Page 78 - Tannlegetidende 08-2020
P. 78

tidende Notabene
En prosent ledighet blant tannleger
i juli 2020
Arbeidsledigheten blant akademikere er halvert siden mars, skriver Akademikerne 5. august. 25 600 arbeidstakere i akademikeryrker i Norge var arbeidsledige eller permittert i juli, viser
tall fra NAV. Dette utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Tilsvarende tall for mars er syv prosent. Samlet ledighet i juli er 149 800, 4,9 prosent av den totale arbeidsstyrken.
Yrkesgruppene med størst andel ledige er ledere, (5,3 prosent), arkitekter (3,4 prosent) og IKT-yrker (3,4 prosent). Ledigheten for akademikeryrker er cirka to prosentpoeng høyere enn før koronapandemien rammet Norge i mars.
Samlet ledighet (arbeidsledige og permitterte) økte fra 4,8 i juni til 4,9 prosent i juli. Ledig- heten i akademikeryrker økte fra 2,9 prosent til 3,3 prosent.
I januar var 0,4 prosent av tannlegene arbeidsledige, mens andelen var 0,3 prosent i februar, 14,9 prosent i mars, 7,3 prosent i april, 1,3 prosent i mai, 0,7 prosent i juni og 1,0 prosent i juli, ifølge oversikten til Akademikerne.
Personalia
Dødsfall
Randi Øvrelid, f. 03.08.1933, tannlegeeksamen 1958, d. 20.06.2020
Arvid Olsen, f. 09.02.1923, tannlegeeksamen 1961, d. 12.05.2020
Gunvor Kragem, f. 12.12.1935, tannlege- eksamen 1973, d. 27.03.2020
 tilbakeblikk
1920
Om opprettelse av tandlægeinstitut ved det nye universitet i Bergen
«Her i vort land er vi heldigvis endnu blit forskaanet for kvaksalveriet inden tandlæge- faget. [Slik de hadde opplevd i Sverige og Englandw. red.anm.] Men hvor længe vil det vare før det gaar her som ute? Man regner, at der gjennemsnitlig mindst bør være en tandlæge for hver 1 000 indbygger. For Norges vedkommende skulde det altsaa bli en 3 000. Hvor mange har vi saa? Jo, – ca. 400 à 500 praktiserende tandlæger. Kanskje da herr Glad vil være saa venlig at regne ut, hvor lang tid der vil hengaa, før vi faar de resterende 2 500 tandlæger. Jeg tænker vi skal tale saa smaat om, at det er en landssak at bare lappe paa det nuværende institut i Kristiania. Nei, lad os gjøre her som andre steder: Skape nye institutioner efter behovet og spre dem utover landet. Det er en sund og praktisk utvikling. Paa den maate vil vi ogsaa kunne faa tandlæger nok til rationel behandling av skolebarn.»
Utdrag fra «Svar til her. S. Glad fra Gustav Aagaard». Tidende nr. 6, august 1920
1970
Nordisk institutt for odontologisk material- prøvning – NIOM
«Mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige er det den 14. oktober 1969 sluttet en overenskomst om opprettelse av et institutt for odontologisk materialprøvning.
Instituttet som er en selvstendig og uavhengig institusjon skal ligge i Oslo.
Før instituttet kan begynne sin virksomhet må forslagene til statutter, arbeidsprogram og budsjetter fastsettes i henhold til bestemmel- sene i overenskomsten og de første stillinger være kunngjort og besatt. ...
Nærmere forskrifter om virksomheten gis i statutter for instituttet. Statuttene fastsettes av regjeringen i Norge i samråd med regjeringene i de øvrige deltakerland. ...
Den islandske regjering kan tiltre denne overenskomst.»
Fra Avdeling for stands- og foreningsanliggender, Tidende nr. 7, august 1970
2010
Medisinsk turisme sprer bakterier
«Flyreiser og migrasjon bidrar til at bakterier spres raskere enn før mellom land og kontinenter. Forskere har oppdaget at superresistente bakterier spres over hele verden med pasienter som reiser langt for å få utført kosmetisk kirurgi, skriver forskning.no.
En ny type superbakterier, som er resistente mot nesten alle typer antibiotika er oppdaget hos pasienter i flere land i Asia og Europa, ifølge en studie publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet. ...
Et spesielt gen som kan hoppe mellom bakteriestrukturer, gjør de nye super- bakteriene i stand til å spre og forandre seg i raskt tempo, ifølge forskerne. På grunn av dette NDM-1 genet frykter de at bakterien kan bli en global helsetrussel.»
Fra Siste nytt først. Tidende nr. 10, august 2010
    660
2020 · 130 · #8

   76   77   78   79   80