logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2004 / 8 / Hva skjer når noen klager til Helsetilsynet?
Aleidis Løken:

Hva skjer når noen klager til Helsetilsynet?

En klagesak eller tilsynssak som behandles av tilsynsmyndighetene kan komme i stand på flere måter. Det vanligste er at en pasient eller pårørende er misfornøyd med en behandling, eller at de reagerer på for eksempel hygienerutinene i en praksis. Det kan også være reaksjoner på tannlegens atferd eller mistanke om rusmisbruk.

De fleste klager på tannleger havner i lokalforeningenes klagenevnder. Ofte er klager fra pasienter på tannleger økonomisk motivert, og det er derfor hensiktsmessig at klagene havner der. Helsetilsynet tar ikke standpunkt til spørsmål om tilbakebetaling, omgjøring osv. Det fører imidlertid også til at antallet klager til helsemyndighetene går ned, slik at vi vanskelig kan uttale oss om hvor stort det reelle omfanget på klager er.

Pasienter som er misfornøyd eller av annen grunn ønsker å klage på en tannlege kan gjøre dette med hjemmel i helsepersonellovens kapittel 11. Klagen rettes da til helsetilsynene i fylkene. Helsetilsynet i fylket oppretter så en tilsynssak. I fylkene vurderes klagen av jurister og helsepersonell som tar standpunkt til om det foreligger brudd på helsepersonellovens bestemmelser. I så fall foreligger det vi kaller et pliktbrudd. Dersom de mener det foreligger et slikt brudd oversendes saken til Statens helsetilsyn.

Saksgangen i Statens helsetilsyn

I Statens helsetilsyn blir saken vurdert både av jurister og tannlege, og ikke sjelden må det i tillegg innhentes uttalelse fra spesialister. Ytterligere opplysninger i form av for eksempel røntgenbilder, modeller eller tidligere journaler kan også være nødvendig. Ved enkelte anledninger kan helsemyndighetene gi helsepersonellet pålegg om å la seg underkaste medisinsk eller psykologisk undersøkelse av sakkyndige.

Min erfaring er i hvert fall at ingen bør være redd for slurvete eller overfladisk saksbehandling! Her gås det grundig til verks.

Saksbehandlingen er i hovedsak skriftlig, men den enkelte tannlege gis også anledning til å forklare seg muntlig. I den tiden jeg har vært i helsetilsynet har ingen tannleger ønsket å gjøre det, noe jeg finner litt merkelig. Tannlegen blir skriftlig orientert underveis om hvor i prosessen man er.

Når saken er gjennomgått, tas det stilling til om det skal gis en reaksjon. De ulike reaksjonsformene er beskrevet i helsepersonellovens kapittel 11. Vanligste reaksjonsformer er advarsel og tilbakekall av autorisasjon eller tilbakekall av rekvireringsretten.

Advarsel

Vilkårene for at en advarsel kan gis er å finne i helsepersonellovens § 56. Tannlegen må ha opptrådt forsettlig eller uaktsomt og det er også krav om at pliktbruddet må være egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller til å påføre pasienter en betydelig belastning.

Eksempelvis kan alvorlig svikt i hygienerutiner være egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten. Enkeltstående tilfeller av pliktbrudd reageres det normalt ikke mot, med mindre de er av svært alvorlig karakter.

Tilbakekall

Når det gjelder tilbakekall av autorisasjon er dette en svært alvorlig reaksjon, og oppleves som et stort inngrep i den enkelte tannleges liv. Det skal derfor tungtveiende grunner til for å benytte denne reaksjonen. Vilkårene i § 57 som hjemler tilbakekall av autorisasjon, sier derfor at helsepersonellet må være uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig dersom reaksjonen skal gis. Gjentatte advarsler etter § 56 som ikke blir etterfulgt kan også føre til samme reaksjon.

Eksempelvis kan alvorlige sinnslidelser, rusmisbruk eller grov mangel på faglig innsikt føre til uegnethet.

Det kan også gis begrensninger i retten til å utøve yrket slik at man kan fortsette å praktisere, men ikke har tillatelse til å gjøre alle typer behandlinger.

Klager på reaksjoner som gis av Helsetilsynet

Reaksjonene som gis er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er alltid knyttet en klageadgang til slike vedtak. Dersom man vil klage på en advarsel eller et tilbakekall av autorisasjon, sendes klagen til Statens helsepersonellnemd.

I senere artikler vil jeg gi eksempler på saker som har vært til behandling i Helsetilsynet og jeg vil i forbindelse med disse utdype nærmere de vurderinger som blir gjort i forkant av hver reaksjon.

Adresse: Helsetilsynet, postboks 8120 Dep, 0032 Oslo. E-post: abl@helsetilsynet.no

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.