Page 75 - Tannlegetidende 08-2020
P. 75

       Snakk om etikk
Hvordan undervises det i etikk ved odontologiske læresteder i Norge?
KAREN REINHOLTSEN, NTFs ETIKKRÅD
I en tid hvor konkurransen tilspisser seg raskt i de store byene, og vi tidvis ser tendenser til kreative løsninger både i kostnadsoverslag og behandlingstilbud, ønsket vi i Etikkrådet å se nærmere på hvordan det står til med etikken i undervisningen for tannlegestudenter ved de tre norske lærestedene. Med utgangspunkt i studieplanene som ligger ute på nett har vi forsøkt å sammenfatte og sammenligne litt.
Studieplanen for UiO nevner «god etisk utførelse av tannhelsefaget» som et overordnet mål i sin studieplan. UiB peker på «adekvate etiske og profesjonelle holdninger» som generell kompetanse under læringsut- bytte, og videre at kandidaten skal vise empati og respekt i behand- lingssituasjonen. Ingen av studieprogrammene har egne eksamener i etikk, men det er lagt opp til at etiske problemstillinger diskuteres i alle fagområder gjennom hele studiet.
På studieprogrammet i Tromsø og Oslo drøfter studentene kliniske problemstillinger allerede første år. I Tromsø undervises det i emnet Tannlegerolle og Pasientmøte som blant annet behandler etikkspørsmål. Dette er et gjennomgående emne, som studentene møter gjennom hele studiet. I Oslo samarbeides det med medisinsk etikk i emnet Medisinske adferdsfag, samtidig som det er lagt opp til seminarer om temaet gjennom hele studiet.
I Bergen får studentene sin etiske hovedbolk sammen med medisinstudentene på første år, hvor de lærer å håndtere ulike etiske dilemmaer. Deretter tas etikken opp igjen gjennom klinisk undervis- ning og seminarer i de fleste fagområder. Institutt for klinisk odontolo- gi i Bergen har nå vedtatt en ny studieplan som etter planen skal
implementeres allerede fra høsten 2021. Ifølge denne planen vil det være økt oppmerksomhet på etikk. Den etiske hovedbolken på første studieåret vi videreføres, men i tillegg vil det være en større etikkbolk senere i studiet, hvor de ulike fagområdene skal samarbeide om undervisningen.
Etter en gjennomgang av studieplanene ser det ut til at oppmerk- somheten på etikk er sterkt til stede. Studieplanene inneholder ofte mer overordnede mål, og kan være litt lite håndfaste. Det er likevel tydelig at god yrkesetikk er en viktig del av utdannelsen ved alle lærestedene, og det ser ut til at det vil bli enda mer prioritert i fremtiden i tråd med samfunnsutviklingen. Dyktige kliniske instruktører er med på å veilede studentene i etiske problemstillinger de står overfor i studentklinikken, og kan opptre som gode rollemodeller for studentene. Det er stor grunn til å tro at våre ferske kolleger har god etisk ballast, når de kommer ut i arbeidslivet, samtidig kan det som nyutdannet være vanskelig å holde på egen integritet når man stilles overfor krav fra arbeidsgiver og pasient. Det er viktig å minne om at etikk er ferskvare, og at det er like viktig å holde denne kunnskapen ved like, som å holde seg oppdatert på rotfyllingsmaterialer og 3D-scanning. Samtidig ser vi at kurstilbudet innenfor etikkfaget er lite sammenlignet med andre mer kliniske fagområder.
Vårt klare ønske er at etikk også bli en naturlig integrert del av all obligatorisk etterutdanning, og at et fast antall timer skal øremerkes kurs i etikk. Bare på denne måten kan vi sørge for å vedlikeholde denne viktige delen av å være helsefagarbeider og holde standen vår i hevd.
       @ @
Kvalitet til lavpris
@ import@dentalstoep.no 55 59 81 70
dentalstoep-import.no
Vi framstiller og trimmer alle modeller i Norge
Ansvar for det tann- tekniske produktet ligger hos oss
All kontakt foregår på norsk, med oss i Norge
5 års garanti på fast protetikk, og 3 år på avtagbar
Vi henter og sender arbeid daglig med Postnord, til hele landet. For å bestille opphenting, ring oss på 55 59 81 70, så ordner vi resten for dere
Vi tar også imot digitale avtrykk fra alle kjente system
 2020 · 130 · #8 657


   73   74   75   76   77