logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2008 / 5 / Rett til innsyn i journal og utskrift eller kopi av journal

Rett til innsyn i journal og utskrift eller kopi av journal

Sekretariatet får regelmessig spørsmål om hvilken adgang pasienter har til innsyn i journal, og i hvilken grad man plikter å utlevere journalutskrift eller journalkopi. Her følger en oversikt over de viktigste reglene om dette.

Helsepersonelloven § 41 pålegger tannleger å gi innsyn i journal til den som har krav på det etter pasientrettighetsloven § 5 – 1. Det er altså sistnevnte bestemmelse som klarlegger hvilke rettigheter pasienten har, og dermed hva tannlegenes forpliktelser består i.

Pasientrettighetsloven slår fast at pasienten har rett til innsyn i sin egen journal. Dette gjelder også bilag til journalen. Hvis pasienten spør særskilt, så har vedkommende også rett til utskrift av journalen eller eventuelt en kopi. Originaldokumentasjonen er tannlegen pliktig å oppbevare så den skal pasienten ikke ha.

Journalen inneholder ofte faguttrykk som ikke uten videre er forståelig for folk flest. Derfor har pasienten i henhold til loven også rett til en enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk. Det er viktig å merke seg at det er pasienten som har krav på innsyn. Hvis andre ber om innsyn på vegne av pasienten, bør man forvisse seg om at pasienten virkelig har samtykket til innsynet.

For helhetens del nevnes også at innsyn i journal kan nektes hvis det er påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv og helse, men det er en lite aktuell bestemmelse ift. opplysninger man forventer å finne i tannlegejournaler.

Ofte stilles det spørsmål ved om innsynet og retten til utskrift eller kopi også omfatter røntgenbilder. Svaret er at bildene anses som en del av journalen med mindre de funn som bildene viser, er notert i journalen slik at bildene i seg selv blir overflødige. Dermed vil pasienten som regel også ha rett til kopi av røntgenbilder.

Hvis pasienten ber om utskrift eller kopi av journalen, så medfører det visse kostnader. Av den grunn er det adgang for tannlegen å ta betaling for utskrift/kopi. Dette fremgår i forskrift om pasientjournal § 12. Betalingen som kreves skal ikke overstige det beløp som er fastsatt i takster for privatpraktiserende leger (taksten er gjort gjeldende både for tannleger og annet helsepersonell). Taksten utgjør per i dag 85 kroner, men dette er altså et maksimalbeløp og ikke til hinder for at man krever en lavere sum. Journaler kan ha svært varierende størrelse, og det beløp man forlanger er forutsatt å være tilpasset hva det reelt sett medfører av arbeid å gi pasienten kopi eller utskrift.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.