logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2008 / 1 / Vitenskapelige artikler – fagartikler

Vitenskapelige artikler – fagartikler

Manuskripter sendes til: Redaktøren, Den norske tannlegeforenings Tidende.

Bidrag til den faglige delen av tidsskriftet kan hentes fra alle felter innen odontologien, teoretisk og praktisk, men artiklene bør være av allmenn interesse for norske tannleger.

Artiklene bør være så kortfattet som mulig og skal være utarbeidet i samsvar med tidsskriftets veiledningen. (Se også www.tannlegetidende.no).

Forfatterskap. Enhver forfatter skal ha deltatt i arbeidet i en slik utstrekning at han/hun kan ta offentlig ansvar for innholdet. Antallet forfattere bør ikke overskride 3 – 4. Når det er mer enn én forfatter, må samtlige være enige om alle deler av artikkelen og alle må underskrive oversendelsesbrevet.

Manuskriptet skal være på norsk. Det skal være skrevet med dobbel linjeavstand og bred marg (ca. 30 linjer per side og 5,5 cm marg) og sendes inn i tre eksemplarer. Bruk vanlige bokstavtyper, ikke versaler (store bokstaver). Unngå kursivering, uthevinger og andre typografiske effekter.

Manuskriptets første side skal inneholde: i rekkefølge: forfatternavn, overskrift (tittel), forfatters stilling og eventuell grad og institusjon/tjenestested. I tillegg påføres kontaktpersonens navn og adresse, faks- og telefonnummer og e-postadresse.

Overskriften skal være kort og klar og dekke artikkelens problemstilling. Manuskriptets andre side skal begynne med et kort sammendrag, som bør være strukturert og kort oppsummere bakgrunn, eventuelt materiale og metode, resultater og fortolkning. Sammendraget skal maksimalt være på 200 ord.

Hovedavsnittene i artikkelen bør deles opp med overskrifter, eventuelt undertitler, helst ikke i mer enn tre forskjellige grader. Forkortelser for betegnelser, metoder, prosedyrer o.l. skal skrives helt ut (i parenteser) første gang de brukes.

Engelske uttrykk bør, dersom det er mulig, oversettes til norsk. Unngå fremmedord når gode norske ord er dekkende.

English summary, med overskrift, kreves til alle artikler. Det skal ikke overskride 200 ord.

Hovedbudskap. Alle fagartikler skal ha en tekstramme med artikkelens hovedbudskap i 3 – 4 korte setninger.

Litteraturhenvisninger (referanser): Bare publiserte arbeider inkluderes i litteraturlisten, og antall litteraturhenvisninger bør normalt ikke overskride 20. Hvis forfatteren ønsker å ha med flere, må dette begrunnes og avtales med redaksjonen. I litteraturlisten ordnes arbeidene numerisk i den rekkefølgen som de første gang forekommer i teksten. Henvisninger som bare siteres i tabeller og figurtekster, skal nummereres i den rekkefølgen den aktuelle tabell eller figur først omtales i teksten.

Personlige meddelelser og upubliserte data (foredrag, innlegg ved kongresser osv.) tas ikke med i litteraturlisten, men innarbeides i teksten. Slike henvisninger må forelegges de personer det vises til før bruk. Henvisning til upubliserte arbeider som er akseptert for publisering, godtas dersom det vedlegges kopi av godkjenningsbrev.

Etikk og interessebindinger: Ved presentasjon av kliniske undersøkelser skal det kunne redegjøres for hvorvidt prosedyrene er i overensstemmelse med gjeldende etiske retningslinjer (f.eks. Helsinkideklarasjonen), og om nødvendige tillatelser og samtykkeerklæringer er innhentet. Det må tas hensyn til pasienters krav på anonymitet. Det skal foreligge informert samtykke om bruk av f.eks. bilder som kan identifisere enkeltpersoner.

Mulige kommersielle egeninteresser eller andre interessekonflikter knyttet til det innsendte manuskript må angis, og eventuell finansiell bistand må fremgå i eget avsnitt, for eksempel under takksigelser.

Henvisning til en tidsskriftsartikkel skal inneholde forfatterens etternavn og fornavnenes initialer, artikkelens tittel, tidsskriftets navn, årstall, volumnummer, og artikkelens første og siste side, oppført i denne rekkefølge. Henvisninger til bøker skal inneholde forfatterens etternavn og fornavnenes initialer, bokens tittel, utgiversted, forlag (utgiver) og årstall. Selvereferanselisten utarbeides etter Vancouversystemet (se: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). Navn på tidsskrifter skal forkortes i overensstemmelse med Index Medicus.

Henvisning til Internett angis med utgiver, tittel og full nettadresse (URL) og dato for avlesning i parentes, f.eks. Society for Risk Analysis. Glossary of Risk Analysis Terms. http://www.sra.org/glossary.htm (avlest 10.03.1998).

Eksempler

1. Grytten J, Holst D, Skau I. Tilfredshet med tannhelsetjenesten i den voksne befolkningen. Nor Tannlegeforen Tid 2004; 114: 622 – 6.

2. Hansen BF. Epidemiological studies of periodontal diseases in adolescents and adults [doktoravhandling]. Oslo: Universitetet i Oslo; 1994.

3. Hellevik O. Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. 5. utg. Oslo: Universitetsforlaget; 1991. p. 21 – 33.

4. Kvam E. Adverse effects of orthodontic treatment. In: Thilander B, Rönning O, editors. Introduction to orthodontics. 2nd ed. Karlshamn: Gothia; 1995. p. 195 – 206.

5. Sikring av kvalitet i helsetjenesten. Helsedirektoratets utredningsserie 4: 1991. Oslo: Helsedirektoratet; 1991.

Illustrasjoner benevnes Figur og omfatter tegninger, diagrammer og fotografier. De nummereres fortløpende med arabiske tall, på baksiden, der også forfatternavn og figurens orientering angis. Hver illustrasjon skal ha figurtekst som skrives på eget ark og nummereres fortløpende. Alle illustrasjoner må kunne tilpasses tidsskriftets spaltebredde eller sidebredde. Fotografier (sort/hvitt eller farge) skal foreligge på blankt papir (to sett papirkopier) eller som lysbilder. Eventuelle lysbilder sendes inn når manuskriptet er godkjent. Tegninger og diagrammer kan være i farger og må ha en utforming og et format som er egnet for trykking. Søk om nødvendig faglig assistanse i forbindelse med produksjonen.

Illustrasjoner i elektronisk form skal leveres i vanlige grafiske bildeformater (f.eks. TIFF eller JPEG-format) som separate filer. Strektegninger bør ha minst 400 dpi (dots pr inch) oppløsning og halvtonebilder minst 300 dpi i en størrelse som tilsvarer ca 9 cm bildebredde. Fotografier skal ikke kopieres inn i tekstbehandlingsdokumenter eller presentasjoner (f.eks. Word eller PowerPoint). Fargebalanse og andre grafiske forhold er forfatternes ansvar. Søk om nødvendig faglig assistanse i forbindelse med produksjonen.

Tabeller skrives på egne ark og nummereres med arabiske tall. Hver tabell skal ha en kort, forklarende tekst som kan forstås uavhengig av artikkelteksten. Tabellen må ha en utforming som tilsvarer tidsskriftets format.

Forkortelser utføres i henhold til International List of Periodical Tide Word Abbreviation, 1970 og Système International d’Unités (SI). Tannbetegnelser skal være i henhold til totallsystemet (ISO 3950 – 1977).

Manuskripter som er godkjent for publisering, kan mottas i elektronisk form, men må følges av en papirutskrift av siste versjon. Figurer kan mottas elektronisk når de er i et vanlig programformat.

Korrektur vil bli sendt forfatterne. Den returneres til redaksjonen snarest mulig. Forfatterne må ikke gjøre forandringer fra det opprinnelige manuskript når artikkelen er satt, da rettelser fordyrer og forsinker publiseringen.

Tidende betinger seg rett til å publisere fagartikler/annet stoff via Internett.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.