logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2008 / 15 / Norsk pasientskadeerstatning settes i verk fra 2009 – Hva tannleger i privat sektor må vite

Norsk pasientskadeerstatning settes i verk fra 2009 – Hva tannleger i privat sektor må vite

I slutten av oktober vedtok regjeringen forskriften som innebærer at Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gjøres gjeldende for privat helsetjeneste og dermed privat tannhelsetjeneste. Ikrafttredelsen skjer 1. januar 2009 og samtidig faller ansvarsforsikringen hos Vital bort.

Det er svært kort tid mellom vedtakelse og ikrafttredelse. Dermed er det lite rom for å undersøke alle forhold og så gi fullstendig informasjon. Fremfor å vente til vi kjenner alle detaljer, velger vi å informere våre medlemmer løpende både gjennom Tidende og på NTFs nettsted, men må da samtidig ta forbehold at noe kanskje må korrigeres.

Hvem har melde- og tilskuddsplikt?

Enhver privat tannlegepraksis pålegges nå en melde- og tilskuddsplikt til NPE.

Plikten til å sende melding og betale tilskudd påhviler eier eller den som er ansvarlig for virksomheten. For aksjeselskap vil den ansvarlige (daglig leder) måtte sørge for oppfyllelse av pliktene. Gjelder det et enkeltpersonforetak vil eieren være ansvarlig og må sende melding og betale tilskudd for seg selv og sine sysselsatte. Deler man på sysselsatte (for eksempel to tannleger i kontorfellesskap som har én felles ansatt tannhelsesekretær) må eierne av selskapene seg imellom bli enige om hvem som tar ansvaret.

Frister for innsendelse av melding

Ordningen trer i kraft fra nyttår, men fristen for meldeplikt er det første året satt til 1. juni 2009. Senere skal NPE ha årlig melding innen 1. februar. Ved oppstart av ny virksomhet skal melding gis senest innen en uke fra oppstart. Melding om opphør skal om mulig sendes en måned før opphøret skjer og senest en måned etter opphør.

Hvem skal man sende melding om, og hvem skal man betale tilskudd for?

Melde- og tilskuddsplikt gjelder alt sysselsatt personell i virksomheten med autorisasjon som helsepersonell. Meldeplikten er basert på årsverk i virksomheten. (Hvis eksempelvis to ansatte deler en stilling, skal man for deres del kun melde inn ett årsverk).

Med sysselsatt menes foruten eier, ansatte, engasjerte, vikarer og andre som yter helsehjelp i virksomheten. Dermed omfatter melde- og tilskuddsplikten også innleide kontraktørtannleger. Hvordan det blir i forhold til assistenttannleger/leietannleger er under avklaring.

Hvem skal ha melding og hvordan skal tilskuddet betales?

Utgangspunktet er at NPE forvalter ordningen. Tannlegeforeningen drøfter med NPE om foreningen kan ta på seg administreringen av meldings- og tilskuddsplikten på samme vis som foreningen i dag samarbeider med Vital om nåværende ansvarsforsikring. Så snart dette er avklart, vil vi gi medlemmene beskjed om hvordan de skal innrette seg.

Melde- og tilskuddsplikten gjelder kun autorisert helsepersonell

Det er kun autorisert helsepersonell som er omfattet av melde- og tilskuddsplikten. Dermed vil personell uten autorisasjon (for eksempel en uautorisert tannhelsesekretær eller medhjelper) ikke være omfattet, men virksomheten har like fullt et ansvar for deres handlinger. NTF vil drøfte med NPE hvordan dette ansvaret skal løses.

Tilskuddenes størrelse

Tilskuddenes størrelse er fastsatt ut fra skaderisiko og er:

  • For allmenntannleger kr 3 900.

  • For tannleger som arbeider innen oral kirurgi og oral medisin eller tannleger som arbeider med oral protetikk og implantater kr 6 500.

  • For spesialister innen fagområder som ikke er nevnt ovenfor kr 3 900.

  • For tannpleier kr 400.

  • For tannhelsesekretær kr 400.

Tilskuddet fastsettes ut fra avtalt antall årsverk utøvet av autorisert tannhelsepersonell i virksomheten – det er altså ikke hoder som telles. Årsverk beregnes ut fra avtalt sysselsetting i virksomheten. Endres virksomheten vesentlig, kan tilskuddet justeres.

Hva tilskuddet skal dekke

Tilskuddet skal dekke erstatningsutbetalinger, eventuelle advokatkostnader samt administrasjon av ordningen, dvs. driftskostnader for Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda.

Hva med behandling på fritiden?

Hvis tannleger yter tannhelsehjelp utenfor arbeidsstedet – dvs. sporadisk overfor venner og kjente – får ikke tannlegen egen tilskuddsplikt av den grunn. Skulle skader oppstå, vil NPE likevel dekke dem. Det samme gjelder hvis man bistår med øyeblikkelig hjelp. Manglende tilskuddsinnbetaling skal ikke være til hindrer for å bistå i akutte situasjoner utenom arbeidsstedet. NPE dekker uansett eventuelle pasientskader.

Dag Erlend Reite

advokat

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.