Page 67 - Tannlegetidende 08-2020
P. 67

 sikkert et landsmøte også i 2020 – i en eller annen form. For- håpentligvis kan mange av oss samles, men arrangement vil uansett også bli mer digitalisert enn noen gang tidligere. Det blir både utfordrende og spennende – og vi håper å se så mange av medlemmene som mulig der. Vi er i tett dialog med både lokale og nasjonale myndigheter, og vi vil naturlig- vis følge de anbefalinger og retningslinjer som til enhver tid foreligger.
– Hva er det viktigste vi har lært og hva kan vi ta med oss videre?
– Det har vært en skremmende, utfordrende og krevende tid, men det er viktig å se hva vi kan lære av situasjonen. Slike krisesituasjoner kan også gi mulighet til læring og endring.
Først og fremst har vi sett viktigheten av å stå samlet som en forening. I krisetider er samhold viktig, og jeg håper og tror at mange har følt at NTF har bidratt positivt i denne krisen. Tilbakemeldingene tyder på det. Det å ha noen å snakke med og henvende seg til, og dessuten noen som kjemper for din sak, er viktig i slike tider. Som en samlet forening har vi en sterk stemme og påvirknings- mulighet.
Det har vært godt å se at myndighetene har ønsket tett dialog med foreningen, og at det har vært avgjørende for dem for å sikre et godt tannhelsetilbud til befolkningen også under denne krisen. Det ble tidlig avklart at tannhelsetje- nesten var en tjeneste av kritisk betydning for samfunnet, og at tannleger måtte bidra som en viktig del av en samlet helse- tjenesten, på tross av at organiseringen og finansieringen skiller seg fra øvrige helsetjenester. Dette har skapt noen ut- fordringer, og i ettertid vil vi nok måtte gjøre oss noen reflek- sjoner rundt dette og hvordan det hele har fungert. Myndig- hetene har for eksempel ikke god nok oversikt over tannlegene i Norge, og de har derfor vært avhengig av NTFs nettverk for å få ut viktig informasjon.
Vi har blitt tvunget til å ta i bruk digitale løsninger både i møte- og etterutdanningsvirksomheten vår. Det har vært positivt og vi vil helt sikkert bruke mer digitale plattformer i tiden fremover.
Vi har dessuten lært at det plutselig kan oppstå uforutset- te hendelser, og jeg håper og tror at vi alle vil ta grep slik at vi ikke er like sårbare neste gang noe slikt skjer. Vi må ha bedre tilgang på smittevernutstyr, bedre oversikt over tjenesten og mange av oss i privat sektor må kanskje bygge opp større re- server slik at vi ikke blir så sårbare hvis det skjer noe som medfører lavere omsetning i en periode.
Skjermdump av www.tannlegeforeningen.no/korona
– Har dere noen oppfordringer til NTFs medlemmer utover høsten?
– Jeg håper vi er over det verste og at vi etter hvert vender tilbake til en litt ny normal. Vi tar med oss det vi har lært fra krisen og går videre. Jeg håper vi kan ha litt flere fysiske mø- ter og kurs – vi trenger sosial kontakt også.
Jeg håper virkelig at tannhelsetjenesten kommer seg gjen- nom dette på en god måte, og at vi kan bruke erfaringene vi har gjort oss til å utvikle den til å bli enda bedre, både for pasientene og for tannlegene. NTF skal stå på videre, og vi tar veldig gjerne imot innspill fra medlemmene på hva som er viktig for dem fremover. Situasjonen gjør at vi nå kanskje må prioritere annerledes enn vi ellers ville gjort.
Det er på sin plass å takke alle tillitsvalgte i foreningen. De har virkelig stilt opp i denne situasjonen.
Vi har hatt regelmessige digitale møter, de har hatt dialog med medlemmene i sine respektive lokal- og spesialistfore- ninger og lokalforeningslederne har hatt dialog med fylkes- tannlegene for å sikre godt samarbeid og et tilstrekkelig tannhelsetilbud til befolkningen.
Alle har stilt opp både sent og tidlig – og alle har bidratt. Jeg er stolt og glad for å lede en slik forening!
Det er også på plass med en stor takk til de ansatte i NTFs sekretariat som virkelig har stått på langt utover det «normale» gjennom hele denne tiden! Aktiviteten har vært usedvanlig stor – selv om alle har stort sett har sittet på hjemmekontor siden midten av mars. Mitt inntrykk er også at medlemmene har satt stor pris på innsatsen fra foreningen i denne perioden.
 2020 · 130 · #8 649   65   66   67   68   69