logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2011 / 15 / §§§Spør advokaten

§§§Spør advokaten

Ansvarsforsikring og NPE

Kan tannleger bli stevnet personlig nå som vi har ordningen med pasientskadeerstatning? Hvis ja, kan NTF å tilby en ansvarsforsikring som sikrer medlemmene i slike situasjoner?

Svar: Innføring av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) forhindrer ikke direktesøksmål mot tannleger. Pasientene kan med andre ord velge om de vil sende sin sak til NPE eller få en rettslig avgjørelse av domstolene av sitt erstatningskrav.

NPE-ordningen dekker økonomisk tap og menerstatning dersom det foreligger en pasientskade som skyldes svikt i tannhelsehjelpen. Ansvaret er med andre ord nå objektivisert - det vil si at en erstatningsutbetaling ikke lenger forutsetter at tannlegen har opptrådt uaktsomt. For å nå frem overfor domstolene med et slikt krav må pasienten derimot bevise uaktsomhet fra tannlegens side. Terskelen for å få medhold i et krav om økonomisk tap eller menerstatning er altså lavere hos NPE enn hos domstolene. En tannlege kan altså bli stevnet personlig av en pasient som krever erstatning, men det skal mer til for pasienten å nå frem overfor domstolene enn overfor NPE. Det vil derfor sjelden være hensiktsmessig for pasienten å gå til søksmål mot tannlegen for å få erstatning for økonomisk tap eller menerstatning.

I motsetning til den tidligere ansvarsforsikringen er det imidlertid to elementer som ikke dekkes av NPE-ordningen.

Det første er oppreisningserstatning (erstatning for såkalt «tort og svie»). Det skal svært mye til før en pasient får medhold i et krav om oppreisningserstatning etter norsk rett. Dette fordi utbetaling av oppreisningserstatning forutsetter at tannlegen enten har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig.

Det andre er tannlegens kostnader til retthjelp i forbindelse med en stevning fra pasient.

NTF har foreløpig valgt å ikke inngå en avtale om tilleggsforsikring for det restforsikringsbehov som ikke dekkes av NPE. Foreningen har vært i dialog med forsikringsselskap om dette men har foreløpig valgt å avvente inngåelse av en slik kollektiv ordning på vegne av sine privatpraktiserende medlemmer. NTFs hovedstyre har imidlertid åpnet for at medlemmer som blir utsatt for direktesøksmål fra pasient får mulighet til å søke økonomisk bistand fra NTFs rettshjelpfond for å få dekket kostnader til rettshjelp.

Blir tannlegen dømt til å betale erstatning for økonomisk tap eller menerstatning er det svært viktig at tannlegen har hatt dialog med NPE fra det tidspunkt et søksmål fremmes. Dette for å sikre at NPE vil yte refusjon for erstatningsutbetalingen til pasienten. Blir tannlegen derimot dømt til oppreisningserstatning vil det være naturlig at den enkelte dekker dette selv, siden en slik utbetaling bare vil kunne skje hvis tannlegen har opptrådt grovt uaktsomt eller med forsett.

NTF vurderer fortløpende behovet for å inngå en slik kollektiv avtale på vegne av de privatpraktiserende medlemmene i foreningen.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.