logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2008 / 1 / Tilbakeblikk

Tilbakeblikk

1908

Hvorledes skal spørgsmaalet skoletandlæge gripes an?

Jonn Nilsen som var en av de ivrigste forkjemperne for innføring av skoletannpleie, holdt foredrag med denne overskriften. Vi siterer:

Men først maa vi, som før nævnt, drive oplysningsarbeide, tiltvinge os interesse for sagen. Paa det nuværende standpunkt vilde vi risikere at denne viktige sag blev slaaet i hartkorn med socialistiske gratisfordringer, og et afslag blev følgen; og det er netop et afslag vi maa vogte os for for, thi da er muligens sagens fremgang stanset for lange tider.»

Januar 1908, 3die hefte

1958

Vedr. syketrygdens refusjon for lokalbedøvelse

Også for 50 år siden kunne det herske tvil om fortolkningen av trygdereglene. Her siteres en redegjørelse fra Rikstrygdeverket:

Ved tannuttrekking eller kirurgiske inngrep i helt atskilte kjeveområder refunderes det fullt ut for lokalbedøvelse i det ene område og 50 pst. for lokalbedøvelse i det annet. Som atskilte kjeveområder regnes motstående kjevehalvdel eller motsatt kjeve. Foretas lokalbedøvelse i fronttannsområde, gis det ikke tillegg som foran nevnt uten at det er 4 tenner mellom inngrepsstedene.

Det er bare ved injeksjon i foramen mandibulare at det refunderes for regionalanestesi etter takstnr. 102 a med kr. 8,-. Ved injeksjon i foramen mentale, foramen infraorbitale og ved infiltrasjon ved tuber maxillare refunderes etter takst nr. 101 med kr. 3,-.

Brukes lokalbedøvelse ved ekstraksjon av melketenner, refunderes det etter takst nr. 101 med kr. 3,-.

Januar 1958, hefte 1

1998

Sosialstønad til tannbehandling

Sosialkontorenes utbetaling av stønad til tannbehandling ligger trolig et sted mellom 40 og 80 mill. kroner i året. Det er store variasjoner i utbetalingene, både i forhold til folketallet og pr. søknad, og gjennomsnittstall viser at det er relativt omfattende behandlinger som får sosialstønad. Man kan ikke ut fra undersøkelsen* si noe om årsaken til variasjonen, men det er rimelig å anta at forskjellene skyldes både varierende behov for sosialstønad i området og ulik praktisering av regelverket. (*spørreskjema sendt til et utvalg sosialkontorer høsten 1996)

Januar 1998, nr. 1

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.