logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2008 / 9 / Foredrag torsdag 16. oktober

Foredrag torsdag 16. oktober

Åpning

Åpning av NTFs landsmøte og Nordental 2008

Åpningstale

NTFs president, Gunnar Lyngstad

Kunstneriske innslag

Øyvind Elgenes og en gitarist

Over til fagprogrammet

Leder i NTFs fagnemnd, Inger-Johanne Nyland

Helsedirektoratets forventninger til framtidas tannhelsetjenester

Helsedirektoratet er i gang med oppfølgingen av Stortingsmelding nr. 35 (2006 – 2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester. Det vil bli lagt vekt på hvilke grep Helsedirektoratet mener er nødvendige for at visjonene i denne meldingen skal bli en realitet. Helsedirektoratets hovedoppgave er å bidra til å utvikle og effektivisere både det helsefremmende og forebyggende arbeidet samt tjenestetilbudet i helsetjenesten. Direktoratet har tre roller. Det er et fagdirektorat, et forvaltningsorgan og en iverksetter av vedtatt politikk på hele helseområdet.

Bjørn-Inge Larsen, helsedirektør, Helsedirektoratet. Han leder Helseberedskapsrådet, Pandemikomiteen og Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten og er nestleder i styret til Verdens helseorganisasjon i Europa.

Torsdag kl. 1000 – 1200

Is evidence based treatment planning in prosthetic dentistry realistic, or only an illusion?

Sekvensleder: Gunhild V. Strand

In daily practice, dentists routinely face the challenge of making fast and difficult decisions. These are mostly influenced by paradigms dictated by basic dental education and many years of clinical practice.

When planning a fixed reconstruction, the options are tooth-supported or implant-supported fixed dental prostheses (FDPs) or single crowns (SCs). These treatment options have various documented longevities and biological as well as technical risks that should be considered during treatment planning.

As there are no randomized controlled clinical trials (RCTs) in the dental prosthetic literature comparing tooth-supported FDPs to implant-supported FDPs, it is an open question whether or not the practice of evidence-based treatment planning is at all possible in prosthetic dentistry.

During this lecture, several common clinical situations will be discussed and attempts will be made to perform evidence based treatment planning. Special considerations will be given to the vitality of the teeth, periodontal conditions, the remaining tooth structure, esthetic priority, the presence or absence of reconstructions on adjacent teeth and the morphology of the alveolar bone in edentulous areas.

Bjarni E. Pjetursson

Professor, Reykjavik

Målgruppe

Tannleger

Torsdag kl. 1330 – 1630

Periodontitt og generell helse

Sekvensleder: Berit Øra

Foredraget tar sikte på å gi en presentasjon over de viktigste generelle sykdommer av betydning, ved utvikling og behandling av kronisk marginal periodontitt.

 • Patogenesen (forenklet) og mulig innvirkning fra sykdommer og vaner

 • Hjerte-kar-sykdommer

 • Høyt blodtrykk

 • Diabetes

 • Røyking

 • Stress

Kari-Mette Andersen

Spesialist i periodonti, tannlegespesialistene AS, Tromsø

Målgruppe

Tannleger, tannpleiere

Torsdag kl. 1330 – 1530

Alzheimers sykdom – alderdommens svøpe

Sekvensleder: Pia Titterud Sunde

Alzheimers sykdom er den sykdom som hyppigst fører til progressiv demens. Sykdommen kan opptre fra 40-års alderen, men er mest prevalent i aldersgruppen over 70 år. Årsaken til sykdommen er ukjent, men arvelige faktorer og faktorer knyttet til livsstil kan øke risikoen. Diagnosen er enkel i fremskredet stadium, men kan være svært vanskelig i et tidlig stadium. Det fins ingen kur, kun symptomatisk behandling med begrenset effekt og som fortar seg over tid. Nye behandlingsstrategier er under utforskning, spesielt er det knyttet mye spenning til et pågående vaksineforsøk.

Knut Engedal

Professor, Ullevål Universitetssykehus

Målgruppe

Hele tannhelseteamet

Torsdag kl. 1330 – 1530

Vad er lege artis inom endodontien?

Sekvensleder: Lars Ulvestad

Modern klinisk endodonti är väl förankrad i en biologisk grundsyn. Under de senaste tio åren har den teknologiska utvecklingen inom ämnesområdet varit omvälvande och en rad nya tekniker och material har introducerats. Samtidigt har kravet ökat på att metoder för diagnostik och behandling ska vila på vetenskaplig grund.

Föredraget har som syfte att, mot bakgrund av denna utveckling, belysa några vanligt förekommande kliniska frågeställningar:

 • Är det lege artis att arbeta utan kofferdam?

 • När är pulpaöverkappning en lämplig behandlingsform?

 • Hur bestäms korrekt rensdjup?

 • Kan en tand rensas och rotfyllas i samma sittning?

 • Ska läkning inväntas innan tanden restaureras?

 • Ska endodontisk behandling efterkontrolleras?

Thomas Kvist

Klinikchef, Specialistkliniken för endodonti, Odontologiska universitetsklinikerna, Göteborg

Kerstin Petersson

Professor, Avdelningen för endodonti, Malmö högskola

Claes Reit

Professor, Avdelningen för endodonti, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Målgruppe

Tannleger

Torsdag kl. 1330 – 1630

Yrkesskador, yrkeshygiene og allergier inom tandvården

Sekvensleder: Ivar Parmann

Tandvården är under ständig förändring med allt fler nya material och en allt större tidspress. Tandvårdspersonal utgör också en riskgrupp vad gäller yrkesskador och allergier. Förebyggande åtgärder och ökad kunskap har visat sig verkningsfulla men fortfarande är prevalensen av hudbesvär högre hos tandvårdpersonal.

Föreläsningen kommer att ge en översikt över de besvär som man som personal kan råka ut för, deras orsaker och vad man som personal kan göra för att minska riskerna.

Ulf Örtengren

Professor, UiT

Målgruppe

Hele tannhelseteamet

Torsdag kl. 1330 – 1530

Hjälp, min patient mår dåligt! Akut omhändertagande inom tandvården

Sekvensleder: Ivar Parmann

Allvarliga akuta situationer som uppstår inom tandvården där människoliv står på spel kan ske. När det händer är det viktigt att veta hur man ska göra och ha utrustning till hands. Föreläsningen ger en vägledning om hur du skall göra när något akut inträffar och det är bråttom. En genomgång av de vanligaste akuta tillstånden som kan vara livshotande tas upp, såsom allergisk reaktion, anafylaktisk chock, främmande kropp, hjärtinfarkt, insulinkänning, svimning etc. Förslag ges också på vad en akutlåda bör innehålla och hur de föreslagna preparaten används.

Eva Edblad

Spesialist i pedodonti, instruktør i basal HLR (hjerte-lunge-reddning)

TkNN (Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Nord Norge)

Målgruppe

Hele tannhelseteamet

Torsdag kl. 1530 – 1700

Det blir ikke hull i en tann som er ren Forebyggende tannhelse sett med en kulturhistorikers blikk

Ansvarlig: Norsk Odontologihistorisk Forening ved Erik G. Lien

Foredragsholderen vil vise hvordan man gjennom bladet Munnpleien i perioden fra 1910 til 1940 formidlet betydningen av god tannhelse og hvordan god tannhelse skulle oppnås til den norske befolkningen. Tannråte ble i perioden betegnet som tidens største folkesykdom og en trussel mot folkehelsen. Kampen mot tannsykdom tolkes som et nasjonsbyggingsprosjekt. «Uten gode tenner, kan man ikke skape gode borgere» var, for eksempel, en ikke uvanlig ekspertuttalelse. Det vil også bli trukket noen linjer til hvordan det forebyggende arbeidet legges opp i dag.

Foredraget bygger delvis på en hovedfagsoppgave i etnologi fra 2006.

Kirsten Frønæs

Cand.philol. i etnologi, avdeling Bymuseet, Oslo Museum

Målgruppe

Hele tannhelseteamet

Torsdag kl. 1530 – 1630

Generalforsamling i Norsk Odontologihistorisk Forening

Torsdag kl. 1630 – 1700

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.