slik vi ser det er de streikende sekretærene våre ikke annet enn brikker i fagforeningens maktspill. Signaler vi har mottatt tyder også på at de streikende bare i mindre grad har forstått kravet de streiker for.

- Et eksempel på hvordan Parat arbeider for å holde streikemoralen oppe, er kåringen av streikelederen blant de ansatte ved Colosseumklinikken i Trondheim til årets tillitskvinne på Parats årsmøte i Trondheim nå nylig.

- Colosseum følger i dag tannhelsebransjens sentrale mønsteravtale. En vesentlig del av denne er tarifflønn. I Colosseum har alle tannhelsesekretærene tarifflønn, hvor flere også ligger godt over denne. Utover dette har vi selvsagt OTP, som er en lovpålagt tjenestepensjonsordning for alle ansatte. Vi har også valgt å prioritere flere velferdsordninger, og ikke minst kurs og utvikling.

- De generelle tilbakemeldingene fra de ansatte på de øvrige Colosseumklinikkene er at deres viktigste anliggende er at man følger mønsteravtalen og at eventuelle pensjonsjusteringer gjennom ordinære lønnsoppgjør gjerne kan gjøres gjennom våre eksisterende pensjonsordninger.

- Siden Colosseum allerede følger bransjens mønsteravtale, har vi hele veien vært positivt innstilt til, som del av et lønnsoppgjør, å diskutere en tariffavtale hvor hovedlinjene i mønsteravtalen legges til grunn. Denne kan dog ikke inneholde AFP fordi dette er en uavklart ordning politisk, og dermed uforutsigbar hva angår kostnader og innhold. Colosseums marginer er i dag bare akkurat innenfor grensene av forsvarlig drift. Innføring av en slik ordning vil derfor bety usikkerhet både for Colosseum som arbeidsgiver, og dermed også for tannlegene og medarbeiderne som arbeider i Colosseum.

- Hva skjer hvis dere aksepterer kravet fra de streikende i Parat?

- I den situasjonen som er oppstått har Colosseum to valgmuligheter, slik vi ser det.

- Vi kan akseptere kravet og innføre tariffavtale, inkludert AFP, i Colosseum. Da har vi følgende alternativer for å dekke inn de økte kostnadene: Nedbemanning av assistenter på klinikkene eller nedjustering av lønn og honorar for tannlegene, eventuelt økte priser for pasientene.

- Den andre valgmuligheten er å avvise kravet, og la streiken fortsette. Ut fra vårt ønske om å ta vare på arbeidsplassene i selskapet og samtidig beholde dagens kompensasjonsordninger, er dette for tiden det eneste farbare alternativet.

- Hvilke reaksjoner mottar dere fra andre tannleger?

- Vi mottar en god del sympatierklæringer fra privatpraktiserende tannleger. Og vi vet samtidig at vi er en konkurrent til mange, som kanskje ikke er så lei seg for det vi opplever nå. Vårt synspunkt er at deres reaksjon kanskje er litt korttenkt, med tanke på hva fagforeningens plan er.

- I hvilken grad har dere vært i kontakt med Tannlegeforeningen i denne saken?

- Vi har vært i møte med foreningen. Og NTFs president har også vært i kontakt med ledelsen i Parat for å påvirke i retning av en løsning. Samtidig har det vært kontakt med arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Men det er uklart om og hva vi kan få hjelp til i denne situasjonen.

- I Sverige, der jeg kommer fra, ville foreningen og tannlegene reagert helt annerledes og mobilisert og stått sammen på en annen måte enn det jeg opplever her i Norge, sier Per Rehnberg, og legger til at han er klar over at det er store kulturforskjeller mellom Sverige og Norge.

Håper på snarlig løsning

- NTF er ikke en del av konflikten mellom Parat og Colosseumklinikken, men den angår oss fordi vi har medlemmer som arbeider ved klinikken og som rammes av den, og fordi konflikten i ytterste konsekvens angår vårt felles omdømme, sier NTFs generalsekretær i en kommentar, og fortsetter:

- Løsningen på den konkrete konflikten kan bare finnes gjennom dialog mellom partene. Parat bruker streikevåpenet som er et etablert og akseptert element i norsk arbeidsliv. Bedriften på sin side prøver å holde virksomheten i gang med minst mulig avbrudd.

- Det er vanskelig for utenforstående å vurdere rett eller feil i en slik situasjon. Det dreier seg nesten alltid om en dialog som gikk i vranglås. Den åpne konflikten tvinger som regel fram kompromissviljen hos begge parter.

- En langvarig konflikt sliter på partene. Det er ikke unaturlig at det i konflikten kan vanke mer eller mindre usaklige påstander om motparten. NTF antar likevel at både Parat og Colosseumklinikken forholder seg korrekt og vi forstår at man på begge sider benytter alle tilgjengelige midler for å fremme sin sak.

- NTF tar avstand fra påstanden om at kolleger benytter situasjonen i Trondheim til å oppnå konkurransefordeler versus Colosseumklinikken. Vi har ingen grunn til å tro at det er tilfelle.

- NTF har hatt flere kontakter med våre medlemmer ved Colosseumklinikken (CK) og bistår dem i situasjonen. Tannlegene (som er NTFs medlemmer) rammes som en uskyldig tredjepart i en konflikt de ikke har noen del i, gjennom sitt leieforhold med CK. De opplever dels at pasientene uteblir som følge av pågående boikottaksjon, og dels at de ikke får de tjenestene de betaler for fra CK. Til sammen innebærer dette at deres næringsvirksomhet lider. Og de kan lite gjøre med saken, fordi de ikke har noe arbeidsgiverforhold til de streikende. NTF forsøker å støtte tannlegene i denne vanskelige situasjonen, men vi kan heller ikke ta aktivt del i konflikten fordi CK som virksomhet ikke er medlem hos oss. NTF er p.t ikke en arbeidsgiverorganisasjon og organiserer den enkelte tannlege, ikke bedriftene deres.

- NTF har også hatt samtaler med begge sider i konflikten og bidrar med innspill til partene, men NTF kan ikke løse konflikten for dem.

- AFP er bare i beskjeden grad tatt i bruk i privat tannhelsesektor. Generelt er imidlertid AFP et element i de aller fleste tariffavtaler i øvrig privat sektor. Ny AFP har større grad av forutsigbarhet enn gammel ordning. Arbeidsgiversidens kostnader i 2013 blir to prosent av lønnskostnadene begrenset oppad til en lønn tilsvarende 7G. AFP er et akseptert sosialt gode i store deler av arbeidslivet, herunder hele offentlig sektor. At spørsmålet reises også i vår bransje er derfor ingen overraskelse. Hva kostnadene til AFP kan bli i framtiden er usikkert. Det avhenger blant annet av om staten opprettholder sitt engasjement i ordningen og av omfanget av utbetalinger. At premien vil stige i kommende år er sannsynlig.

- Hverken pensjon generelt eller AFP spesielt er del av den nåværende mønsteravtalen som NTF (og Virke) årlig forhandler med blant andre Parat. Temaet ble heller ikke tatt opp fra partene under revisjonsforhandlingene så sent som i august i år. NTF vil selvsagt vurdere dette dersom det fremmes som krav ved neste korsvei, og vi kan eventuelt være med på å diskutere temaet dersom dette er ønskelig, og dersom det kan bidra til å løse konflikten i Trondheim. Vi er imidlertid klar over at NTF per i dag ikke kan inngå bindende avtaler eller være part i tariffavtaler på medlemmenes vegne.

- NTF håper at partene gjennom forhandlinger finner fram til en snarlig løsning på konflikten.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.