Page 9 - Tannlegetidende 08-2020
P. 9

Samhold i krisetider
En annerledes sommer er over og høsten nærmer seg. Ingen kunne vite hvordan året 2020 skulle bli. In- gen visste hvordan koronapandemien skulle komme til å påvirke verden. Og selv om vi i Norge så langt har klart oss ganske godt, er krisen ennå ikke over. Pande- mien herjer fortsatt i store deler av verden, og den fortsetter derfor å påvirke oss i stor grad.
Er det noe vi har lært av denne krisen, så er det at verden er liten og at vi alle er gjensidig avhengig av hverandre. Det som skjer i resten av verden, påvirker også vår hverdag.
I kriser og ekstreme tider er det viktigere enn noen gang å holde sammen og å være en del av et større fellesskap. Som jeg har skrevet om tidligere, har det vært svært stor aktivitet i foreningen gjennom hele denne perioden, og tilbakemeldingene vi har fått fra medlemmene er at dere er fornøyde med det arbei- det foreningen har gjort. Det er gledelig. Men kanskje enda mer gledelig er det at mange av dere melder tilbake om at det nå er enda viktigere enn tidligere å være en del av et større fellesskap, og en del av NTF.
Det er svært viktig at vi i tiden fremover står samlet som forening. Det er slik vi best kan komme oss gjen- nom de vanskelige og utfordrende periodene. Sammen er vi sterke. Under hele krisen har vi hatt tett dialog med myndighetene, både Helse- og omsorgs- departementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinsti- tuttet. Vi har også hatt god dialog med politikerne på Stortinget. Det har vært helt avgjørende for å få gehør hos beslutningstagerne for NTFs politiske budskap at vi har kunnet fremstå med en felles stemme på vegne av norske tannleger. Derfor har vi fått løpende informa- sjon om det som har skjedd, samtidig som vi hele tiden har gitt orientering om det som skjer ute i tjenesten.
NTF har bestandig hatt gode relasjoner til de nor- diske tannlegeforeningene. Gjennom hele korona- krisen har vi hatt regelmessige dialogmøter med disse foreningene, noe som har vært svært nyttig. Utfordrin- gene i tannhelsetjenesten har stort sett vært de sam- me i alle land, selv om Sverige har hatt en annen strate- gi og derfor også helt andre utfordringer enn de øvrige landene. På møtene har vi tatt opp alt fra tilgang på smittevernutstyr til retningslinjer og anbefalinger til tjenesten. Vi har også diskutert de økonomiske konse- kvensene av de tiltakene myndighetene i hvert enkelt land har iverksatt. Som i Norge har privat sektor i både Sverige og Danmark hatt store økonomiske utfordrin-
Det er svært viktig at vi i tiden fremover står samlet som forening. Det er slik vi best kan komme oss gjennom de vanskelige og utfordrende periodene.
ger, og i hele Norden er man bekymret for hvilke kon- sekvenser dette kan få for tannhelsetjenesten og be- folkningens tannhelsetilstand på lang sikt.
NTF deltar også i det internasjonale samarbeidet i CED (Council og European Dentists). I denne krisen har CED vært en svært viktig aktør. De har sendt ut mye god informasjon og de har regelmessig samlet inn data fra tannhelsetjenesten i alle de europeiske landene. Møtet som skulle vært arrangert før sommeren ble avlyst, men det planlegges for et møte i slutten av 2020.
FDI World Dental Federation, den verdensom- spennende organisasjonen for nasjonale tannlege- foreninger hvor NTF er medlem, har derimot ikke vært like aktive. Det tok lang tid før de i det hele tatt kom på banen. FDI skulle ha arrangert World Dental Congress i Shanghai, Kina i september. I slutten av mars ble denne avlyst og det ser nå ut som om all ak- tivitet utsettes til kongressen som etter planen skal arrangeres i Australia i 2021.
Jeg håper og tror at det internasjonale, og da spesielt det europeiske, samarbeidet vil komme styrket ut av denne tiden. Pandemien har vist oss at vi ikke kan sitte hver for oss, vi må stå samlet for å komme oss gjennom utfordringene på en så god måte som mulig, og da er vi avhengige av at alle bidrar og drar i samme retning.
Jeg reflekterer mer om koronakrisen og veien videre på foreningssidene lenger bak i denne utga- ven av Tidende – og jeg sier det også der, men en god ting kan aldri sies for ofte. Jeg vil sende en stor takk både til NTFs fantastiske tillitsvalgte og til NTFs sekre- tariat, som alle virkelig har stått på i denne perioden. Det har vært helt fantastisk å se det engasjementet dere alle har vist. Jeg vil også takke alle medlemmer som selv har stått i tøffe utfordringer, men som likevel har vist forståelse for at vi ikke alltid har alle svar, at ting tar tid og at kurs og arrangementer har blitt flyt- tet eller avlyst. Min opplevelse er at dere alle har hatt sympati og omtanke for hverandre i denne tiden. Det lover godt for fremtiden.
Jeg lover at vi skal stå på videre for dere, og avslut- ter med min favoritt blant afrikanske ordspråk:
«If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together»
Camilla Hansen Steinum President
Presidenten har ordet tidende
 2020 · 130 · #8
591
Foto: Kristin Aksnes.
   7   8   9   10   11