logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2008 / 4 / Flyktninger og asylsøkere i helsetjenesten

Flyktninger og asylsøkere i helsetjenesten

For norsk helsevesen er asylsøkeres og flyktningers helse en utfordring og helsepersonell, inkludert tannleger, møter nå flyktninger og asylsøkere i sitt arbeid. Forfatteren har gjennom mange år arbeidet som lege for asylsøkere og flyktninger, og intensjonen er at boken skal fungere som et verktøy for helsetjenesten i arbeidet med disse gruppene.

Dette er en omfattende bok som inneholder hele 22 kapitler. De første kapitlene gir en god basis for en forståelse av dette fagfeltet, har relevante definisjoner og inneholder temaer som innvandringsprosesser, kultursensitivitet og kulturell forståelse av helse og sykdom. I vår globale verden er smittevern viktig, og boken tar opp dette både generelt og omtaler også forskjellig sykdommer som kan forekomme. Videre behandles helsemessige konsekvenser, både somatiske og psykiske, av krig, tortur og andre ekstreme traumer. Eksil og fattigdomsproblematikk er også viet plass.

Det kliniske møtet med flyktningen er godt beskrevet, og bruk av tolk, et meget viktig emne, er dekket på en utmerket måte. Kjønnsroller, familieplanlegging og svangerskapsomsorg diskuteres grundig, og omskjæring av kvinner er også omtalt. Sykdommer som rammer innvandrerbefolkningen hyppig, som anemi, vitamin D-mangel og diabetes II, blir beskrevet i et eget kapittel.

Nesten halvparten av alle flyktninger er mindreårige og barna er en gruppe som trenger spesiell oppmerksomhet og et kapittel omtaler derfor dette. Problemene til eldre asylsøkere og flyktninger, et emne som ofte blir oversett, er også dekket i boken. Boken tar videre opp helsetjenestens utfordringer i forhold til disse pasientgruppene samt helsefremmende og forebyggende arbeid. Tannhelse er viet et eget kapittel som omfatter gruppenes rettigheter innen tannhelse og lov og retningslinjer i forhold til tannhelsetjenesten.

Forfatteren gir eksempler på egne erfaringer, både vellykkete pasientkonsultasjoner og andre som ble problematiske. Hun presenterer også en samtalemetode hun bruker når nye flyktninger kommer i kontakt med primærhelsetjenesten i kommunen. Boken avsluttes med en meget anvendelig omtale av helseerklæringer, trygderettigheter, kompetansesentra samt offentlige dokumenter og internasjonale konvensjoner.

Boken er skrevet for å formidle en samlet kunnskap om asylsøkeres og flyktningers helse og forhold til norske helsetjenester. Jeg synes forfatteren lykkes med dette, og grepet med å integrere egne kliniske erfaringer med forskning, tilgjengelig litteratur, retningslinjer og lovverk fungerer bra. Kapitlene er gode og informative og de avsluttes med en oppsummering og fremtidige utfordringer. Dette er meget nyttig. Bokens referanser er også utfyllende og relevante.

Dette er en bok som kan brukes som håndbok og oppslagsverk for dem som jobber med asylsøkere og flyktninger i helse- og tannhelsetjenesten. Den kan brukes av studenter i helsefag og på de odontologiske fakultetene. Min eneste innvending er at den til tider gaper over for mye. Til tross for at boken er omfattende, er den oversiktlig og det er lett å finne frem. Den bør derfor være tilgjengelig for alle som arbeider med eller vil lære om asylsøkeres og flyktningers helse.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.