logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2008 / 1 / Meninger om mangt
NTFs representantskapsmøte 2007:

Meninger om mangt

Representantene brukte tiden godt og debatterte med engasjement og meningers mot to lange dager til ende, før protokollen for representantskapsmøtet 2007 kunne undertegnes.

Hovedstyret diskuterer et endringsforslag, mens Karsten Langfeldt fra NTFs sekretariat finformulerer teksten. Foto: Ellen Beate Dyvi.

Åttito stemmeberettigede fra 21 lokalforeninger var innkalt. Stemmetallet var på det meste 79, i og med at to lokalforeninger ikke møtte fulltallig. Med representanter fra spesialistforeninger, studentutvalg, interne utvalg, gjester, NTFs hovedstyre og sekretariat var til sammen 120 personer invitert til å delta i møtet som fant sted på Mastemyr i Oppegård kommune, rett sørøst for Oslo.

Presidentens orienterte

I sin innledningstale omtalte Gunnar Lyngstad de nye trygdereglene, som vil gjøre det enklere for pasientene å få støtte til tannbehandling. Han snakket også om stortingsmeldingen, som Helse- og omsorgskomiteen skal avgi innstilling til innen 28. februar. Saksordføreren er Venstres Gunvald Ludvigsen fra Sogn og Fjordane. Presidenten fortalte videre om arbeidet for samhandling om IT i tannhelsetjenesten, der samtlige fylkeskommuner har forpliktet seg til å bidra, også økonomisk. NTF er også med i dette prosjektet, som blant annet vurderer forholdet til Norsk Helsenett. Lyngstad nevnte også Colgates markedsføringsaktiviteter og diskusjonen rundt triklosan i tannkremen Total, som han sa vil bli vurdert i forhold til reklameavtalens fremtid.

President og visepresident løser problemer underveis i møtet. Foto: Gudrun Sangnes.

Slutt på reklameavtalene

Reklameavtalenes fremtid ble imidlertid ikke lang. Etter forslag fra Ingvild Nyquist Borgeraas (OTS) besluttet representantskapet å pålegge hovedstyret å avvikle avtaleneder Tannlegeforeningens navn og logo brukes i markedsføringen av fluortannkrem og sukkerfri tyggegummi. Avtalene som har gitt NTF en årlig inntekt på en million kroner, skal avvikles etter hvert som de utløper. Foreningen har hatt slike avtaler med Lilleborg, Colgate-Palmolive og Wrigley. Alle avtalene utløper i løpet av 2008, og vil med dette vedtaket ikke reforhandles eller fornyes.

Mye debatt og mange oppgaver

Hovedstyrets forslag til nytt arbeidsprogram for 2008 og 2009 ble gjenstand for en grundig debatt, ikke minst i lys av en virkelighet der mange tannleger inngår i aksjeselskap eller andre fellesskap. Hvordan løser man eksempelvis klagesaker – når ASet står ansvarlig for behandlingen, mens medlemskapet i NTF er personlig, og alle er personlige forsikringstakere? Her gjenstår en god del tankevirksomhet og utredning.

Det ble foretatt flere endringer i hovedstyrets forslag til arbeidsprogram, samtidig som det foreligger en rekke oversendelsesforslag som NTFs nye hovedstyre skal ta stilling til i 2008.Områdene det skal arbeides med i kommende toårsperiode er:

Medlemsrettet arbeid

 • Høy etisk og faglig standard

 • Allmenntannlegen som «ryggraden» i tannhelsetjenesten

 • Satsing på odontologisk forskning

 • NTF som den ledende leverandør av odontologisk etterutdanning

 • NTF som kompetansesenter for arbeidslivsrelaterte og profesjonsmessige spørsmål

 • Rammebetingelsene for selvstendig næringsdrivende

 • Lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte tannleger

 • Attraktive medlemsfordeler

Samfunnsrettet arbeid

 • God oral helse i hele befolkningen

 • Tilfredsstillende tilgang på tannhelsetjenester i hele landet

 • NTF som tannhelsepolitisk premissleverandør

 • Tannlegers omdømme i befolkningen

Organisasjonsmessige forhold

 • Høy oppslutning om foreningen

 • En fleksibel, rasjonell og demokratisk organisasjon

 • Et sekretariat tilpasset medlemmenes behov

Valgordning i retur

Representantene var ikke fornøyd med hovedstyrets forslag til valgordning for Sentralt næringsutvalg (SNU). Det kom innvendinger mot at representantskapet ikke får velge alle hovedstyremedlemmene på fritt grunnlag. Andre ønsket likebehandling av representantene for SNU og Sentralt forhandlingsutvalg (SF), mens andre igjen hadde motforestillinger mot andre sider ved hovedstyrets forslag. Utsettelsesforslaget fikk flertall, og saken ble returnert for videre bearbeidelse i hovedstyret.

Også saken som gjaldt etiske reglers paragraf 13, om tannlegers annonseringspraksis, ble foreslått utsatt, men det ble ikke vedtatt. Kanskje det hjalp at presidenten ba en innstendig bønn om at representantskapet skulle klare å beslutte noe, og ikke sende alt tilbake.

Og dermed ble de foreslåtte endringene i reglene for lokalforeningenes klagenemnder og retningslinjene for behandling med implantatforankret protetikk også vedtatt.

Representantskapet besluttet å avvikle NTFs pensjonskasse fra og med 2008. Og i 2011 blir det landsmøte i Bergen. Diskusjonen om obligatorisk etterutdanning kom opp i stor bredde. Det spørs om det er så lenge til dét blir et faktum.

Ellen Beate Dyvi

Valgene

For toårsperioden 2008 – 2010 valgte representanstskapet:

NTFs hovedstyre

President

Gunnar Lyngstad, Nord-Trøndelag TF

Visepresident

Inger-Lise Mathiesen, Oslo TS

Medlemmer

Rolf Terje Alvær, Rogaland TF

Arnt Einar Andersen, Sør-Trøndelag TF

Linda Mortensen Hove; Finnmark TF

Jørn André Jørgensen, Telemark TF

Helle Nyhuus, Oslo TS

Hildur Cecilie Søhoel, Hordaland TF

Varamedlemmer

Camilla Steinum, Østfold TF

Bernt Vidar Vagle, Rogaland TF

Sigrid Bruse Lunding, Nordland TF

Representantskapet godkjente leder og nestleder av Sentralt forhandlingsutvalg, henholdsvis Jan Theien, Akershus TF og Farshad Alamdari, Hedmark TF som representant og vararepresentant til hovedstyret.

Representantskapets ordfører og varaordfører

Ordfører

Christian Danielsen, Rogaland TF

Varaordfører

Ivar Hoff, Hordaland TF

NTFs fagnemnd

Leder

Inger Johanne Nyland, Rogaland TF

Nestleder

Berit Øra, Sør-Trøndelag TF

Medlemmer

Ivar Parmann, Troms TF

Lars Ulvestad, Oppland TF

Varamedlemmer

Else Marie Sundgaard, Buskerud TF

Kjell Thue, Sogn og Fjordane TF

Redaksjonskomité for NTFs Tidende

Medlemmer

Jon E. Dahl, Oslo TS

Anders Godberg, Østfold TF

Malin Jonsson, Bergen TF

Varamedlemmer

Anne Beate Sønju Clasen, Oslo TS

Asgeir Bårdsen, Bergen TF

NTFs kontrollkomité

Medlemmer

Hanne M. Gaarder Almgren, Oslo TS

Thomas Sefranek, Nordland TF

Svein Øksenholt, Sør-Trøndelag TF

Varamedlemmer*

Grethe Wergeland, Buskerud TF

Børre Skogstrand, Nordland TF

Hans Haugum, Nord-Trøndelag TF

* personlige varamedlemmer, i rekkefølge

NTFs råd for tannlegeetikk

Leder

Rita Wilberg, Romerike TF

Nestleder

Olav Emil Kvitnes, Nordland TF

Medlemmer

Sisle Varegg Eide, Hedmark TF

Erling Iveland, Haugaland TF

Sturle Tvedt, Bergen TF

Varamedlemmer

Morten Klepp, Rogaland TF

Inger Johanne Johannessen, Sør-Trøndelag TF

Lise Kiil, Oslo TS

NTFs ankenemnd for klagesaker

Medlemmer

Bjørn Frode Hansen, Buskerud TF

Anders Kristoffersen, Nordmøre og Romsdal TF

Kirsten Øvestad, Rogaland TF

Varamedlem

Henning Lygre, Bergen TF

Leder av NTFs spesialistkomité

Leder

Jan Line, Aust-Agder TF

Personlig vararepresentant

Trond Strandenes, Aust-Agder TF

Norske tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme

Medlem

Dag Ørstavik, Oslo TS (valgt for 4 år)

Tannlegeundervisningens fond

Valgkomiteen hadde innstilt

Medlem

Kristin S. Klock, Bergen TF

Varamedlem

Liv Skartveit, Bergen TF

Revisor

Ellen Amdal

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.