Page 69 - Tannlegetidende 08-2020
P. 69

  Forumet er en viktig møteplass for Tannlegeforeningens til- litsvalgte og en arena både for informasjon og diskusjon. Til tross for at avstanden fysisk var stor, var det likevel god stem- ning på Zoom. Møtet ble nok et eksempel på at digitale ka- naler egner seg godt, også for denne type møter.
Aktuelle saker og digital etterutdanning
Det var lagt opp til et variert program med flere ulike temaer. President Camilla Hansen Steinum åpnet med en gjennom- gang av aktuelle saker for NTF. Presidenten gikk gjennom foreningens politiske aktivitet og status for arrangements- virksomheten i foreningen.
I skrivende stund (10. juni) arrangeres det ingen fysiske møter eller kurs i regi av NTF, men mange av møtene og en- kelte av kursene gjennomføres digitalt i stedet. Presidenten fortalte at man jobber med å lage en plan for etterutdan- ningsaktiviteten til høsten, samt den første perioden av ny ordning med obligatorisk etterutdanning. Og det blir et landsmøte til høsten, muligens litt annerledes enn vi er vant til, men helst også med fysiske forelesninger og en utstilling dersom restriksjonene tillater det.
Steinum fortalte også om NTFs dialog med partiene på Stortinget og regjeringen om krisepakkene som er iverksatt under pandemien, og NTFs dialog med myndighetene (Hel- se- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Folke- helseinstituttet) om anbefalinger til tannhelsetjenesten.
Etikk og bekymringer i krisetid
Leder av etisk råd, Morten Klepp snakket om etikk i korona- ens tid. Handler man annerledes i krisetid? Bakteppet for temaet var naturligvis covid-19 og pandemiens økonomiske konsekvenser for tannlegene.
De tillitsvalgte fikk så presentert NTFs ferske medlems- undersøkelser fra privat og ofentlig sektor. Undersøkelsen viser blant annet hvordan svært mange (66 prosent) i den private tannhelsetjenesten frykter eller har fryktet for fremti- den til egen klinikk som følge av økonomiske konsekvenser av covid-19. Tallene viser også at tannhelsetjenesten sakte, men sikkert er på vei tilbake til en mer normal drift og at mange ser mer positivt på fremtiden nå enn for bare noen få uker siden. Undersøkelsen viser også at over halvparten av medlemmene i ofentlig sektor frykter for kvaliteten på det ofentlige tannhelsetilbudet for prioriterte pasientgrupper som følge av økonomiske konsekvenser av korona. Lederne av Sentralt forhandlingsutvalg og Sentralt næringsutvalg, Farshad Alamdari og Ralf Husebø kommenterte resultatene.
Forumet ble avsluttet med et innlegg fra president Stei- num om fremtidens tannhelsemodell og finansieringen av den, samt status for NTFs arbeid opp mot partienes pro- gramarbeid før stortingsvalget i 2021.
Takk til alle tillitsvalgte for aktiv deltagelse under møtet. Vi planlegger for at Ledermøtet i november skal kunne ar- rangeres som en fysisk samling.
  Alt innen oral
og kjevekirurgi. Implantatprotetikk
www.kirurgiklinikken.no
Tlf 23 36 80 00, post@kirurgiklinikken.nhn.no Kirkeveien 131, 0361 Oslo
Tannlege
Frode Øye spesialist i oral kirurgi og oral medisin
Lege & tannlege Helge Risheim spesialist i oral kirurgi, maxillofacial kirurgi, og plastikkirurgi
Tannlege
Hauk Øyri spesialist i oral kirurgi og oral medisin
Lege & tannlege
Fredrik Platou Lindal spesialist i maxillofacial
kirurgi
Tannlege
Eva Gustumhaugen Flo spesialist i oral protetikk
Tannlege
Hanne Gran Ohrvik spesialist i oral protetikk
Tannlege
Margareth Kristensen Ottersen
spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi
2020 · 130 · #8 651

   67   68   69   70   71